Strona główna > Projekty międzynarodowe > SAFE FOODS

SAFE FOODS

Nazwa programu:

6 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ.

Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie nowej zintegrowanej metody analizy oceny ryzyka

Kontrakt nr.Food-CT-2004-506446

Akronim: SAFE FOODS

Okres realizacji: 01.04.2004-31.03.2008 

Koordynator główny: dr Harry Kuiper

Institute of Food Safety (RIKILT), Wageningen, Holandia

Współpracujący partner polski: prof. dr hab.Ewa Zimnoch-Guzowska

IHAR Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka 

Główne cele projektu:

Pojawiające się ostatnio przypadki związane z bezpieczeństwem żywności i wprowadzanie żywności genetycznie zmodyfikowanej wywołały ożywioną publiczną debatę w krajach europejskich. Wśród konsumentów panuje powszechne przekonanie, że bezpieczna żywność nie istnieje, a procedury stosowane do oceny ryzyka nie są wiarygodne.

Zintegrowany Projekt Badawczy pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie nowej zintegrowanej metody analizy oceny ryzyka” podejmuje problem odbudowania zaufania konsumentów dla sposobów ich ochrony i oceny ryzyka. Celem projektu jest próba udoskonalenia obecnie stosowanych metod analizy ryzyka dla żywności produkowanej przy wykorzystaniu roślin wyhodowanych różnymi metodami i uprawianych w systemach nisko- i wysokonakładowych. Prace badawcze mają doprowadzić do powstania nowych, efektywnych procedur dla analizy ryzyka.

Zintegrowany Projekt Badawczy składa się z szeregu projektów spójnie połączonych. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) bierze udział w projekcie “Porównanie bezpieczeństwa żywności produkowanej przy wykorzystaniu roślin pochodzących z różnych systemów hodowlanych w systemach produkcji nisko- lub wysokonakładowej”. IHAR jest odpowiedzialny za przeprowadzenie doświadczeń polowych z zastosowaniem różnych sposobów uprawy. W doświadczeniach wysadzane są odmiany i linie hodowlane ziemniaka (transgeniczne i diploidalne), które charakteryzują się zróżnicowanym poziomem odporności na różne patogeny i zróżnicowanym poziomem cech jakościowych. W uzyskanym materiale bulwowym analizowane są zmiany w ilości i jakości metabolitów (budowa profili metabolicznych). Pozwoli to dać odpowiedź na pytanie, czy różne systemy produkcji i hodowli mogą wpływać na zmiany ryzyka związanego z żywnością oraz czy metody metabolomiki są odpowiednie dla oceny takiego ryzyka.

 
Link:

http://www.safefoods.nl/default.aspx

e.zimnoch-guzowska@ihar.edu.pl

design by VENTI