Strona główna > Projekty krajowe > Projekty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) > ENERGYFEED

ENERGYFEED

"Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG

Tytuł projektu: Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”

Tytuł w języku angielskim:Development and assessment of the sustainable basis for economic, productive and biosafe livestock nutrition system utilizing the Poland's natural resources, and particularly the modern rye varieties”

Akronim: ENERGYFEED

Nr umowy: BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016             

Termin rozpoczęcia:   01. 08. 2016

Termin zakończenia:  31. 07.2019

Całkowity koszt realizacji projektuwynosi 27 507 310 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwojustanowi  11 827 945 PLN.

Lider projektu: Projekt ENERGYFEEDjestrealizowany jest przez konsorcjum składające się z 12 członków, którego liderem jest dr inż. Tomasz Szwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ze strony IHAR-PIB uczestniczy zespół Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Boros, realizujący badania WP3 projektu pt.: Endogenne substancje antyodżywcze w ziarnie różnych gatunków zbóż i mieszankach paszowych”.

Głównym celem badań jest poznanie współczesnych odmian żyta w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji w porównaniu do innych gatunków zbóż oraz ich przydatności w żywieniu zwierząt gospodarskich. Celem praktycznym jest wzrost produkcji żyta w skali kraju, głównie poprzez poprawę efektywności uprawy oraz rozpowszechnienie strategii zwiększenia zakresu jego stosowania w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem świń, ale także bydła mlecznego i opasowego czy nawet drobiu. Celem ekonomicznym projektu jest zwiększenie efektywności polskich gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost produkcyjności i jakości produktów roślinnych i zwierzęcych.

design by VENTI