Strona główna > Projekty międzynarodowe > HEALTHGRAIN

HEALTHGRAIN

Nazwa programu: 6 Program Ramowy Unii Europejskiej
Kontrakt nr: Food –2A -514008 

Tytuł projektu w j. angielskim: Exploiting bioactivity of European cereal grains for improved nutrition and health benefits 

Tytuł projektu w j. polskim: Wykorzystanie bioaktywności ziarna zbóż europejskich dla poprawy korzyści żywieniowych i zdrowotnych 

Akronim: HEALTHGRAIN

www.healthgrain.org/pub

Okres realizacji: 01.06 2005 – 31. 05. 2010

Koordynator główny: prof. Kaisa Poutannen,

VTT Biotechnology, Espoo, Finlandia

Współpracujący partner polski: dr hab. Danuta Boros, prof. nadzw. IHAR-PIB

IHAR-PIB Radzików, Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych 

1. Główne zakresy badań w projekcie

Badania zaplanowane w tym projekcie mają na celu poprawę dobrostanu, a także obniżenie ryzyka występowania chorób pokarmo-zależnych społeczności europejskiej poprzez zwiększenie spożycia składników ochronnych znajdujących się w całym ziarnie lub w jego frakcjach bowiem coraz dogłębniej udokumentowane fakty wskazują, iż dieta składająca się z takich produktów zapobiega rozwijaniu się choroby wieńcowej serca oraz cukrzycy nieinsulino-zależnej. Celem strategicznym HEALTHGRAIN jest wytworzenie żywności korzystnie wpływającej na zdrowie i jednocześnie bezpiecznej opartej na ziarnie zbóż i/lub jego składnikach o wysokiej jakości odżywczej. Cele te będą osiągnięte poprzez zintegrowane, multi-dyscyplinarne prace badawcze określające zmienność, zmiany indukowane podczas procesów przetwórczych i metabolizm składników bioaktywnych występujących w głównych europejskich zbożach chlebowych. Wyniki tych prac posłużą wyjaśnieniu fizjologicznych mechanizmów, uwypuklając ich znaczenie w prewencji metabolicznych syndromów i rozwijających się w następstwie chorób. Składnikami bioaktywnymi o szczególnym zainteresowaniu są witaminy (foliany, tokole cholina itp.), związki fitochemiczne (lignany, sterole, alkilorezorcynole, kwasy fenolowe) i niestrawne węglowodany. Ponadto inne właściwości produktów, które mogą potencjalnie podnosić metaboliczne korzyści pełnoziarnistych produktów spożywczych ziarna będą promowane.

Badania w HEALTHGRAIN są prowadzone w 5 modułach: 1. Badania konsumenckie - nad zrozumieniem oczekiwań konsumentów w odniesieniu do prozdrowotnych produktów zbożowych. Stworzą one podstawę do upowszechnienia wyników badań. 2. Poprawa ziarna i narzędzia biotechnologiczne - zastosowanie biotechnologii, włączając „technologii -omik”, dla identyfikacji i generowania nowych źródeł żywieniowo poprawionego ziarna oraz dostarczenie właściwych narzędzi dla programów hodowlanych. 3. Technologia i procesy przetwórcze - opracowanie nowych metod frakcjonowania i bioprocesów aby umożliwić wprowadzenie na większą skalę pełnego ziarna i jego frakcji do żywności o właściwościach sensorycznych aprobowanych przez konsumentów europejskich. 4. Żywienie i metabolizm – określenie bioprzyswajalności składników bioaktywnych, ich roli jak również ustalenie właściwości glikemicznych żywności opartej na ziarnie zbóż w obniżaniu czynników metabolicznego ryzyka. 5. Upowszechnianie i transfer technologiczny – edukowanie, trening i rozpowszechnianie informacji o narzędziach technologicznych i know-how odnośnie zdrowej żywności wytworzonej z ziarna w przemyśle przetwórczym zbóż i certyfikaty zdrowotne. 

2. Opis zadań przewidzianych do realizacji przez jednostkę w ramach projektu, z wyodrębnieniem zadań finansowanych ze środków własnych jednostki

Dotychczasowa selekcja zbóż chlebowych prowadzona przez hodowców zmierzała do zwiększenia częstotliwości alleli korzystnych dla białek zapasowych w odniesieniu do ich zawartości i jakości. Niewiele natomiast jest informacji dostępnych o zmienności składników bioaktywnych w całym ziarnie różnych gatunków zbóż i ich odmian. Te korzystne dla naszego zdrowia składniki nie są wykorzystane w zbożowym przemyśle przetwórczym. Badania realizowane w IHAR są częścią prac objętych harmonogramem w Module 2 i dotyczą identyfikacji źródeł naturalnej zmienności składników bioaktywnych w obrębie istniejących odmian ziarna zbóż przede wszystkim pszenicy, ale także żyta, jęczmienia i owsa jak również nowych form pszenic wytworzonych w ramach tego modułu przez innych uczestników projektu. Spośród wielu analizowanych składników bioaktywnych zadaniem IHARu jest analiza zmienności zawartości włókna pokarmowego i jego frakcji składowych różnymi metodami, skrobi, w tym amylozy oraz alkilorezorcynoli.

W pierwszym etapie badań analizy są wykonywane w ziarnie otrzymanym w tych samych warunkach glebowo-klimatycznych, w następnych latach zostanie określona modyfikacja zawartości tych składników pod wpływem zmiennych czynników środowiskowych.

Link:

d.boros@ihar.edu.pl

design by VENTI