Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 52

 

Tytuł projektu: Badania nad indukcją embriogenezy mikrospor u roślin z rodzaju Brassica.
Kierownik projektu: prof. dr hab. T. Cegielska-Taras
Planowany okres realizacji: 2014-2016

Streszczenie:

Metoda otrzymywania podwojonych haploidów (DH), przy wykorzystaniu procesu androgenezy in vitro, stała się sposobem uzyskiwania w jednym pokoleniu całkowicie homozygotycznych, w pełni stabilnych genetycznie linii.
W rodzaju Brassica,przede wszystkim, embriogeneza mikrospor rzepaku jest rutynowo wykorzystywana do produkcji linii DH dla wielu programów badawczych i hodowlanych. Jednak bardzo dużo endogennych i egzogennych czynników wpływa na embriogenność mikrospor w kulturze in vitro: fizjologiczna kondycja i warunki wzrostu roślin dawców, stadium rozwoju mikrospor, pożywki w kulturze in vitro oraz warunki prowadzenia kultury i tym podobne. Każdy z nich lub interakcja wszystkich wpływa na skuteczność androgenezy in vitro. Badania nad optymalizowaniem metody embriogenezy mikrospor ze zróżnicowanych genetycznie roślin dawców są bardzo istotne z uwagi na efektywność uzyskiwania homozygotycznych linii z gatunków z rodzaju Brassica.
Powszechnie uważa się, że rzepak (Brassica napus) należy do grupy roślin, które posiadają opracowane już metody otrzymywania linii homozygotycznych w kulturze izolowanych mikrospor. Jednak olbrzymi postęp hodowlany, włączanie do krzyżowań komponentów odległych genetycznie, związany z poszerzaniem zmienności genetycznej rzepaku, wymaga otrzymywania linii DH z bardzo zróżnicowanych dawców mikrospor, a co za tym idzie dostosowanie procesu androgenezy in vitro do bioróżnorodnych materiałów niezbędnych do wielu programów jak mapowanie, czy poszukiwania markerów molekularnych związanych z określonymi cechami itp. Wyselekcjonowane linie DH stanowią unikalną formę gatunków podstawowych do resyntezy rzepaku w celu poszerzenia bazy genetycznej tej rośliny. Dlatego konieczne jest dysponowanie metodą otrzymywania linii DH z różnych gatunków roślin rodzaju Brassica.
Materiałem do badań będą gatunki roślin z rodzaju Brassica (np. B. napus, B. alba). Kultura izolowanych mikrospor dla rzepaku ozimego opracowana w Pracowni Kultur Tkankowych IHAR-PIB w Poznaniu będzie modyfikowana dla różnych roślin z tego rodzaju. Z uwagi na zróżnicowaną naturę tej grupy taksonomicznej, przygotowanie roślin dawców mikrospor będzie podstawowym etapem badań. Oceniana będzie wielkość pąków kwiatowych dla wyboru stadium mikrospor podatnych do zmiany rozwoju z generatywnego na wegetatywny. Następnie badane będą różne czynniki stymulujące podział mikrospor zaraz po izolacji takich jak temperatura, szok termiczny prekultura itd.. Zamierza się opracować optymalne warunki konwersji zarodków mikrosporowych gatunków z rodzaju Brassica w rośliny. Prowadzone będą także obserwacje embriologiczno-cytologiczne kolejnych stadiów rozwoju mikrospor i zarodków mikrosporowych. Skuteczność spontanicznego i metody sztucznego podwajania liczby chromosomów na różnych etapach uzyskiwania androgenicznych roślin będą analizowane poprzez pomiar ilości jądrowego DNA androgenicznych roślin.

Cel:

Celem badań jest opracowanie optymalnej stymulacji embriogenezy mikrospor w kulturze in vitro oraz uzyskanie homozygotycznych linii z gatunków rodzaju Brassica sp. (np. Brassica napus, Brassica alba).


Pliki do pobrania:

2016

2015

2014

design by VENTI