Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 8

Tytuł projektu: Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących.
Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Orczyk
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Krótkotrwały stres suszy w krytycznej fazie rozwoju kłosa zaburza mikrosporogenezę, powoduje niepłodność pyłku i, w konsekwencji, istotnie redukuje liczbę zawiązanych nasion (tj. obniża stopień wypełnienia kłosa). Tolerancja tych procesów na suszę jest warunkowana genetycznie (QTL). Ze względu na bardzo trudne fenotypowanie nie prowadzi się selekcji w tym kierunku, co przypuszcza się spowodowało znaczną erozję zmienności tej cechy w materiałach hodowlanych. W projekcie zaplanowano identyfikację genów odpowiedzialnych za tą cechę, analizę ich różnorodności w genotypach pszenicy charakteryzujących się szerokim spektrum tolerancji na suszę oraz wskazaniem, które elementy tej zmienności mogą być wykorzystane w programach krzyżowania i selekcji. Projekt jest kompleksowym połączeniem badań fenotypowych i cytologicznych (m.in. przebiegu mikrosporogenezy i zawiązywania nasion) z zaawansowanymi badaniami molekularnymi tj. identyfikacją genów pszenicy biorących udział w określonych procesach. Zaplanowano wykorzystanie wiedzy o gatunkach modelowych do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych u pszenicy. Wyniki wzbogacą wiedzę o genetycznej regulacji wybranych procesów generatywnych w warunkach stresu oraz wskażą te geny, których zmienność może być wykorzystana w selekcji.
Hipoteza badawcza:Zmiana ekspresji genów biorących udział w m.in. regulacji hormonalnej i regulacji metabolizmu węglowodanów w rozwijającym się kwiatostanie pszenicy będzie skutkowała mniejszą wrażliwością określonych procesów rozwojowych (w tym mikrosporogenezy) na stres abiotyczny i, w konsekwencji, lepszym zawiązywaniem nasion.

Cel:

Celem projektu jest weryfikacja hipotezy w kolejnych etapach projektu:

  1. analiza cytologiczna mikrosporogenezy oraz ocena stopnia zawiązywania nasion różnych genotypów pszenicy w warunkach stresu,
  2. identyfikacja genów kandydujących, w tym m.in. biorących udział w hormonalnej regulacji procesów rozwojowych kłosa oraz regulacji metabolizmu węglowodanów i jednocześnie warunkujących odpowiedź na stresy środowiskowe.
  3. analiza wybranych genów i weryfikacja ich udziału w mikrosporogenezie lub innych procesach związanych z zawiązywaniem nasion w badanych genotypach pszenicy,
  4. poszukiwanie naturalnie występującej zmienności tych genów oraz weryfikacja związku tej zmienności z wybranymi cechami fenotypowymi.

Pliki do pobrania:

2018

2017

2016

2015

2014

design by VENTI