Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 13

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji - miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz.
Kierownik projektu: dr A. Linkiewicz
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Nukleazy z motywem palca cynkowego (ZFN) umożliwiają precyzyjne zmiany mutacyjne w genomie i są uważane za jedną z przyszłościowych, nowych technik hodowlanych. Technika ZFN to jedna z metod indukowanej mutagenezy (obok TALEN i Meganukleaz) wykorzystująca miejscowo-specyficzne nukleazy do wprowadzania zmian w DNA roślin.
Badania podstawowe prowadzone dzięki użyciu ZFN przyczynią się do uzyskania informacji o zależności sekwencji DNA i jej biologicznej funkcji. Porastanie przedżniwne jest procesem związanym z przerwaniem spoczynku nasion m.in. zbóż, niekorzystnym z punktu widzenia hodowli. Molekularne podłoże porastania zbóż jest niewystarczająco poznane, pomimo wielu badań. Uzyskanie odmian odpornych na porastanie jest trudne ze względu na wielostopniowe mechanizmy warunkujące ten proces na poziomie genetycznym oraz silną zależność fenotypu od środowiska. Analiza funkcjonalna i wytypowanie istotnych genów odpowiedzialnych za porastanie zwiększa możliwość uzyskania nowych odpornych odmian.Celem pracy jest wykorzystanie miejscowo-specyficznych nukleaz (ZFN) do indukowania kierunkowych mutacji genomu pszenżyta dla uzyskania roślin o wyższej tolerancji na porastanie. Temat obejmuje optymalizację metody indukowania miejscowo-specyficznych mutacji w genomie roślinnym na przykładzie rośliny modelowej. Wynikiem prac etapu I będzie opracowanie i optymalizacja metod nietransgenicznych, kierunkowych modyfikacji genomu roślin, poprzez: wytypowanie loci odpowiedzialnych za przerwanie spoczynku nasion. Zaprojektowane będą konstrukty ZFN do wprowadzenia zmian w wybranych loci genów. Analiza funkcjonalna wybranych loci pozwoli określić korelację między ekspresją i spoczynkiem nasion. Wynikiem prac etapu drugiego będzie identyfikacja sekwencji pszenżyta wykazujących silną zależność między ekspresją a stanem spoczynku nasion. ZFN lub TALEN będą wykorzystane do wprowadzenia kierunkowych zmian do wybranych genów odpowiedzialnych za przerwanie spoczynku nasion, czyli istotnych z punktu widzenia prowadzonych programów hodowlanych.

Cel:

Celem zaplanowanych prac jest wykorzystanie technik indukowania kierunkowych mutacji w genomie pszenżyta przy użyciu miejscowo-specyficznych nukleaz, dla uzyskania roślin o wyższej tolerancji na porastanie.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI