Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38

 

Tytuł projektu: Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich.
Kierownik projektu: dr hab. G. Żurek prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Optymalizacja reprodukcji generatywnej traw powinna skupiać się na dwóch głównych elementach: potencjale nasiennym roślin (tzn. wielkości elementów składowych reprodukcji generatywnej) oraz zdolności do wykorzystania tego potencjału (tzn. stopniu w jakim poszczególne kwiatki wykształcają żywotne nasiona).
Materiał do badań stanowić będą genotypy oraz formy w wybranych gatunkach traw takich jak: wiechlina łąkowa, kostrzewy: trzcinowa, łąkowa i czerwona oraz życica trwała. W trakcie doboru form do badań przeanalizowane zostaną informacje o ich potencjale w zakresie plonowania nasiennego tak aby objąć badaniami możliwie szerokie spektrum zmienności tej cechy. W ramach realizacji tematu dokonana zostanie ocena badanych materiałów pod względem cech fenologicznych (wchodzenie w poszczególne fenofazy, równomierność kłoszenia i kwitnienia), morfologicznych (np. liczba pędów generatywnych na jednostkę powierzchni, długość kwiatostanu, długość, szerokość liścia flagowego, liczba kwiatków w kwiatostanie, liczba kłosków w kwiatku), i fizjologicznych (zawartość chlorofilu w liściach) jak również ocena parametrów jakościowych nasion (osadzanie nasion, ich wypełnienie oraz żywotność). Dzięki realizacji prac w kilku punktach w kraju uzyskane zostaną dodatkowe informacje o interakcji genotypu ze środowiskiem.

Cel:

Celem realizacji projektu jest określenie zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego badanych form traw wieloletnich w obrębie zestawu cech związanych z plonowaniem generatywnym, jak również zawartości chlorofilu w liściach w różnych fazach dojrzałości. Zakłada się iż istnieje korelacja pomiędzy zawartością chlorofilu mierzoną w liściach traw w określonej fazie rozwoju roślin a cechami składowymi plonu nasion, ich jakością oraz samym plonem. Korelacja ta może być ograniczona do konkretnych genotypów bądź dotyczyć całych gatunków.


Pliki do pobrania:

2017

2016

  • Wyniki badań uzyskane w 2016 roku
  • Żurek G., Martyniak D., Prokopiuk K., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M., "Analiza zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego cech determinujących zdolności reprodukcyjne traw wieloletnich w trzech gatunkach rodzaju Festuca. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, Puławy, 1920 maja, 2016.

2015

2014

design by VENTI