Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 55

 

Tytuł projektu: Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400-2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych.
Kierownik projektu: dr K. Michalski
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Analiza w bliskiej podczerwieni (NIR), która weszła do szerokiego zastosowania w latach 90, ciągle się rozwija i znajduje coraz inne zastosowania w analizie związków organicznych i materiałów roślinnych oraz zwierzęcych. Najważniejsze obecnie staje się budowanie odpowiednich modeli kalibracyjnych, pozwalających na dobrą estymację wyników. Do tego celu konieczne jest zebranie odpowiednio dużej i zróżnicowanej bazy próbek pozwalającej na stworzenie równań odpornych na nieprzewidziane czynniki (zmiany glebowe, klimatyczne, GMO). Najbardziej istotnymi związkami analizowanymi w rzepaku są glukozynolany uważane za odpowiedzialne za ochronę roślin przed chorobami i szkodnikami a jednocześnie obniżające wartość paszową śruty. Pozostałe składniki -białko, tłuszcz, włókno (ADF i NDF) stanowią 95% masy nasion i informacja o ich zawartości w nasionach daje cenną wiedzę na temat przydatności nasion do produkcji oleju oraz śruty jako paszy. Kolejnym ważnym składnikiem, polepszającym wartość odżywczą oleju są stanole i sterole roślinne, obniżające stężenie cholesterolu w surowicy krwi poprzez częściowe hamowanie wchłaniania cholesterolu w jelitach.
Z uwagi na ciągle zmieniające się warunki środowiskowe i tworzenie nowych genotypów rzepaku konieczne jest stałe uzupełnianie baz danych aby uwzględnić możliwie dużą część wariancji występującej w naturze.

Cel:

Celem zadania jest zgromadzenie oraz ciągła aktualizacja reprezentatywnej bazy widm NIR próbek, w których metodą referencyjną oznaczone zostaną skład i zawartość glukozynolanów alkenowych, białka, włókna oraz steroli w oleju, które pozwolą na stworzenie wartościowych i precyzyjnych kalibracji dla badanych składników pozwalających na kompleksowe oszacowanie przydatności nasion do dalszych badań i selekcji wartościowego materiału.
Rezultatem badań ma być rozwinięta baza danych zawierająca próbki pochodzące z wielu lat oraz różnych warunków klimatycznych, która pozwoli na stworzenie modeli kalibracyjnych odpornych na nieoczekiwane zmiany w składzie nasion rzepaku.


Pliki do pobrania:

2018

2014-2017

design by VENTI