Strona główna > Struktura organizacyjna > Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych > Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna zdefiniowana została w Konwencji o różnorodności biologicznej (Dz.U.2002. nr 184 poz. 1532)jako różnorodność żywych organizmów pochodzących ze wszystkich istniejących źródeł: między innymi z lądowych, morskich i wodnych ekosystemów oraz ekologicznych kompleksów, których te organizmy są komponentami; dotyczy to zarówno zmienności wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej jak również zmienności pomiędzy ekosystemami.

Zmienność genetyczna roślin uprawnych i ich dzikich krewniaków stanowi niezbędny materiał wyjściowy do genetycznego doskonalenia roślin użytkowych zarówno w drodze selekcji prowadzonej przez rolników jak i klasycznej hodowli roślin oraz współczesnej biotechnologii, służących zaspokajaniu potrzeb człowieka. Jest również niezbędna w procesie adaptacji roślin do nieprzewidywalnych zmian środowiskowych. Utrzymanie różnorodności i zmienności genetycznej roślin w ekosystemach warunkuje utrzymanie ich równowagi, ma także znaczenie kulturowe, rekreacyjne, estetyczne i biologiczne. Postępująca erozja genetyczna roślin uprawnych i ich dzikich krewniaków oraz ubożenie roślinności zarówno ekosystemów w tym agroekosystemów wymusza podejmowanie działań zapobiegających temu procesowi.

Zapewnienie ochrony różnorodności biologicznej, jej gromadzenia i zapobiegania erozji genetycznej oraz umiarkowanego użytkowania jej komponentów jest jednym z celów Konwencji o różnorodności biologicznej. Polska przystępując do tej konwencji przyjęła na siebie obowiązek realizacji jej postanowień. Ich realizacją zajmują się zarówno agendy administracji państwowej, organizacje pozarządowe jak również ośrodki naukowe prowadzące badania i działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. W sektorze rolniczym od szeregu lat realizowany jest program ochrony różnorodności roślin użytkowych dla potrzeb hodowli i badań naukowych, którego realizacją i koordynacją w skali krajowej zajmuje się IHAR. Prowadzone są wspomagające prace badawcze, z których wyników w dużym stopniu korzysta hodowla polska. Również zaangażowanie Polski w opracowaniu Traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa świadczy o dużej wadze, jaką resort rolnictwa przykłada do ochrony zmienności w sektorze rolniczym i jej wykorzystania oraz problemów z tym związanych.

 

design by VENTI