przejdź do www.ihar.pl >

Rolnictwo Ekologiczne w IHAR-PIB

2004-2021

"Opracowanie technologii produkcji nasion pszenicy ozimej orkisz i pszenżyta ozimego dla gospodarstw ekologicznych‒ wytyczne dla prowadzenia ekologicznych plantacji nasiennych roślin rolniczych."

Kierownik badania: dr inż. Roman Warzecha
Zakład Genetyki i Hodowli Roślin -  Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta
tel.: 22 7334562 ,
e-mail: r.warzecha@ihar.edu.pl

Zespół badawczy
dr Piotr Ochodzki, mgr inż. Monika Żurek,
pracownicy inżynieryjno-techniczni

Zadanie będzie realizowane we współpracy z Przedsiębiorstwem Nasiennym Rolnas Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Streszczenie planowanych badań

W Polsce dostęp do materiału nasiennego ekologicznego jest ograniczony. W dotychczasowej praktyce, stosuje się w gospodarstwach ekologicznych na zasadzie odstępstwa niezaprawiony konwencjonalny materiał siewny. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, będzie obligatoryjne stosowanie ekologicznego materiału siewnego, wytworzonego w warunkach ekologicznych.

Biorąc to pod uwagę, planuje się opracowanie technologii produkcji ekologicznego materiału siewnego dwóch ważnych gatunków roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym: pszenicy orkisz i pszenżyta. Obydwa gatunki są bardzo ważnymi zbożami, które znajdują zastosowanie w produkcji artykułów spożywczych o wysokiej wartości zdrowotnej (pszenica orkisz) lub są wykorzystane w produkcji ziarna na paszę, a także na biomasę do zakiszania (pszenżyto). Pszenżyto odgrywa bardzo ważną rolę w żywieniu wszystkich zwierząt gospodarskich, w produkcji ekologicznego mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa wołowego i wieprzowego i wyrobów wędliniarskich, drobiu, jaj i wielu innych produktów na rynek krajowy i eksport. Może być uprawiane na glebach słabszych o niższym pH, które dominują również w gospodarstwach ekologicznych.

Podstawa do przeprowadzenia badań będą plantacje ozimej pszenicy orkisz odmiany ‘Orkus’ (2 ha) i pszenżyta ozimego odmiany ‘Borowik’(2 ha) wysiane jesienią 2020 roku. Na każdej plantacji zostaną zastosowane 3. biostymulatory przeznaczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, każdy na powierzchni 0,5 ha. Uzyskane wyniki będą odniesione do kontroli (bez oprysku biostymulatorem). Plantacje będą przedmiotem zgłoszenia wniosku do oceny polowej przez inspekcje nasienną. Przedmiotem szczegółowej oceny na plantacjach nasiennych będą porażenie przez główne choroby, oraz podstawowe parametry agrotechniczne.

Po zbiorach, wysuszeniu i oczyszczeniu, określony zostanie plon nasion z poszczególnych plantacji, oraz jego parametry fizyczne oraz laboratoryjne nasion: czystość nasion, liczba nasion gatunków obcych, zdolność i energia kiełkowania.

Wysiano również ścisłe doświadczenie poletkowe z 3 odmianami pszenicy orkisz i pszenżytem, w celu porównania zróżnicowanych gęstości siewu. Uzyskane nasiona z poszczególnych wariantów wysiewu zostaną ocenione pod względem parametrów fizycznych oraz laboratoryjnych.

Spodziewane rezultaty projektu:

  1. Opracowanie technologii produkcji nasion w warunkach ekologicznych pszenicy orkisz i pszenżyta.
  2. Możliwość zapewnienia szerszego dostępu do ekologicznego kwalifikowanego materiału siewnego dla producentów ekologicznych.

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rolnym, w szczególności dla gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

design by VENTI