Strona główna > Projekty międzynarodowe > C-IPM ERA-NET

C-IPM ERA-NET

Nazwa programu: 7 PR, ERA NET

Tytuł projektu: Koordynowanie Zintegrowaną Ochroną przed Szkodnikami w Europie

Tytuł w języku angielskim: Coordinated Integrated Pest Management in Europe

Kontrakt nr.: FP7, KBBE, 618110

Akronim: C-IPM ERA NET

Okres realizacji: 2014 - 2015

Koordynator główny: Antoine Messéan, Institut National de la Recherche Agronomique, Eco-Innov, F-78850 Thiverval-Grignon, France

Współpracujący partner polski: prof. dr hab. Edward Arseniuk, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor IHAR-PIB, Zakład Fitopatologii, Radzików
 

Główne cele projektu:

W roku 2013 utworzone zostało konsorcjum, złożono odpowiednie dokumenty do KE i projekt ERA-NET C-IPM został przyjęty do realizacji poczynając od roku 2014. Wykonawcami projektu w IHAR-PIB będą: prof. dr hab. Edward Arseniuk (ZF, Radzików), prof. dr hab. Jerzy Czembor (ZGHR, Radzików), dr hab. Elżbieta Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB (ZTRMiE, Radzików) oraz dr Tomasz Góral (ZF, Radzików).

Ogólnym celem C-IPM jest stworzenie synergii w inwestycjach z krajowych programów badawczych, z inicjatyw europejskich i działań sektora prywatnego w zakresie integrowanej ochrony roślin, aby zapewnić wyższy poziom wdrożenia zintegrowanej ochrony roślin wśród europejskich rolników.

Pakiety robocze:

WP1 – Opracowanie Strategicznej Agendy dla Badań Naukowych w zakresie IOR w Europie - prof. dr hab. E. Arseniuk, prof dr hab. J.H. Czembor

WP1 jest podstawowym WP w projekcie C-IPM. Jego zadaniem jest opracowanie „Agendy Strategicznych Badań dot. IOR” (Strategic Research Agenda on IPM) w oparciu o priorytety wynikające ze wspólnie finansowanych programów badawczych dotyczących  IOR.  W oparciu o wyniki prac w WP2 i WP3 i WP4, partnerzy WP1 opracują program działania C-IPM, który będzie realizowany w WP5.
 

WP2 – Określenie i analiza istniejących badań naukowych w oparciu o potrzeby w przyszłości - prof. dr hab. Jerzy Henryk Czembor

Cele WP2 to:

  • uaktualnienie informacji zebranych w ramach SCAR CWG dotyczących narodowych programów IOR, włączając w to istniejące narodowe i finansowane przez UE badania nad IOR, zidentyfikowanie możliwości dla lepszej koordynacji i wspólnych działań;
  • wymiana wyników z istniejących programów badawczych dot. IOR;
  • określenie istniejących związków między programami badawczymi i inicjatywami w kierunku koordynacji badań nad IOR w Europie;
  • identyfikacja dziedzin w których doświadczenia w IOR mogą być zastosowane poza obszarem gdzie one powstały;
  • identyfikacja priorytetów i określenie podstaw dla wprowadzenia w życie wspólnych działań.

WP3 – Określenie i analiza problemów i możliwych rozwiązań dla IOR w uprawach małoobszarowych - dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB

Celem WP3 jest opracowanie i promocja długotrwałych rozwiązań IOR dla zrównoważonego użycia chemicznych środków ochrony roślin zgodnie z dyrektywą  2009/128/EC (art. 14 i aneks III) w uprawach małoobszarowych. W tym WP bierze się pod uwagę istniejące już działania takie jak EPPO, OECD grupy robocze dot. niskonakładowej produkcji i inne narodowe i UE inicjatywy dla zrównoważonej koordynacji wspólnych badań naukowych na rzecz rozwiązywania problemów upraw małoobszarowych.

WP4 – Analiza zasobów i infrastruktury związanej z integrowana ochroną roślin - dr Tomasz Góral

Cele:
Głównym zakresem prac w ramach pakietu WP4 jest identyfikacja, organizacja i zarządzanie wspólnymi działaniami uzupełniającymi do projektu badawczego, które mogą przyczynić się do tworzenia potencjału oraz realizacji celów badań strategicznych, które określi konsorcjum..
Działania te są szczególnie istotne w odniesieniu do tych Państw Członkowskich, które chcą wzmocnić swój potencjał badawczy w tym obszarze tematycznym, jednakże nie mają wystarczających zasobów, są na początku procesu wdrażania IPM lub posiadają rozdrobnioną strukturę badawczo-rozwojową (regiony). W tym względzie, a także w odniesieniu do podejmowania wspólnych projektów badawczych, użytecznym jest propagowanie konwergencji aktywności na poziomie krajowym za pośrednictwem wspólnych działań:

  • analiza infrastruktury naukowo-badawczej i potencjału, które mogą przyczynić się do lepszej koordynacji krajowych programów związanych z IPM: systemy i platformy informacyjne, bazy danych, baza doświadczalna, programy wymiany osobowej, zasoby ludzkie,
  • identyfikację współdziałania i wartości dodanych do istniejącego potencjału sieci, na przykład: baz danych i platform internetowych dotyczących ochrony roślin, powiązania pomiędzy zasobami doświadczalnymi, sieci monitorowania organizmów szkodliwych,
  • rozwój zdolności budynku IPM za pośrednictwem działań na rzecz mobilności i kształcenia inicjatyw.

 

WP5 – Organizacja i finansowanie konkursów dotyczących wspólnych międzynarodowych  projektów badawczych - prof. dr hab. E. Arseniuk, prof dr hab. J.H. Czembor

Celem WP5 jest przygotowanie i wdrożenie wspólnych międzynarodowych konkursów dot. IOR i upraw małoobszarowych. Przynajmniej dwa konkursy są przewidziane w ramach C-IPM.
W oparciu o wspólne agendy opracowane w WP2, WP3 i WP4, w ramach WP5 będzie wdrożona wspólna działalność badawcza poprzez zorganizowanie międzynarodowych programów. Będzie to osiągnięte przez adaptację instrumentów i mechanizmów opracowanych  w innych ERA-NET i/lub „NETWATCH Learning Platform ERALEARN” rekomendacji w celu zaistnienia międzynarodowej współpracy w postaci wspólnych konkursów, oceny projektów i wspólnego finansowania. 
 

Link: http://www.c-ipm.org

Kontakt: e.arseniuk@ihar.edu.pl

design by VENTI