Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 27

 

Tytuł projektu: Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. J.H. Czembor
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Do badań wykorzystane zostaną linie jęczmienia ozimego: BKH 5735, forma 6-rzędowa oraz linia
2-rzędowa: RAH 22, jako donory odporności na mączniaka warunkowanej genem mlo pochodzącym z form jarych. Linie te zostały uzyskane w Programie Postępu Biologicznego realizowanego w latach 2008–2013, w Pracowni Genetyki Stosowanej (dalej PGS) IHAR-PIB w Radzikowie.
Do oceny reakcji badanych materiałów roślinnych na zakażenie B. graminis użyte zostaną izolaty z kolekcji PGS o znanej patogeniczności w stosunku do odmian biorców, a wyodrębnione z populacji patogena występującej w Polsce.
Populacje mieszańcowe w kolejnych pokoleniach począwszy od F1BC1 do F4BC2 poddawane będą ocenie fenotypowej i molekularnej na obecność przenoszonego genu mlo w celu wyselekcjonowania linii izogenicznch dla genu mlo o genomie mlomlo lub MloMlo przy zachowaniu w obu typach linii izogenicznych odporności wnoszonych przez odmiany biorców.
Wartość cech gospodarczych 160 linii (80 mlomlo i 80 MloMlo) wyprowadzonych z 4 populacji mieszańcowych o odporności warunkowanej genem mlo będzie oceniana w jednej miejscowości w trzech kolejnych latach, w porównaniu do odmian form rodzicielskich, w układzie bloków niekompletnych.
Oszacowana zostanie wartość jarych odmian jęczmienia jako źródła odporności jęczmienia ozimego na mączniaka. Uzyskane linie o homozygotycznej odporności na maczniaka warunkowanej genem mlo będą zdeponowane i dostępne w Banku Genów IHAR-PIB w Radzikowie.

Cel:

Celem badań jest określenie interakcji genu mlo z wybranymi cechami wartości gospodarczej w genomie form ozimych. Zakłada się, że gen recesywny mlo warunkujący wysoką odporność na Blumeria graminis f.sp. hordei może mieć korzystny dla wpływ na wysokość i stabilność plonu ziarna jęczmienia ozimego.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI