Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 53

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 53

 

Tytuł projektu: Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych.
Kierownik projektu: dr S. Spasibionek
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Badanie determinacji genetycznej ważnych cech gospodarczych rzepaku z wykorzystaniem markerów molekularnych należy do głównych nurtów badań podstawowych w wielu ośrodkach naukowych na świecie.
Ważnym elementem planowanych badań jest określenie wpływu zróżnicowanych warunków środowiska na ekspresję badanych cech. Określenie zmienności dziedzicznej i modyfikującego wpływu czynników niedziedzicznych (siedlisko) umożliwi ocenę odziedziczalności tych cech poszerzając w istotny sposób wiedzę w zakresie badań nad rzepakiem.Informacje te pozwolą na efektywną i skuteczną selekcję nowych źródeł genetycznych.
W badaniach wykorzystane będą linie mutantów i rekombinantów typu HO z wysoką zawartością kwasu oleinowego (C18:1), linie rekombinantów typu HOLL z wysoką zawartością kwasu oleinowego (C18:1) i niską zawartością kwasu linolenowego (C18:3), linie mutanta typu LL ze znacznie obniżoną zawartością kwasu linolenowego (C18:3), oraz rekombinanty o wysokiej zawartości tłuszczu i o ekstremalnie niskiej zawartości sumy glukozynolanów alkenowych. Zostaną także przeprowadzone badania dotyczące wpływu całkowitej eliminacji glukozynolanów alkenowych. Rekombinanty typu HOLL oraz ich formy rodzicielskie monitorowane będą pod kątem występowania niezmutowanych i zmutowanych alleli genów desaturaz FAD2 i FAD3. Użyte do selekcji markery typu CAPS i SNP umożliwiają jednoznaczną identyfikację zmutowanych form allelicznych genów desaturazy FAD2 w genomie A B. napus i desaturazy FAD3 w genomach A i C B. napus odpowiedzialnych za zawartości odpowiednio kwasu oleinowego i linolenowego w oleju nasion linii mutantów i rekombinatów typu HO i HOLL rzepaku ozimego.
Procentowa zawartość tłuszczu oznaczana będzie za pomocą szerokopasmowego analizatora magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Zawartość i skład kwasów tłuszczowych oraz glukozynolanów oznaczana będzie za pomocą chromatografii gazowej.

Cel:

Celem zamierzonych prac jest przeprowadzenie szczegółowej analizy genetycznej badanego materiału roślinnego w odniesieniu do ekspresji cech fenotypowych, decydujących o wartości gospodarczej danego genotypu. Należą do nich plon nasion i tłuszczu, zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w oleju nasion, glukozynolanów w śrucie, struktura plonu oraz odporność na stresy abiotyczne i biotyczne.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI