Strona główna > Gadżety > Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Pliki dla pracowników:


OFERTA TEMATYCZNA IHAR-PIB W ZAKRESIE WDROŻEŃ OSIĄGNIĘĆ NAUKI DO PRAKTYKI ROLNICZEJ jest propozycją Instytutu, skierowaną do praktyki rolniczej, w celu realizacji wspólnie; składanych wnioskó w, w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2016-2017 oraz w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Oferta Tematyczny została przygotowana przy współpracy z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Facebook: www.facebook.com/SiecSIR/

Oferta zawiera, korzystne dla praktyki rolniczej, działania o charakterze szkoleniowym i informacyjnym oraz działania o charakterze projektów wdrożeniowych w zakresie agrotechniki roślin uprawnych, rozwoju źródeł energii odnawialnej, zwiększania bioróżnorodności i jakości życia.

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE SZKOLENIOWO - INFORMACYJNYM

 • ZNN-11. Kwalifikowany materiał siewny w integrowanej ochronie zbóż irzepaku.
 • ZNN-12. Plonowanie rodów i odmian pszenicy i pszenżyta ozimego w podstawowych
 • ZTRME-11. Realizacja zaleceń związanych z redukcją emisji GHG w praktyce rolniczej.
 • BY.ZTPRK-11. Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się bakteriozy pierścieniowej
 • ML.ZGMWZ-11.Postęp biologiczny w hodowli ziemniaka.
 • ZNN-13. Wartość przechowalnicza owsa, kukurydzy i pszenicy w ocenie laboratoryjnej. 
 • PO.ZGHRO-11.Rzepak ozimy - postęp w badaniach i hodowli.
 • PO.SPTPRO-11. Agrotechnika rzepaku w warunkach zmieniającego się klimatu.

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH ­  AGROTECHNIKA PODSTAWOWYCH GATUNKÓW ROŚLIN UPRAWNYCH

 • ZNN-14. Badanie wartości siewnej materiału z samozaopatrzenia stosowanego przez rolników.
 • SPOJPR-11. Zwiększenie areału uprawy i wykorzystania ziarna zbóż o wysokiej wartości odżywczej  i  prozdrowotnej.
 • KCRZG-11.  Aklimatyzacja  owsa  ozimego  dla  Polski.
 • PO.SPTPRO-11. Upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej w uprawie rzepaku ozimego dla ograniczenia ujemnego wpływu czynników środowiska na zimotrwałość roślin.
 • PO.SPTPRO-12. Stosowanie nowoczesnych technologii uprawy jarych roślin oleistych na nasiona  (rzepaku,  maku,  gorczycy  białej  i  soi).
 • BY.ZTPRO-11. Wykorzystanie sanitarne i nawozowe międzyplonów ścierniskowych w integrowanej  ochronie  i  uprawie  buraka  cukrowego.
 • JA.ZAZ-11. Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka.

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH ­  ROZWÓJ  ŹRÓDEŁ  ENERGII  ODNAWIALNEJ NA WSI

 • ZTRME-13. Optymalizacja pozyskiwania biomasy roślin wieloletnich z upraw na terenach o niskiej  wartości  rolniczej  dla   produkcji  biogazu.
 • KCRZG-12. Technologia uprawy współrzędnej miskanta olbrzymiego z kukurydzą w celu optymalizacji metod ograniczających zachwaszczenie plantacji oraz zwiększenia produkcji biomasy.

 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI

 • KCRZG-13. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej.
 • KCRZG-14. Dobór gatunków roślin użytkowych do uprawy na terenach rekultywowanych w aspekcie polepszenia warunków bytowania owadów zapylających i zwiększenia żyzności gleby.
 • ZTRME-14. Wykorzystanie mniej znanych gatunków traw w zazielenianiu proekologicznym.

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH ­  KULTURA  FIZYCZNA  NA  WSI

 • ZTRME-15.  Metoda poprawy bezpieczeństwa użytkowników korzystających z naturalnych muraw sportowych w okresie wczesnej wiosny oraz późnej jesieni.

 

PLIKI DO POBRANiA:

logo IHAR-PIB (.jpg)

design by VENTI