Strona główna > Instytut > Rada Naukowa > Przewody/Postępowania habilitacyjne

Przewody/Postępowania habilitacyjne

obszar: nauki rolnicze, lesne i weterynaryjne
dziedzina: nauki rolnicze
dyscyplina: agronomia

Postępowanie habilitacyjne dr. Jarosława  PRZETAKIEWICZA - wszczęte 30 kwietnia 2019 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występującego w Polsce i ocena  odporności ziemniaka na jego wirulentne patotypy” cykl 9. publikacji– wykaz na s.2 Wniosku


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Laurencji Marii SZAŁA -  wszczęte 4 kwietnia 2019 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Oszacowanie efektów  genetycznych i interakcyjnych linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” - cykl 4 publikacji – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/86


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Anny FRAŚ -  wszczęte 14 marca 2019 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka składu chemicznego polskich odmian pszenżyta  (X Triticisecale Wittmack)  z uwzględnieniem wpływu środowiska oraz możliwości doskonalenia ich przydatności do celów wypiekowych”  – cykl 6. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/69


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Zhimin YIN  -  wszczęte 11 lutego 2019 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Studium interakcji wirusa Y ziemniaka z ziemniakiem i tytoniem”  – cykl 5. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/68


Postępowanie habilitacyjne dr Krystyny  RYBKI -  wszczęte 31 stycznia 2019 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Diagnostyka przesiewowa stanu fizjologicznego roślin oparta  na znormalizowanych wartościach i parametrach fluorescencji chlorofilu acykl 6. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/67


Postepowanie habilitacyjne dr inż. Krystyny  Zarzyńskiej wszczęte 14 listopada 2018 r.

Tytuł osiągnięcia naukowego

Środowiskowo-agrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakości ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym  - cykl 8. Publikacji – zał.


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Włodzimierz Grzegorz Przewodowski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Opracowanie metod izolacji i identyfikacji wybranych, bakteryjnych patogenów kwarantannowych ziemniaka  (Solanum tuberosum L.).  - cykl 4 publikacji


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Danuta Martyniak

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Wielokierunkowe wykorzystanie biomasy lignocelulozowej traw wieloletnich. cykl 6 publikacji                                          


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszka Niedziela 

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Identyfikacja markerów molekularnych do oceny tolerancyjności materiałów hodowlanych pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) na toksyczne działanie jonów glinu. cykl 4 publikacji                                                                                                                             


Postępowanie habilitacyjne dr Krzysztof Treder 

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Diagnostyka molekularna wirusa Y ziemniaka z jednoczesnym różnicowaniem na genotypy odpowiadające szczepom N i O wirusa”- cykl 4 publikacji


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Tomasz Góral

Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Odporność pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów powodowaną przez grzyby z rodziny Fusarium oraz identyfikacja genotypów odpornych”. - cykl 14 publikacji


Postępowanie habilitacyjne dr inż. Dariusz R. Mańkowski

Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”. - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB nr 42/2013


Postępowanie habilitacyjne dr Aliny Liersch

Tytuł osiągnięcia naukowego:
"Tworzenie odrębnych pul genetycznych za pomoca markerów molekularnych i ich wdrożenie do praktycznej hodowli odmian mieszańcowych rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera)" zbiór 6. publikacji.


Postępowanie habilitacyjne dr. Sławomira Wróbla

Tytuł osiągnięcia naukowego
„Wybrane aspekty usprawniania technologii produkcji nasiennej ziemniaka w Polsce”.


Postępowanie habilitacyjne dr Walentyny Banaś 

Tytuł osiągnięcia naukowego
„Biochemiczne podstawy ulepszania roślin oleistych;  enzymy ostatniego etapu biosyntezy tłuszczów zapasowych”


Kolokwium habilitacyjne dr. Stanisława Spasibionka – 13 listopada 2014 r.

Tytuł rozprawy: „Badania genetyczno-hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych" – Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 2013 – nr 47.


Kolokwium habilitacyjne dr. Franciszka Wielebskiego - 25 września 2014 r.

Tytuł rozprawy: ,,Nawożenie siarką jako istotny czynnik agrotechniczny kształtujący wielkość i jakość plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” stanowi  cykl  sześciu publikacji wymienionych w uchwale Rady Naukowej 1-XVI-92 z 25 września 2014 r.


Kolokwium habilitacyjne dr.  Marka Wójtowicza – 8 lipca 2014 r.

Tytuł rozprawy: „Rola czynników środowiskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu rzepaku ozimego (Brassica napus L.)" – Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB  2013 – nr 45  


Kolokwium habilitacyjne dr. Mirosława Nowakowskiego – 24 czerwca 2014 r.

Tytuł rozprawy:Przydatność gorczycy białej i rzodkwi oleistej jako mulczu, nawozu i czynnika ochrony fitosanitarnej w uprawie buraka cukrowego" stanowi cykl ośmiu publikacji wymienionych w Uchwale nr 1/XVI/83 Rady Naukowej IHAR-PIB z 24 czerwca 2014 r.


Kolokwium habilitacyjne dr. Katarzyny Mikołajczyk - 21 listopada 2013 r.

Tytuł rozprawy:Markery genetyczne w programach hodowli rzepaku” stanowi cykl siedmiu publikacji zamieszczonych w okładce czasopisma:  Monografie  i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB  2013 - nr 40.  więcej…


Postępowanie habilitacyjne dr Jadwigi Śliwki:


Kolokwium habilitacyjne dr. Jerzego Drzewieckiego - 24 października 2013 r.

Tytuł rozprawy: „Białka nasion i cebul jako markery cech użytkowych wybranych gatunków roślin rolniczych” stanowi cykl ośmiu publikacji zamieszczonych w  okładce czasopisma: Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR 2012 – nr 39,  więcej…


Kolokwium habilitacyjne dr Elżbiety Kochańskiej-Czembor - 21 marca 2013 r.

Tytuł rozprawy:Wielocechowa charakterystyka zmienności genetycznej w kolekcji ekotypów, klonów i odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.)” – Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB z 2011r. - nr 35


Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Wiewióry - 28 lutego 2013 r.

Tytuł rozprawy: „Grzyby endofityczne z rodzaju Neotyphodium występujące na trawach w Polsce oraz ich znaczenie dla upraw pastewnych i trawnikowych” - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB z 2011 - nr 38Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 725 36 11 w. 599

e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

design by VENTI