Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 5

Tytuł projektu: Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego.
Kierownik projektu: prof. dr hab. A. Nadolska-Orczyk
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

W niniejszych badaniach zamierzamy przeprowadzić charakterystykę genotypowo – fenotypową różnych materiałów hodowlanych przekazanych przez hodowców oraz genotypów pszenicy z innych źródeł pod kątem badanych cech, co w dalszej kolejności umożliwi identyfikację ich znaczników. Obejmie ona genotypowanie, czyli precyzyjne określenie alleli genów TaCKX odpowiadających za analizowane cechy, jakie występują w badanych genotypach. W ramach genotypowania przeprowadzona będzie, w miarę dostępu informacji na ten temat, analiza sekwencji alleli homeologicznych, występujących w genomach A, B i D pszenicy. Następnie przeanalizujemy poziom ekspresji wybranych genów w rozwijających się kwiatostanach i/lub kłosach/ziarniakach i/lub korzeniach. W tych samych organach badana będzie aktywność enzymu CKX. Dane te będą korelowane z produktywnością i masą korzenia w poszczególnych genotypach. Pozytywna korelacja pomiędzy przedstawionymi wyżej znacznikami produktywności/masy korzenia pozwoli na potwierdzenie założonej hipotezy i wykorzystanie jej w praktyce hodowlanej. Genotypowanie połączone ze szczegółową charakterystyką badanych genotypów umożliwi opracowanie markerów molekularnych precyzyjnie określających występowanie pożądanych alleli. Pozostałe znaczniki, czyli ekspresja poszczególnych genów/aktywność enzymu CKX będą mogły być wykorzystywane do oceny materiału hodowlanego zamiennie lub jednocześnie. Wyznaczone znaczniki molekularno-fizjologiczne będą mogły być w prosty sposób monitorowane w trakcie hodowli i selekcji.

Cel:

W hipotezie badawczej projektu założono, że ekspresja genów z rodziny TaCKX występująca w rozwijających się kłosach i/lub systemie korzeniowym wskazuje na potencjał plonotwórczy i/lub masę systemu korzeniowego. Celem badań będzie weryfikacja, że profil ekspresji wskazanej grupy genów jest związany z parametrami określającymi produktywność oraz identyfikacja i wykorzystanie znaczników molekularno-fizjologicznych do poszerzenia puli genetycznej pszenicy o formy, których podłoże genetyczne wskazuje na podwyższony potencjał plonowania i silniejszy system korzeniowy. Nasze wcześniejsze badania tej grupy genów wskazują, że związek ten jest przyczynowo-skutkowy. Tak interpretowane wyniki zaplanowanych analiz molekularnych pozwolą identyfikować wyróżniające cechy molekularno-fizjologiczne (znaczniki), które korelują z potencjałem plonowania. Zakładamy, że opracowane metody pozwolą poznać i poszerzyć pulę genetyczną pszenicy o formy, których podłoże genetyczne wskazuje na podwyższony potencjał plonowania i silniejszy system korzeniowy.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI