przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

Książka streszczeń

>>książka streszczeń (.pdf)<<

 

Prezentacje referatów

Cegielska-Taras Teresa e-mail Związki biologicznie aktywne w oleju nasion rzepaku i gorczycy białej
Czembor Paweł e-mail Puccinia striiformis f. sp. tritici sprawca rdzy żółtej zbóż i traw – wyzwanie dla hodowli odpornościowej
Fraś Anna e-mail Pieczywo pszenżytnio-owsiana jako nowy produkt o podwyższonej wartości prozdrowotnej
Gacek Edward e-mail Potencjał hodowlany i osiągnięcia krajowej hodowli roślin
Modyfikacja prac hodowlanych i doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb zrównoważonych, niskonakładowych i ekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie
Gacek Katarzyna e-mail Analiza asocjacji całego genomu w celu poznania regulacji zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku (Brassica napus L.)
Gołębiewska  Kinga e-mail Śruta rzepakowa, podstawowe krajowe źródło białka paszowego - możliwe kierunki badań nad poprawą jej jakości
Hawliczek-Strulak Anna e-mail Zmienność zasobów ze światowych kolekcji żyta na tle współczesnych polskich i niemieckich odmian i materiałów hodowlanych na podstawie genotypowania DArTSeq
Kozak-Stankiewicz Kamila e-mail Proste, Praktyczne i Pomocne... czyli Rutynowe Prace Biotechnologiczne Stosowane w Hodowli Buraka Cukrowego
Łapiński Bogusław,
Czembor Jerzy
e-mail Zastosowanie nowych technologii genotypowania w nowoczesnej hodowli i bankach genów
Łukaszewski Adam e-mail Kilka Nowych Translokacji
Martyniuk Stefan e-mail Czy odmiany pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym różnią się pod względem liczebności mikroorganizmów i aktywności enzymów biorących udział w przemianach fosforu w ryzosferze?
Murawska Zofia e-mail Badanie profili białkowych w bulwach ziemniaka po porażeniu bakteryjnym Dickeya Solani
Oleksiak Tadeusz e-mail Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie
Sitarski Adam e-mail Sztuczna inokulacja jako skuteczna metoda oceny odporności buraka cukrowego na chwościk buraka (Cercospora baticola SACC.)
Sułek Alicja e-mail Wpływ warunków termiczno-świetlnych na czas trwania faz rozwojowych pszenicy jarej
Śmiałowski Tadeusz e-mail Zimowanie odmian zbóż w warunkach pogodowych Polski – charakterystyka i dobór odmian
Wilmowicz Emilia e-mail Hormonalna i molekularna regulacja odcinania kwiatów u łubinu żółtego.
Zawieja Bogna e-mail Ocena zróżnicowania gatunków kolekcyjnych lędźwianu (Lathyrus L.) pod względem cech mierzalnych
Zimnoch-Guzowska Ewa e-mail Wdrożenie postępu hodowlanego ziemniaka wyniknie z rozwiązania problemów nasiennictwa
design by VENTI