Strona główna > Przetargi > Nieruchomości i ruchomości na sprzedaż

Nieruchomości i ruchomości na sprzedaż

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, 05-870 Błonie, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o  numerze  ew. 3/66, położonej w miejscowości Bonin 3, obręb Bonin, gmina Manowo, o powierzchni użytkowej 0,1040 ha oraz prawa własności położonego na tej działce  budynku trzykondygnacyjnego , całkowicie podpiwniczonego, bez poddasza o powierzchni użytkowej 946,42 m2 - stanowiących nieruchomość zabudowaną  dla której prowadzona jest księga wieczysta KW KO1/00028443/3 w Sądzie Rejonowym  w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych .

CENA WYWOŁAWCZA przedmiotu sprzedaży wynosi 1 100 000,00 zł słownie (jeden milion sto tysięcy złotych), wadium wynosi 110 000,00 zł słownie (sto dziesięć tysięcy złotych)

Cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług /VAT/Agro Inserwis Sp. z o. o.
Z siedzibą w Jadwisinie przy ul. Parkowej 8, 05-140 Serock
Jako zarządca majątku IHAR PIB w Radzikowie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 31,14m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jadwisin, przy ul. Szaniawskiego 33, gmina Serock, wraz z prawem współużytkowania wieczystego przynależnego do gruntu działki oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 14/7 o pow. 0,1108 ha, obręb Jadwisin, pow. Legionowski, dla której przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW WA1L/00030617/0.

Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Z własnością lokalu związany jest udział 0,1326 części w częściach wspólnych tej nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali.
Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Wartość rynkowa lokalu zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 35 450,00 zł w tym wartość współużytkowania prawa wieczystego gruntu związanego z lokalem wynosi 13 583,00 zł.

Cena wywoławcza jest równa wartości rynkowej  i wynosi 35 450,00 zł.

Wadium  3545,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 46/1.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28.12.2106 r. godz. 900 w Kasie Spółki przy ul. Szaniawskiego 46/1 w Jadwisinie.

  • Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra.
  • Wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje przynajmniej jednego przebicia od ceny wywoławczej.
  • W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.
  • Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
     

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem lokalu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych, tzn. 400zł.
Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną na rachunek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w PEKAO I/O Błonie nr 54 1240 2164 1111 0000 3561 7204,  jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Instytutu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu.

Dodatkowe informacje oraz oględziny lokalu  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Prezesem Spółki Romanem Ratkowskim – nr tel. 605 407 876.

design by VENTI