Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Konkurs na asystenta KCRZG

Konkurs na asystenta KCRZG

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE (Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych)

Data ogłoszenia konkursu: 7 marca 2017 r.
Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 21 marca 2017 r.

Wymagania ogólne na stanowisko asystenta:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk biologicznych lub rolniczych,
 • potwierdzony staż pracy – min. 12 miesięcy w jednostkach naukowo-badawczych odpowiadających rangą IHAR-PIB lub na uczelni wyższej na stanowisku asystenta, badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym lub innym właściwym dla tytułu magistra,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny, polegający na autorstwie lub współautorstwie pracy opublikowanej w czasopiśmie recenzowanym,
 • przeprowadzenie seminarium naukowego w jednostce naukowej lub wygłoszenie referatu/wykładu na warsztatach lub konferencji naukowej,
 • znajomość języka obcego nowożytnego,
 • legitymowanie się wysokim poziomem etyki zawodowej (niekaralność).

Kandydaci składają następujące dokumenty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie:

 • odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
 • życiorys naukowy,
 • list motywacyjny,
 • opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na aplikowanym stanowisku,
 • potwierdzenie przeprowadzenia seminarium naukowego w jednostce naukowej lub wygłoszenia referatu/wykładu na warsztatach lub konferencji naukowej,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego.

Wymagania szczegółowe na stanowisko asystenta w IHAR-PIB, w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych:

 • znajomość zagadnień związanych z odpornością zbóż na stresy biotyczne.
 • znajomość technik biologii molekularnej (izolacja kwasów nukleinowych, techniki elektroforetyczne, techniki PCR, analiza baz danych NCBI, projektowanie starterów).
 • doświadczenie w pracy z patogenami grzybowymi (Puccinia, Blumeria).
 • umiejętności w zakresie oceny fenotypowej porażenia zbóż (pszenica, jęczmień) przez patogeny grzybowe.
 • silna motywacja do pracy badawczej, biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
design by VENTI