Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38

 

Tytuł projektu: Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich.
Kierownik projektu: dr hab. G. Żurek prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Optymalizacja reprodukcji generatywnej traw powinna skupiać się na dwóch głównych elementach: potencjale nasiennym roślin (tzn. wielkości elementów składowych reprodukcji generatywnej) oraz zdolności do wykorzystania tego potencjału (tzn. stopniu w jakim poszczególne kwiatki wykształcają żywotne nasiona).
Materiał do badań stanowić będą genotypy oraz formy w wybranych gatunkach traw takich jak: wiechlina łąkowa, kostrzewy: trzcinowa, łąkowa i czerwona oraz życica trwała. W trakcie doboru form do badań przeanalizowane zostaną informacje o ich potencjale w zakresie plonowania nasiennego tak aby objąć badaniami możliwie szerokie spektrum zmienności tej cechy. W ramach realizacji tematu dokonana zostanie ocena badanych materiałów pod względem cech fenologicznych (wchodzenie w poszczególne fenofazy, równomierność kłoszenia i kwitnienia), morfologicznych (np. liczba pędów generatywnych na jednostkę powierzchni, długość kwiatostanu, długość, szerokość liścia flagowego, liczba kwiatków w kwiatostanie, liczba kłosków w kwiatku), i fizjologicznych (zawartość chlorofilu w liściach) jak również ocena parametrów jakościowych nasion (osadzanie nasion, ich wypełnienie oraz żywotność). Dzięki realizacji prac w kilku punktach w kraju uzyskane zostaną dodatkowe informacje o interakcji genotypu ze środowiskiem.

Cel:

Celem realizacji projektu jest określenie zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego badanych form traw wieloletnich w obrębie zestawu cech związanych z plonowaniem generatywnym, jak również zawartości chlorofilu w liściach w różnych fazach dojrzałości. Zakłada się iż istnieje korelacja pomiędzy zawartością chlorofilu mierzoną w liściach traw w określonej fazie rozwoju roślin a cechami składowymi plonu nasion, ich jakością oraz samym plonem. Korelacja ta może być ograniczona do konkretnych genotypów bądź dotyczyć całych gatunków.


Pliki do pobrania:

2018

  • Wyniki badań uzyskane w 2018 r.
  • Żurek G., Wiewióra B., Prokopiuk K., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M. "Identification of main factors determining seed production of three Festuca species and its relation to potential endophyte propagation". 10th Int. Symposium on Fungal Endophytes of Grasses,Salamanca, Hiszpania, 18 – 21 czerwca 2018

2017

2016

  • Wyniki badań uzyskane w 2016 roku
  • Żurek G., Martyniak D., Prokopiuk K., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M., "Analiza zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego cech determinujących zdolności reprodukcyjne traw wieloletnich w trzech gatunkach rodzaju Festuca. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, Puławy, 1920 maja, 2016.

2015

2014

design by VENTI