Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2014-2020 > Spis projektów > L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 81

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [(czynnik sprawczy: Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano)].
Kierownik projektu: prof. dr hab. E. Arseniuk
Planowany okres realizacji: 2015-2020

Streszczenie:

Nekrotroficzny grzyb S. nodorum jest zaliczany do gospodarczo groźnych patogenów zbóż ze względu na olbrzymie rozmiary powodowanych strat w ilości i jakości plonu ziarna. Redukcje w plonie wynikają z ograniczenia powierzchni asymilacyjnej zielonych części rośliny, tj. liści, a w szczególności liścia flagowego, dokłosia i kłosów. Rozwój choroby w krytycznym czasie nalewania ziarna zwiększa straty plonu. Infekcji rośliny przez patogena sprzyjają wysoka wilgotność względna powietrza i umiarkowane temperatury w zakresie 18–24oC. Złożoność patogena wyrażająca się biologicznym zróżnicowaniem populacji oraz warunki środowiska sprzyjające rozwojowi i namnażaniu się czynnika sprawczego skutecznie ograniczają efektywność programów hodowlanych zbóż w zwalczaniu choroby. Niezadowalająca efektywność programów hodowlanych wiąże się także z genetycznym uwarunkowaniem i złożonością dziedziczenia odporności na S. nodorum u zbóż. Brakuje także efektywnych źródeł odporności na patogena. Dlatego podejmowane są liczne próby poszerzenia zmienności genetycznej, w tym poszerzenia zmienności reakcji na S. nodorum u pszenicy i pszenżyta. Dla osiągnięcia tego ostatniego celu stosowane są techniki konwencjonalne i biotechnologiczne i tym założeniom ma też służyć ten projekt.
Projekt zawiera szereg elementów innowacyjnych i jest oryginalnym rozwiązaniem mającym na celu zastosowanie embriogenezy i androgenezy do poznania efektywności tych procesów w generowaniu nowej zmienności, w tym odporności, w porównaniu ze znanymi już możliwościami klasycznej rekombinacji w podwyższaniu odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew badanych gatunków zbóż.

Cel:

Celem projektu jest porównanie efektywności i wykorzystanie biotechnologicznych technik somatycznej embriogenezy i androgenezy poszerzających zmienność genetyczną i przyspieszających cykl hodowlany pszenicy i pszenżyta pod względem odporności i tolerancji pszenicy i pszenżyta na septoriozę liści i plew powodowaną przez nekrotroficzny grzyb Stagonospora nodorum.


Pliki do pobrania:

2018

2017

 

2016

2015

design by VENTI