Strona główna > Struktura organizacyjna > Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

Samodzielna Pracownia Biologii Stosowanej

prof. dr hab. Jerzy H. Czembor - kierownik pracowni
tel.: 22 733 46 52
e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Zadania:

 • Charakterystyka i wykorzystanie zasobów genetycznych roślin użytkowych w hodowli roślin,
 • Badanie genetycznych uwarunkowań ważnych gospodarczo cech użytkowych roślin rolniczych,
 • Doskonalenie metod hodowli roślin użytkowych z wykorzystaniem technik molekularnych i bioinformatycznych,
 • Monitorowanie patogenów na potrzeby hodowli odpornościowej zbóż,
 • Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli zbóż.

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. (4-1-04-3-01 PB 27) Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f. sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego.
  Finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie „Badań
  Podstawowych na Rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej.”
  Okres realizacji 2014 – 2020. Kierownik Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor.
 2. (2-2-00-0-02 PW Zad. 2.2.) Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia. Program Wieloletni IHAR-PIB pt.  „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.
  Okres realizacji 2015 – 2020. Kierownik Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor.
 3. (1-1-04-3-02 DS) Analiza molekularna podłoża odporności typu Mlo u wybranych linii indukowanych mutantów jęczmienia.
  Okres realizacji 2018-2019. Kierownik Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor.
 4. (3-3-00-0-02 PW Zad. 3.2.) Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji
  biotroficznych patogenów zbóż podstawowych.”.- Program Wieloletni IHAR-PIB pt. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”.
  Okres realizacji 2015 – 2020. Wykonawca Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor.
 

Projekt AGROBANK: „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego  i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”, okres realizacji 01.12.2018 – 30.11.2021;

Otrzymany z NCBiR w ramach konkursu GOSPOSTRATEG: strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

 

Koordynator BiR projektu: Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

W SPBS realizowane jest 6 zadań - Faza A: 1, 2, 4; Faza B: 6, 7, 8.

Faza A 1-18 mc

Zadanie 1. Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Zadanie 2. Przeprowadzenie badań stosowanych dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z punktu widzenia roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Zadanie 4. Przeprowadzenie badań stosowanych dotyczących zależności wiedzy zebranej podczas realizacji zadań 1, 2 i 3 w fazie A, w celu opracowania kompleksowej diagnozy problemów, wypracowania strategii pozwalającej osiągnąć optymalny stan rzeczy oraz wypracowania konkretnych rozwiązań i działań wpisujących się w proponowane kierunki – tj. opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności

Faza B -19-36 mc

Zadanie 6. Organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk

Zadanie 7. Pilotaż / wdrożenie rozwiązania będącego wynikiem fazy A w praktyce – utworzenie systemu informatycznego i jego uruchomienie

Zadanie 8. Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań

Prezentacja projektu projektu AGROBANK na konferencji w MRiRW „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa” 28.11.2018. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/innowacje-dla-rolnictwa

 


 

Strategia procesu transferu wiedzy i innowacji w zakresie zwiększenia wykorzystania zasobów sieci banku genów IHAR-PIB w praktyce rolniczej w Polsce do 2028 roku.

 

Zespół autorski: 

Kierownik merytoryczny Projektu Agrobank: Jerzy H. Czembor 

Kierownik prac nad dokumentem: Paweł Jędral 

 

Współautorzy: Łukasz Czech, Jerzy H. Czembor, Janusz Dąbrowski, Szymon Grela, Paweł Jędral, Łukasz Kownacki, Filip Konopczyński, Karol Leszczyński, Agnieszka Ładna, Monika Przeworska, Mateusz Tołłoczko, Dariusz Standerski, Józef Zych

Konsultacje merytoryczne: Katarzyna Ambryszewska, Katarzyna Boczek, Elżbieta Kochańska-Czembor, Paweł Krajewski, Tomasz Królasik, Dariusz Krzywiec, Piotr Matusiak, Karol Muszyński, Wiesław Podyma, Jerzy Wilkin

 

Projekt AGROBANK finansowany przez NCBiR w ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski w warunkach Globalizujących się Rynków” – GOSPOSTRATEG. Fundacja Kaleckiego, CDR w Brwinowie, PCSS, IHAR-PIB; Warszawa 2020;

strony 1-104.

 

 


design by VENTI