Strona główna > Instytut > O Instytucie

O Instytucie

Informacje ogólne

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie. Instytut prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Główne cele działalności to:

 • tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
 • opracowanie nowych elementów technologii produkcji roślin oleistych i korzeniowych oraz przechowalnictwa ziemniaków,
 • gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z dziewięciu Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin utworzone zostały w roku 2000 trzy jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2017 r. IHAR-PIB zatrudnia 502 osób, w tym w jednostkach naukowych 359 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 143 osoby.

 

Do zadań Instytutu należy również:

 • upowszechnianie wyników badań i wdrażanie ich do praktyki,
 • kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu,
 • doradztwo metodyczne w zakresie ocen materiału siewnego i sadzeniaków,
  prowadzenie współpracy z zagranicą,
 • opracowywanie i publikowanie wydawnictw związanych z dziedzinami objętymi działalnością Instytutu,
 • wykonywanie ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac usługowych o charakterze badawczym,
 • gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowo-technicznej,
 • prowadzenie branżowej działalności normalizacyjnej.

 

Instytut ma uprawnienia do:

 • nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia,
 • współpracy naukowo-hodowlanej z jednostkami krajowymi i zagranicznymi na zasadzie umów,
 • prowadzenia działalności handlowej z zagranicą w ramach otrzymanej koncesji.

Statut IHAR-PIB z 23.03.2017

STATUT IHAR-PIB Aneks nr 1 zatw.MRiRW 13.05.2020

design by VENTI