przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

"Badania nad możliwościami ograniczenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym"

Kierownik badania:
dr Piotr Ochodzki

Pracownia Chorób Roślin, Zakład Fitopatologii
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie
tel.: 22 73 34 637
e-mail: p.ochodzki@ihar.edu.pl

Zespół badawczy:
IHAR-PIB Radzików:  dr inż. Roman Warzecha,  mgr inż. Monika Żurek,
 
Cel badań:
Celem projektu zbadanie skuteczności zmniejszenia zawartości mikotoksyn fuzaryjnych w kukurydzy poprzez dobór odpowiednich odmian i zastosowanie ochrony biologicznej kukurydzy przed omacnicą prosowianką.  Zbadany zostanie również wpływ terminu zbioru kukurydzy na zawartość najważniejszych mikotoksyn w ziarnie: deoksyniwalenolu, zearalenonu i fumonizyn.

Spodziewane rezultaty projektu:

  • Wskazanie odmian mieszańcowych (F1) kukurydzy najmniej podatnych na fuzariozę, odpowiednich do uprawy ekologicznej.

  • Ocena skuteczności stosowania środków ochrony przeciwko omacnicy prosowiance i jego wpływ na zawartość mikotoksyn fuzaryjnych.

  • Określenie wpływu terminu zbioru na zawartość mikotoksyn w ziarnie

  • Zwiększenie wiedzy producentów o ekologicznej produkcji kukurydzy poprzez upowszechnienie wyników badań w postaci szerokiego udostępnienia danych (strona internetowa,  bezpośrednie kontakty z rolnikami).

Przewidywana pierwsza publikacja wyników badań -  sprawozdanie z realizacji projektu na stronie internetowej IHAR-PIB, listopad 2018.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale IHAR-PIB

design by VENTI