Strona główna > Laboratorium Usług Badawczych > Opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości nawierzchni trawiastych

Opiniowanie i usługi doradcze w zakresie jakości nawierzchni trawiastych

USŁUGA

JEDNOSTKA

1.       

Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu kryteriów jakości darni u plantatora darni rolowanej (zgodność
z odpowiednimi z normami krajowymi i zagranicznymi)

PTPiRE Radzików

dr inż. Kamil Prokopiuk

k.prokopiuk@ihar.edu.pl

2.       

Ocena odmian/ rodów/ mieszanek w doświadczeniach ścisłych

3.       

Usługi doradcze – w zależności od zakresu i stopnia zaawansowania niezbędnych do wykonania prac

Rys historyczny

Powszechnie znana jest rola produkcyjna traw, będących źródłem paszy dla zwierząt przeżuwających. Obecnie dużą uwagę przywiązuje się również do funkcji nieprodukcyjnych traw wieloletnich, które ściśle wiążą się z zagospodarowaniem terenów ekologicznych, porolnych, zdegradowanych, parków, terenów rekreacyjnych i zurbanizowanych. Dzięki swej różnorodności w sposób istotny wpływają na otaczający człowieka krajobraz. Roślinność stanowi obraz i bezpośredni wskaźnik jego struktury. Jest ona również wskaźnikiem zmian zachodzących w tym krajobrazie. Trawy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem pokroju, barwy oraz architektury runi. Są obecne w wielu fitocenozach, które są podstawową jednostką krajobrazu i dlatego pełnią tak ważną rolę. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB odgrywał i nadal odgrywa ważną rolę zarówno w pracach, których celem jest uzyskanie postępu biologicznego w hodowli traw, ale jest jednocześnie jednostką która m. in. zapoczątkowała prace badawcze w hodowli traw gazonowych i energetycznych oraz czynnie uczestniczyła i nadal uczestniczy w ich upowszechnianiu.

Hodowla twórcza traw gazonowych w IHAR w Radzikowie prowadzona była od początku lat 80-tych XX wieku, głównie przez prof. dr hab. Sławomira Prończuka, dr hab. Marię Prończuk, dr inż. Danutę Martyniak, dr hab. inż. Elżbietę Kochańską – Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB. Doświadczenia hodowlane realizowano wspólnie z ZD w Bartążku (dr Jan Kaszuba, mgr Anna Ostrowska) oraz Ogrodem Botanicznym IHAR–PIB w Bydgoszczy (dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB). Wymierne efekty tej działalności to wyjątkowe odmiany wyróżniające się jakością, specyfiką zastosowania czy odrębnością na poziomie morfologicznym, wśród których na szczególną uwagę zasługują odmiany wiechliny łąkowej ‘GOL’, życicy trwałej ‘STOPER’ i ‘STADION’ oraz kostrzewy czerwonej ‘RAPSODIA’ i ‘DARK’.

Zagadnienia jakości odmian traw w użytkowaniu gazonowym pojawiły się w pracach badawczych pracowników naukowych Pracowni Traw i Roślin Motylkowatych po koniec lat 80-tych. Pierwszą pracą naukową związana z tą tematyką była publikacja prof. dr hab. Sławomira Prończuka, z roku 1993, prezentująca propozycję systemu oceny traw gazonowych (Prończuk S. 1993, Biuletyn IHAR, nr 186, strony 127 – str. 127 – 132). Praca ta od momentu ukazania stanowiła podstawę metodyki oceny w trakcie realizacji doświadczeń trawnikowych. Zawarty w tej pracy system oceny jest zbieżny z metodykami stosowanymi w krajach europejskich oraz USA i Kanadzie. Opiera się on na ocenie wizualnej kilku podstawowych cech muraw trawnikowych, z zastosowaniem 9-cio stopniowej skali oceny. Takie podejście bardzo upraszcza realizację doświadczeń i umożliwia wielokrotną i szybką ocenę wielu obiektów.

Podsumowaniem wieloletnich prac badawczych nad chorobami traw w użytkowaniu trawnikowym i pastewnym była monografia autorstwa dr hab. Marii Prończuk, która ukazała się jako rozprawa habilitacyjna w 2000 roku (Prończuk M., 2000, Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, nr 4, str. 183).  Od momentu ukazania się w ilości zaledwie 100 egzemplarzy, praca ta cieszyła się znacznym zainteresowaniem ze strony osób zajmujących się profesjonalnie trawnikami jak i amatorów i hobbystów. Mimo iż jest to praca naukowa, sposób przedstawienia prezentowanych zagadnień, ich zakres oraz wzbogacenie w kolorowe ilustracje, pomagające w identyfikacji wielu chorób nie powodują trudności w odbiorze. Do tej pory w Polsce nie ukazała się publikacja o porównywalnym zakresie informacji przedstawionych w tak wysoce profesjonalny a jednocześnie komunikatywny sposób.

Zespół Pracowni Traw Pozpaszowych i Roślin Energetycznych Zakładu Traw, Roślin  Motylkowatych i Energetycznych (ZTRMiE) kontynuuje te tradycje, czego wyrazem są liczne publikacje naukowe oraz rozprawa doktorska dr inż. Kamila Prokopiuka pt. ”Wpływ wydłużania wegetacji traw na jakość boisk piłkarskich”. Oprócz aktywności naukowej, zespól rozwija działalność usługową i doradczą, czego efektem są liczne ekspertyzy, projekty (np. Projekt murawy stadionu miejskiego we Wrocławiu na rozgrywki EURO 2012).

Zespół usług doradczych ds. nawierzchni trawiastych

Kierownik komórki:

dr. inż. Kamil Prokopiuk
pracownik Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
Specjalizacja: projektowanie, budowa, pielęgnacja trawiastych nawierzchni sportowych

dane kontaktowe:
email: k.prokopiuk@ihar.edu.pl
tel. 22 733 4 573

Zespół badawczy (naukowy)

dr hab. inż. Grzegorz Żurek
pofesor nzw. IHAR-PIB, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
Specjalizacja: problemy przeciwdziałaniu deficytowi wody u traw gazonowych, tworzenie mieszanek trawnikowych

dr inż. Danuta Martyniak
adiunkt, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
Specjalizacja: problemy nasiennictwa, reprodukcji i hodowli traw gazonowych, tworzenie mieszanek trawnikowych

dr hab. Barbara Wiewióra
profesor nzw. IHAR-PIB, pracownik Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
Specjalizacja: problemy związane z chorobami traw gazonowych oraz endofitami traw

dr Krystyna Rybka
pracownik: Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
Specjalizacja:  problemy fizjologiczne roślin

Zespół techniczno -pomocniczy:

Piotr Krawczyk
Pracownik Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

Barbara Karwize
Pracownik Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

Mgr. Izabela Lipska
Pracownik Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

Zespół dotyczący usług doradczych i opiniowania jakości nawierzchni trawiastych zależnie od złożoności problemu stara się zawsze indywidualnie podchodzić do problemu, dlatego zespół naukowy może ulegać zmianom i powołuje specjalistów z danej dziedziny.

Zapraszamy do współpracy

Wykaz przykładowych ekspertyz:

2016:

  • Ocena jakości murawy boiska piłkarskiego w miejscowości Górzyn w obrębie ewidencyjnym: 008 Działki 544/4, 306 wraz z oceną położenia trawy z rolki w 2013 roku.

2015:

  • Ocena jakości murawy i płyty boiska piłkarskiego na stadionie MKS Cracovia SSA (Kraków, Kałuży 1) wraz ze wskazaniem istniejących wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz możliwości ich usunięcia – dla klubu sportowego
  • Ocena stanu płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Skoczowie przy ulicy Sportowa 6 wraz z opracowaniem rocznego harmonogramu zabiegów pielęgnacyjnych boiska oraz zaleceń dotyczących użytkowania boiska – dla SOSiR Skoczów

2009:

  • Ocena podstawowych własności biologicznych nawierzchni trawiastych wykonanych z zastosowaniem technologii wzmacniania NETLON – dla firmy  INWEST


Dyrektorze, Zarządco, Greeenkeeperze.

Przedkładamy do rozważenia możliwość pobrania dokumentu (w formie licencji bezpłatnej) wytycznych dotyczących ,,Nawożenia boisk piłkarskich”. Dokument ten ma wspomóc Państwa w zarządzaniu trawiastymi boiskami piłkarskimi i stymulować pożądany rozwój tego typu obiektów.

W celu otrzymania dokumentu ,,Nawożenie boisk piłkarskich” należy:

  1. Pobrać dokument „Wzór umowy licencji” ze strony.
  2. Zaakceptować warunki umowy.
  3. Wypełnić danymi obiektu sportowego, który chce stosować te wytyczne.
  4. Podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania jednostki dokument należy przesłać na adres:

IHAR-PIB, Radzików
05-870 Błonie
Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych
dr inż. Kamil Prokopiuk
„Umowa licencyjna”

  1. Po otrzymaniu dokumentów i weryfikacji danych, na wskazanych adres Licencjobiorcy zostanie przesłany dokument ,,Nawożenie boisk piłkarskich”. Termin przewidzianym do zakończenia procedur weryfikacyjnych jest 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji.
  2. Dokument ,,Nawożenie boisk piłkarskich” ma statut bezpłatnej licencji.

Zapraszamy do pobierania i korzystania z sprawdzonej wiedzy!

design by VENTI