Strona główna > Instytut > O Instytucie > Kierunki prac badawczych

Kierunki prac badawczych


I.: Tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych

Kierunki prac:

 1. Badania w zakresie genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych, a w szczególności: wyodrębniania źródeł ważnych cech użytkowych, ich genetycznego uwarunkowania i sposobu wykorzystania.
 2. Poznanie fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych wraz z opracowaniem metod oceny ważnych cech jakościowych.
 3. Badania w zakresie poznania mechanizmów warunkujących odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska. Wyodrębnianie źródeł odporności, opracowywanie metod oceny i selekcji do wykorzystania w hodowli.
 4. Badania w zakresie zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin, a w szczególności mikrorozmnażania, krzyżowania i selekcji na poziomie komórkowym, selekcji z wykorzystaniem markerów molekularnych oraz transformacji genowej.
 5. Badanie i opiniowanie zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO), gromadzenie informacji, utworzenie i prowadzenie odpowiedniej bazy danych o roślinnych GMO w badaniach i obrocie, identyfikacja i analiza na zawartość GMO.
 6. Monitorowanie dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych, a głównie patogenów ziemniaka, takich jak: a) grzyb Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., sprawca raka ziemniaka, b) bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, powodujące bakteriozę pierścieniową ziemniaka, c) bakterie Ralstonia solanacearum, powodujące chorobę zwaną śluzakiem, d) mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) i mątwik agresywny (Globodera pallida).
 7. Prowadzenie laboratoriów referencyjnych dla chorób kwarantannowych ziemniaka i oceny skuteczności pestycydów.
 8. Opracowywanie i doskonalenie metod hodowli w tym metod oceny materiałów wyjściowych i hodowlanych w warunkach polowych i laboratoryjnych.
 9. Opracowywanie agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin (rośliny oleiste, ziemniak, burak).
 10. Badania w zakresie technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania.

   

II.: Nasiennictwo i nasionoznawstwo

Kierunki prac:

 1. Badania w zakresie postępu odmianowego, ekonomiki hodowli i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych.
 2. Badania w zakresie podnoszenia wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej produktów roślinnych, materiału siewnego i sadzeniaków.
 3. Monitorowanie, opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie krajowych norm nasiennych oraz metod oceny jakości materiału siewnego roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka.

   

III.: Gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów
 

Kierunki prac:

 1. Gromadzenie, wstępna ocena i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin uprawnych zagrożonych erozją genetyczną.
 2. Badania zmienności genetycznej ekotypów oraz dzikich form spokrewnionych z roślinami uprawnymi w powiązaniu z warunkami ekologicznymi.
 3. Gromadzenie, podstawowa charakterystyka w zakresie biologii oraz przechowywanie ras i patotypów najważniejszych patogenów roślin uprawnych.
 4. Opracowywanie dokumentacji gromadzonych zasobów genowych, wymiana informacji i obiektów kolekcyjnych.

   

IV.: Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli roślin uprawnych

Kierunki prac:

 1. Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli roślin uprawnych różnymi technikami.
 2. Ocena wyrównania i odrębności form z wykorzystaniem markerów i metod biotechnologicznych.
 3. Wyodrębnienie i poszukiwanie form o źródłach odporności na choroby, szkodniki, niesprzyjające czynniki środowiska i inne cechy jakościowe.
 4. Analiza i ocena zmienności cech jakościowych i ilościowych form hodowlanych.

design by VENTI