przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

Kierownik tematu: mgr inż Monika Żurek

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin- Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta;
IHAR-PIB Radzików
tel.:  22 73 45 61
e-mail: m.zurek@ihar.edu.pl

Cel projektu:

Celem planowanych badań jest określenie potencjału allelopatycznego wybranych form (odmian) sorga oraz przydatności wyciągu wodnego z sorga (Sorghum bicolor) jako bioherbicydu w ograniczeniu zachwaszczenia w uprawie ekologicznej zbóż, w naszych warunkach klimatycznych.

Spodziewane rezultaty planowanych badań:

  1. Określenie poziomu biosyntezy kwasów fenolowych oraz sorgoleonu w różnych odmianach sorga w warunkach klimatycznych Polski.
  2. Określenie wpływu ekstraktu wodnego z sorga oraz sorgoleonu na nasiona i rośliny wybranych gatunków chwastów i zbóż

Data opublikowania wyników badań: listopad 2016

Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w sektorze rolnym.


MATERIAŁY DO POBRANIA

design by VENTI