Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48

 

Tytuł projektu: Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych.
Kierownik projektu: prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Projekt dotyczy analizy molekularnej i fenotypowej różnych genotypów rzepaku ozimego. Materiałem do badań będą ważne gospodarczo odmiany hodowlane, linie podwojonych haploidów (DH), komponenty rodzicielskie mieszańców F1 w systemie CMS ogura, formy o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych, o obniżonej zawartości włókna paszowego (żółtonasienne), jak również wartościowe formy B. napus otrzymane w wyniku resyntezy. Proponowane w ramach zadania tematy badawcze obejmują analizę genotypów badanych roślin z zastosowaniem różnego rodzaju markerów genetycznych oraz ocenę fenologiczną i fenotypową badanej kolekcji w doświadczeniach polowych. Do analiz zostaną zastosowane markery genetyczne typu AFLP, mikrosatelitarne, typu SCAR w systemie wielokrotnym (multipleks PCR), SNP oraz CAPS. Planowane jest przeprowadzenie doświadczeń polowych, po uprzednim namnożeniu materiału siewnego, w dwóch środowiskach, w trzech powtórzeniach. Obliczenia i analizy statystyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem pakietu statystycznego GenStat. Planowany projekt włącza się w rozwijający się intensywnie nurt badań nad rzepakiem w świecie, dotyczący identyfikowania markerów genetycznych oraz opracowywania metod efektywnej selekcji określonych genotypów w programach hodowli (ang. MAB, marker-assisted breeding). Otrzymane wyniki umożliwią molekularną charakterystykę badanych genotypów oraz identyfikację markerów genetycznych zasocjowanych z ważnymi cechami badanych linii i odmian rzepaku. Ponadto, przy wysokim nasyceniu markerami, możliwe będzie badanie rearanżacji genomów w wyniku krzyżowania różnych genotypów. 

Cel:

Celem zadania jest: (1) identyfikacja markerów genetycznych charakterystycznych dla badanych odmian i linii hodowlanych rzepaku ozimego (finger-printing), (2) określenie stopnia zróżnicowania genetycznego pomiędzy liniami rodzicielskimi mieszańców F1 w systemie CMS ogura,
(3) charakterystyka fenotypowa badanej kolekcji oraz (4) przeprowadzenie analiz asocjacyjnych. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do analiz strukturalnych i funkcjonalnych badanych genomów służąc skutecznej selekcji w hodowli twórczej.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI