Strona główna > Struktura organizacyjna > Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86
fax: 22 733 46 49
e-mail:  w.podyma@ihar.edu.pl
strona internetowa KCRZG: http://bankgenow.edu.pl

Celem nadrzędnym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych jest ochrona zmienności genetycznej roślin użytkowych zagrożonych erozją genetyczną (więcej...)

Cele strategiczne KCRZG:

 • gromadzenie populacji i odmian roślin uprawnych i dziko rosnących zagrożonych erozją genetyczną,
 • opis i waloryzacja zebranych materiałów,
 • utrzymanie prób nasion i klonów w stanie żywym i czystości genetycznej,
 • dokumentacja zgromadzonych materiałów, oraz wymiana prób z innymi bankami genów i ogrodami botanicznymi w świecie,
 • udostępnianie materiałów wyjściowych hodowcom nowych odmian i placówkom badawczym.
 • rozwijanie badań i wykorzystywanie zasobów genowych roślin użytkowych
 • realizacja zobowiązań wynikających z ustaleń międzynarodowych i działań na rzecz integracji europejskiej.

KCRZG jest koordynatorem merytorycznym Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin


Pracownia Gromadzenia i Oceny Roślin

dr Wiesław Podyma
tel.: 22 733 46 86
fax: 22 733 46 49
e-mail:  w.podyma@ihar.edu.pl

Zespół:

dr Denise Fu-Dostatny, dr Bogusław Łapiński, dr Aleksandra Pietrusińska, dr inż. Olga Doraczyńska, mgr inż. Marcin Zaczyński, mgr inż. Agnieszka Osińska, inż. Aneta Kisiela, mgr inż. Bartłomiej Płonkowski, mgr inż. Grzegorz Kloc, mgr inż. Dorota Dziubińska, mgr inż. Urszula Piechota, Beata Kisiela, Barbara Borkowska, Elżbieta Tarczyk, Ewa Kwaśniak, Iwona Połeć, Elżbieta Susek, Ewa Tysiąc.

Zadania badawcze:

 •  gromadzenie materiałów genetycznych roślin uprawnych ich dzikich krewniaków oraz roślin towarzyszących uprawom polowym w terenie na obszarze kraju i za granicą w trakcie ekspedycji (Gromadzenie)
 • sprowadzanie wartościowych materiałów genetycznych z innych jednostek naukowo – badawczych i hodowlanych
 •  przechowywanie zebranych materiałów genetycznych w warunkach zapewniających im długotrwałą żywotność w kolekcjach polowych (ex situ)
 • opis i waloryzacja zasobów genowych w ramach kolekcji ex situ metodami tradycyjnymi
 • opis i waloryzacja zasobów genowych KCRZG metodami molekularnymi
 • przekazywanie nasion obiektów kolekcyjnych do długoterminowej przechowalni nasion KCRZG
 • zarządzanie informacją powiązaną z obiektami włączonymi do banku genów z wykorzystaniem systemu informacyjnego EGISET (Bazy Danych)
 • prowadzenie Herbarium KCRZG (Herbarium)
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych dla hodowli metodami tradycyjnymi i molekularnymi
 • udostępnianie materiałów wyjściowych hodowcom nowych odmian i placówkom badawczym.

Pracownia Dokumentacji i Długoterminowego Przechowywania Nasion

dr Grzegorz Gryziak
tel.: 22 733 46 42
e-mail: g.gryziak@ihar.edu.pl

Zespół:

dr Grzegorz Gryziak, mgr inż. Barbara Sobiech-Szczapa, Jolanta Adamczyk, Elwira Kujawska, Izabela Szcześniak, Elżbieta Wnuk, Jolanta Wijas

Zadania badawcze:

 • gromadzenie i przechowywanie prób nasion w stanie żywym (Przechowalmnia długoterminowa)
 • przygotowanie prób nasion wprowadzanych do długoterminowego przechowywania,
 • ocena żywotności nasion wprowadzanych do długoterminowego przechowywania,
 • przekazywanie do regeneracji próbek nasion odmian z obniżoną zdolnością kiełkowania lub małym zapasem nasion w kolekcjach polowych,
 • badanie zmian biochemicznych w nasionach przechowywanych długoterminowo,
 • udostępnianie prób nasion do celów hodowanych, badań naukowych i dydaktycznych.

Pracownia Roślin Rekultywacyjnych

dr Krzysztof Klimont
tel.: 15 833 23 27
e-mail: k.klimont@op.pl

Zespół:

dr Krzysztof Klimont, mgr inż. Piotr Bajor

Zadania badawcze:

 • gromadzenie gatunków roślin pochodzenia krajowego i zagranicznego zdolnych do wegetacji w ekstremalnych warunkach zdewastowanego środowiska
 • rozmnażanie i utrzymywanie w stanie żywym kolekcji gatunków roślin alternatywnych przydatnych do rekultywacji gruntów bezglebowych i wyłączonych okresowo z produkcji rolniczej,
 • ocena zdolności wybranych gatunków do odtwarzania szaty roślinnej na różnego typu zwałowiskach odpadów przemysłowych i komunalnych,
 • opis cech morfologicznych i użytkowych gatunków wykazujących wysoki potencjał plonowania masy biologicznej jako źródła energii odnawialnej oraz przydatnej do innych celów gospodarczych,
 • opracowywanie materiałów wyjściowych dla ewentualnego programu hodowli roślin alternatywnych

Ogród Botaniczny

dr inż. Włodzimierz Majtkowski
85-867 Bydgoszcz, ul. Jeździecka 5
tel/fax: 52 381 31 93
e-mail: w.majtkowski@ihar.bydgoszcz.pl
obihar@poczta.onet.pl

Zespół:

dr Włodzimierz Majtkowski, dr Jan Schmidt, dr Bartosz Tomaszewski, Ryszard Golimowski, Małgorzata Nowakowska, Marek Glazik

Zadania badawcze:

 • gromadzenie zasobów genetycznych w wyniku prowadzenia ekspedycji terenowych oraz wymiany nasiennej z placówkami naukowo-badawczymi wybranych gatunków gatunków traw i innych jednoliściennych
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych gatunków roślin łąkowo-pastwiskowych
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin motylkowatych drobnonasiennych
 • gromadzenie, charakterystyka, ocena, dokumentacja oraz udostępnianie zasobów genetycznych roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz do uprawy na cele energetyczne
 • waloryzacja oraz dokumentacja zebranych materiałów,
 • regeneracja próbek nasion z obniżoną zdolnością kiełkowania lub małym zapasem nasion,
 • udostępnianie wraz z dokumentacją gromadzonych zasobów genetycznych do celów naukowo – badawczych oraz szkoleniowych,
 • poszerzanie puli genetycznej roślin z przeznaczeniem na cele nieżywnościowe
 • badanie zmienności cech wybranych gatunków wieloletnich traw typu C-4 fotosyntezy dla upraw energetycznych w Polsce,
 • program Urządzeń Badawczych- Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Bydgoszczy
 • prowadzenie działań służących podnoszeniu świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa (działalność szkoleniowa na różnych poziomach kształcenia).
design by VENTI