przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

SESJA PLAKATOWA I
(wtorek, 31.01.2017)

 

Nr

AUTORZY

PLAKAT - TYTUŁ

Sesja 1
Biotechnologia, bioinformatyka i innowacyjne techniki w genetyce i hodowli roślin

1.

Czernicka M., Chuda A., Czachurska M., Adamus A.

Molekularna ocena tożsamości genetycznej wybranych ekotypów czosnku (Allium sativum)

2.

Czubacka A., Agacka-Mołdoch M., Strzemski M.

Indukcja tkanek kalusowych Carlina acaulis

3.

Kiełkowska A., Mrzygłód A., Adamus A.

Badania nad elektrofuzją protoplastów kapusty głowiastej

4.

Kopeć P., Gołębiowska-Pikania G.,  Krzewska M., Żur I., Dubas E.,  Nowicka A., Hura T., Malaga S.

Zmiany w proteomie liści linii DH jęczmienia ozimego wywołane niedoborem wody w podłożu

5.

Kowalska L., Arseniuk E.

Badanie reakcji linii somaklonalnych ozimych odmian pszenicy i pszenżyta na septoriozę liści i plew wywoływaną przez Parastagonospora nodorum

6.

Matuszczak M.

Analiza linii DH rzepaku ozimego z populacji segregującej przy użyciu markerów mikrosatelitarnych

7.

Mikołajczyk S., Broda Z.,
Weigt D., Tomkowiak A.

Wpływ dodatku nanomolekuł do pożywki C17 na indukcję androgenezy
i regenerację roślin w kulturach pylników żyta

8.

Milczarski P., Góralska M., Lenarczyk-Puri N., Podgórska K., Stojałowski S., Myśków B.

Analiza porównawcza transkryptomu woskowych i bezwoskowych linii żyta

9.

Nowosad K., Bujak H.

Wykorzystanie markerów KASP do określenia zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy

10.

Orłowska M., Sobczyk M., Simlat M., Góral H., Warzecha T., Stojałowski S.

Wykorzystanie markerów DArTseq do konstrukcji mapy sprzężeń
u mieszańca międzyliniowego pszenżyta z cytoplazmą Pampa

11.

Przyborowski M., Gasparis S., Kała M., Orczyk W., Nadolska-Orczyk A.

Czy technika HRM może posłużyć do oznaczania SNP w allelach genów puroinodolinowych?

12.

Radecka -Janusik M.,
Słowacki P., Czembor P.

Występowanie genów odporności na rdzę brunatnąLr26, Lr37, Lr39, Lr47, Lr51 iLr52 w europejskich odmianach pszenicy ozimej (Triticum aestivum L. )

 

13.

Skrzypek E., Noga A.,
Warchoł M., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Kapłoniak K., Marcińska I.

Kiełkowanie haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.) w zależności od regulatorów wzrostu  w pożywce

14.

Słowacki P.,
Radecka-Janusik M., Czembor P.

Efektywność selekcji molekularnej genu Fhb1 w dwóch populacjach pochodzących ze skrzyżowania z odmianą pszenicy Sumai3

15.

Szymański T., Zdziechowska-Dudek M., Taciak M., Rokicki M.

Androgeneza w kulturach pylnikowych jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp.  z  o.o.

16.

Tyrka M., Drzazga T., Witkowski E., Rubrucki K., Kud J., Ługowska B., Broda M., Kopala M.

Identyfikacja markerów efektywnych genów odporności na rdzę brunatną pszenicy w analizach asocjacyjnych

17.

Weigt D., Kiel A., Nawracała J., Siatkowski I., Mikołajczyk S., Niemann J., Tomkowiak A., Kurasiak-Popowska D.

Androgeneza w kulturach pylnikowych pszenicy jarej i ozimej (Triticum aestivum L.)

18.

Wyszyńska R., Rajchel I., Onyśk A., Nadolska-Orczyk A.

Geny z rodziny TaCKX wpływające na produktywność pszenicy (Triticum aestivum L.)

Sesja 3
Odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne i abiotyczne

19.

Bakro F. A., Blicharz S., Malinowski R.

Wykorzystanie metod genetyki odwróconej do poszukiwania nowych cech morfologicznych potencjalnie użytecznych w uprawie grochu

20.

Bartosiak S., Arseniuk E.

Monitoring występowania i patogeniczności grzybów nekrotroficznych
z kompleksu Parastagonospora spp./ Zymoseptoria tritici – sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta

21.

Barzyk P., Święcicki W.

Postęp w hodowli odpornościowej łubinu żółtego

22.

Bączek-Kwinta R., Borek M., Żmuda K.

Czy fenotypowanie antyoksydacyjne może wspomóc hodowców jęczmienia odpornego na suszę?

23.

Bednarczyk E., Arseniuk E.

Ocena stopnia porażenia pszenżyta jarego, pszenicy jarej i dzikich gatunków pokrewnych tych zbóż przez nekrotroficznego patogena Parastagonospora nodorum w warunkach polowych

24.

Blicharz S., Bakro F.A., Malinowski R.

Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody

25.

Bujak H., Nowosad K.,

Odporność materiałów hodowlanych żyta ozimego na rdzę brunatną

26.

Cyran M., Dynkowska W., Śmiałowski T., Mańkowski D.

Wpływ warunków suszy na frakcje polisacharydowe w ziarnie nowych form pszenicy polskiej hodowli

27.

Dmochowska-Boguta M., Piechota U., Nadolska-Orczyk A.,Orczyk W.

Interakcja pszenica - rdza brunatna w wybranych liniach pszenicy z odpornością typu APR

28.

Dopierała P., Tratwal A.,

Ocena podatności odmian żyta na porażenie sporyszem w inokulowanych doświadczeniach polowych

29.

Doroszewski A., Jóźwicki T., Wróblewska E.

Częstość występowania suszy w Polsce w uprawie rzepaku i rzepiku

30.

Góral  T., Ochodzki P., Grelewska-Nowotko K.,Grzeszczak I.,Walentyn-Góral D., Nowosielski J.,
 Sowa S.

Toksyny fuzaryjne i grzybyFusarium występujące na ziarnie pszenicy ozimej
w Polsce w latach 2014 i 2015

31.

Góral T., Łukanowski A., Małuszyńska E., Stuper-Szablewska K., Buśko M., Perkowski J.

Fuzarioza kłosów oraz stężenie DNA Fusarium i toksyn fuzaryjnych w ziarnie odmian pszenicy ozimej w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej

32.

Góral T., Walentyn-Góral D.

Odporność odmian pszenicy ozimej i jarej na fuzariozę kłosów w latach 2009 – 2016

33.

Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Grzeszczak I., Walentyn-Góral D.

Odporność pszenicy ozimej na fuzariozę kłosów i akumulację toksyn fuzaryjnych w ziarnie

34.

Górna K., Witaszak N., Waśkiewicz A., Stuper-Szablewska K., Perkowski J., Kachlicki P.,Stępień L.

Odmiany grochu o skrajnie różnej podatności na choroby grzybowe - akumulacja ergosterolu w nasionach i reakcja na infekcje przez Fusarium proliferatum

35.

Grabowska-Joachimiak A., Nabiałek K., Wójtowicz T., Kula A.

Analiza cech anatomicznych źdźbła u wybranych odmian żyta

36.

Gryń G., Pietraszko M., Maciejewska A.

Występowanie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus w Polsce w latach 2013-2016

37.

Jakubowska M., Torzyński K., Waszak J.

Podatność odmian buraka cukrowego na występowanie przędziorka chmielowca w latach 2015-2016

38.

Jasińska D., Kuczyńska A.,  Mikołajczak K., Anioła M., Rubrycki K., Mazur R., 

Zmienność nasilenia objawów fuzariozy kłosów w populacji rekombinacyjnych linii wsobnych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

39.

Korbecka-Glinka G., Przybyś M., Feledyn-Szewczyk B.

Chwasty na polach uprawnych - potencjalny rezerwuar wirusów roślinnych

40.

Langner M., Salmanowicz B.

Ocena wpływu wariantów allelicznych loci Glu-1 i Glu-3 na własności reologiczne linii DH pszenicy ozimej

41.

Łapiński B., Boczkowska M.

Pierwsze polskie ozime odmiany owsa w badaniach państwowych
i perspektywy dalszej poprawy zimotrwałości gatunku

42.

Masny A., Żurawicz E., Kubik J.

Podatność nowych polskich i angielskich odmian truskawki na wertycyliozę
w roku 2016

43.

Mielniczuk E.,Kiecana I., Perkowski J., Cegiełko M., Pastucha A.

Badania nad fuzariozą wiech owsa z uwzględnieniem szkodliwości Gibberella avenacea R. J. Cook (anamorfa Fusarium avenaceum) dla wybranych genotypów tego zboża

44.

Nowakowski M., Skonieczek P., Matyka Ł., Żurek M., Gryń G.

Wpływ uprawy wybranych rodów gorczycy białej na populację mątwika burakowego i mątwika ziemniaczanego

45.

Nowosad K., Liersch A., Popławska W., Bocianowski J.

Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej plonu nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) z zastosowaniem modelu AMMI

46.

Ochodzki P., Warzecha R., Wit M., Grzeszczak I., Żurek M., Jabłońska E., Mirzwa-Mróz E., Adamczyk J., Wolf Z., Wakuliński W.

Ocena podatności linii hodowlanych Zea mays na porażenie przez Fusarium temperatum

47.

Ociepa T., Okoń S., Nucia A.

Ocena poziomu wirulencji populacji mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. avenae) na terenie Polski w latach 2014-2015

48.

Okoń S., Ociepa T., Paczos-Grzęda E., Ladizinsky G.

A. magna, A. murphyjako potencjalne źródło genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. avenae) w owsie

49.

Paczos-Grzęda E., Sowa S., Koroluk A., Erdzik P.

Ocena efektywności genów odporności na rdzę koronową owsa w warunkach naturalnej infekcji polowej

50.

Plich J., Tatarowska B., Milczarek D., Flis B.

Piramidyzacja genów odporności ziemniaka na Phytophtora infestans

51.

Podolska G., Boguszewska E.

Występowanie mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie pszenżyta ozimego
w zależności od odmiany

52.

Radecka -Janusik M.,Czembor P.

Reakcja europejskich odmian pszenicy ozimej na zakażanie sześcioma izolatami Puccinia triticina

53.

Rubrycki K., Mazur R., Woźna-Pawlak U., Jasińska D., Anioła M.

Metodyka badania mrozoodporności pszenicy ozimej stosowana w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

54.

Skonieczek P., Nowakowski M., Żurek M., Matyka Ł.

Ocena wrażliwości wybranych odmian buraka cukrowego na porażenie przez Rhizoctonia solani

55.

Słomnicka R., Miliński G., Bartoszewski G.

Poszukiwanie genów referencyjnych na potrzeby analizy ekspresji genów po zainfekowaniu roślin ogórka przez Pseudomonas syringae pv. lachrymans

56.

Starzycka-Korbas E., Starzycki M., Matuszczak M., Bocianowski J., Budzianowski G., Stefanowicz M.

Odporność odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową w warunkach naturalnych oraz analiza polimorfizmu Sclerotinia sclerotiorum przy użyciu markerów mikrosatelitarnych SSR

57.

Stępień A., Biela A, Zalewski D., Drzazga T., Galek R.,
Kozak B.

Poszukiwanie genotypów pszenicy jarej odpornych na stres suszy

58.

Stuper-Szablewska K., Góral T., Przybylska A.,Perkowski J.

Wpływ inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium na profil steroli endogennych różnych odmian pszenicy ozimej

59.

Urbaniak M., Stępień Ł., Trzebny A., Czembor E.

Wpływ czynników środowiska na zróżnicowanie gatunkowe szczepów Fusarium izolowanych z różnych odmian kukurydzy w Polsce

60.

Wiśniewska H., Kwiatek M., Góral T., Walentyn-Góral D., Majka M., Belter J.

Badanie odporności typu I i II w liniach pszenżyta ozimego z introgresją chromatyny Triticum monococcum i substytucjami genomu D pszenicy

 

Sesja 5
Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania krajowej hodowli i nasiennictwa. Rynek nasienny

61.

Faligowska A., Panasiewicz K., Szukała J., Szymańska G., Strzelińska J.

Wpływ intensywności uprawy na plonowanie i wartość siewną nasion łubinu żółtego

62.

Flis B., Tatarowska B., Milczarek D.,  Plich J.

Wpływ warunków uprawy na zawartość skrobi i teksturę miąższu bulw rodów hodowlanych i odmian ziemniaka

63.

GIORIN

Kwalifikacja materiału siewnego roślin rolniczych w 2015 r.

64.

GIORIN

Produkcja materiału siewnego soi w latach 2013-2015

65.

Jagodziński J.

Cechy geometryczne i właściwości mechaniczne źdźbła żyta (Secale cereale L.)

66.

Kordyla-Bronka M., Wiśniewska A.

Urzędowa kontrola zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy prowadzona przez PIORiN w latach 2013-2016

67.

Koziara W., Faligowska A., Panasiewicz K., Strzelińska J.

Wpływ sposobu i gęstości siewu na plon i wartość siewną nasion łubinu wąskolistnego

68.

Mańkowski D., Śmiałowski T., Cyran M., Dynkowska W.

Wspomaganie planowania zespołowych doświadczeń hodowlanych

69.

Martofel J., Maron L., Żmijewska B., Matysik P.,
Nita Z.

Ocena wartości gospodarczej dawnych odmian pszenicy jarej

70.

Nawracała J., Kurasiak-Popowska D., Siatkowski I.

Ocena potencjału plonowania nowych linii i odmian soi (Glycine max L. Merrill)

71.

Podolska G., Boguszewska E.

Plon i jakość ziarna pszenicy zwyczajnej i orkisz w zależności od udziału zbóż
w strukturze zasiewów

72.

Silska G.

Charakterystyka kolekcji lnu pod względem pochodzenia

73.

Sulewska H., Faligowska A., Panasiewicz K., Sobieszczański R.

Wpływ sposobu i gęstości siewu na plon i wartość siewną nasion łubinu żółtego

74.

Witkowski E., Witkowska K., Śmiałowski T., Bogusławska A., Woźna Pawlak U., Rubrycki K., Nita Z., Matysik P., Żmijewska B., Bogacka M., Bogacki J., Banaszak Z., Pojmaj M., Bielerzewska-Kaczmarek H., Sikora T., Konieczny M., Bichoński A., Drzazga T., Adamczyk T, Rostkowska T., Czembor H.

Zależność plonowania rodów pszenicy ozimej od mrozoodporności
i przezimowania

75.

Woźna-Pawlak U., Mazur A., Rubrycki K.

Plonowanie mieszanek odmian żyta populacyjnego w różnych środowiskach

76.

Zawieja B., Bakinowska E., Kala R., Bichoński A.

design by VENTI