Strona główna > Projekty LIDER > LIDER I > O projekcie

O projekcie

 W ramach proponowanego projektu realizowane będą cztery zadania:

  1. Badanie regulacji ekspresji genu Rpi-phu1.
  2. Poszukiwania homologów genu Rpi-phu1 w dzikich gatunkach ziemniaka.
  3. Mapowanie odporności na P. infestans odmiany Sarpo Mira.
  4. Selekcja w oparciu o markery molekularne ziemniaków posiadających jednocześnie geny Rpi-phu1 i Rpi-srp1. 

 

   Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia działania i skuteczniejszego wykorzystania w hodowli genów R warunkujących odporność na zarazę ziemniaka. Może to być ważny element na drodze do uzyskania odmian ziemniaka odpornych na tę chorobę. Obecnie uprawy odmian podatnych na P. infestans wymagają intensywnej i kosztownej ochrony chemicznej, która jest szkodliwa dla środowiska, może powodować skażenie produktu i budzi coraz większy sprzeciw konsumenta. Rolnicy, którzy ochrony chemicznej nie stosują lub stosują w stopniu niewystarczającym, ponoszą duże straty plonu. Uprawa odmian odpornych na zarazę ziemniaka znacząco ograniczy ochronę chemiczną lub straty plonu. Potencjalnymi odbiorcami takich odmian będą zwłaszcza rolnicy stosujący ekologiczne i organiczne systemy upraw, ale mogą one znaleźć zastosowanie w wysokonakładowej technologii uprawy, gdzie redukcja ochrony chemicznej jest również pożądana. W ramach projektu będziemy współpracować z przedsiębiorstwem Zamarte Hodowla Ziemniaka zajmującym się hodowlą ziemniaka, gdzie wyniki projektu będą wdrażane w praktyce. Wdrażana będzie nowa, opracowana w ramach projektu, metoda selekcji ziemniaków posiadających gen Rpi-srp1 przy użyciu markera molekularnego. Dzięki temu można będzie wyselekcjonować formy łączące odporność z dwóch źródeł: odm. Sarpo Mira i uzyskanych w IHAR Młochów klonów z genem Rpi-phu1. Formy te będą miały szansę stać się wartościową, trwale odporną odmianą ziemniaka. Uzyskana w ramach projektu wiedza na temat regulacji ekspresji genu Rpi-phu1 pozwoli lepiej zrozumieć jego działanie i racjonalnie wykorzystywać go w praktyce.

design by VENTI