Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 61

 

Tytuł projektu: Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi.
Kierownik projektu: dr B. Tatarowska
Planowany okres realizacji: 2014-2019

Streszczenie:

Analiza stanu zagrożenia poszczególnymi wirusami ziemniaka w Polsce wskazuje na coraz większe znaczenie wirusów M i S ziemniaka (Potato virus M, PVM, Potato virus S, PVS). Uprawa odmian ziemniaka o niskiej odporności na te wirusy nastręcza wiele trudności w produkcji nasiennej. Źródła genetycznie warunkowanej odporności na PVM zostały zidentyfikowane, jednak wyróżnianie form odpornych napotyka na trudności wynikające ze zmienności reakcji odpornościowej. Zamierzamy scharakteryzować zmienność tej reakcji w zależności od szczepu wirusa, tła genetycznego w formach z genami Rm i Gm oraz temperatury. W szczególności badany będzie związek pomiędzy odpornością warunkowaną genem Rm a reakcją nekrotyczną, co pozwoli na usprawnienie metodyki wyróżniania form odpornych na PVM. W przypadku wirusa S ziemniaka badany będzie wpływ dawki genu Ns na poziom odporności oraz związek pomiędzy tym poziomem a cechami użytkowymi. Uzyskane wyniki pozwolą stwierdzić czy uzasadnione jest tworzenie form typu multipleks pod względem genu Ns w celu otrzymania form o podniesionej odporności na wirus PVS ziemniaka. Ponadto w celu zwiększenia puli materiałów opornych na wirus S ziemniaka przeprowadzone zostaną krzyżowania 4x – 2x, w których diploidalne formy ziemniaka posiadające gen Ns będą stanowiły źródło odporności.Zbadane zostaną związki pomiędzy odpornością na PVS a poziomem cech użytkowych.W ramach projektu wyróżniane będą formy odporne na PVM lub PVS z częściowym wykorzystaniem markerów molekularnych.

Cel:

Celem projektu jest określenie reakcji form z genem Rm lub Gm na nowe warianty wirusa M ziemniaka oraz poznanie dodatkowych czynników genetycznych warunkujących tę odporność w różnych warunkach środowiskowych (temperatura) przy zastosowaniu ilościowych metod molekularnych.
W przypadku wirusa S ziemniaka celem projektu jest ocena wpływu dawki genu na odporność, aby można było stwierdzić, czy uzasadnione jest tworzenie form typu multipleks pod względem genu Ns w celu otrzymania form o podniesionej odporności na wirus PVS ziemniaka.


Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI