Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 10

 

Tytuł projektu: Toksyny białkowe Stagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew.
Kierownik projektu: prof. dr hab. E. Arseniuk
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Septorioza liści i plew jest notowana prawie we wszystkich rejonach uprawy zbóż na świecie. W Polsce septorioza liści i plew zbóż i traw obserwowana jest w zasiewach pszenżyta i pszenicy corocznie, co jest potwierdzone wynikami badań prowadzonych w programie wieloletnim IHAR-PIB. Sprawca tej choroby może również porażać jęczmień, żyto i różne gatunki traw. Szkodliwość choroby polega głównie na zmniejszeniu masy tysiąca ziarniaków. W przypadku silnego porażenia roślin straty w plonie ziarna sięgają 50-60 %.
W ciągu ostatnich lat pojawiły się badania wiążące mechanizm powstawania nekroz na liściach i innych organach asymilacyjnych zbóż porażonych przez S. nodorum z produkowaniem przez tego patogena białkowych toksyn współdziałających z produktami dominujących genów rośliny. W badaniach prowadzonych na populacjach pszenicy scharakteryzowanych pod względem odporności na część toksyn stwierdzono silny związek korelacyjny między odpornością na toksyny a odpornością rośliny na S. nodorum.
Dotychczas opisano sześć przykładów interakcji toksyna patogena – gen odporności w roślinie: są to odpowiednio toksyny: Tox1, Tox2, Tox3, Tox4, Tox5 i ToxA oraz geny gospodarza Snn1, Snn2, Snn3, Snn4, Snn5 i Tsn1. Białka toksyn są charakteryzowane, jako białka o wielkości zawierającej się między 3kDa a 20kDa.

Cel:

W ramach projektu realizowanych będzie 5 następujących celów:

  • opracowanie procedury testowania materiałów roślinnych na obecność genów warunkujących odporność na białkowe toksyny S. nodorum,
  • zbadanie zdolności poszczególnych toksyn do indukcji nekrozy na próbie krajowych odmian z KRO i linii pszenżyta i pszenicy,
  • zbadanie związku korelacyjnego między obecnością genów niewrażliwośći na toksyny a odpornością na S. nodorum w warunkach fitotronowych (siewki) oraz polowych (rośliny dorosłe),
  • opracowanie procedury testowania izolatów S. nodorum pod względemzdolności do produkcji toksyn,
  • identyfikacja źródeł odporności na S. nodorum niezwiązanych z odpornością na toksyny.

Wszystkie dotychczasowe badania zagranicznych zespołów dotyczące wpływu białkowych toksyn Snodorum prowadzone były na liniach i odmianach pszenicy. Ponieważ pszenżyto posiada wspólne z pszenicą chromosomy należy się spodziewać, że w obu gatunkach występują podobne mechanizmy indukcji nekrozy przez patogena. Tę hipotezę należy jednak zweryfikować i to jest głównym celem projektu, który jest realizowany poprzez ww. cele cząstkowe, osiąganie których nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych i będzie umieszczane na stronie internetowej IHAR-PIB.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI