przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

30.01 - 03.02.2017 r., Zakopane

SESJA PLAKATOWA II
(czwartek, 02.02.2017)

 

Nr

AUTORZY

PLAKAT - TYTUŁ

Sesja 2
Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli i nasiennictwie roślin uprawnych

1.

Cegiełko M., Kiecana I., Mielniczuk E., Waśkiewicz A.

Wpływ sztucznej infekcji ziarna jęczmienia jarego przez Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. na plon i zanieczyszczenie ziarniaków wtórnymi metabolitami

2.

Czubacka A., Depta A.

Wpływ obcej cytoplazmy na morfologię tytoniu i odporność na wirusa Y ziemniaka

3.

Czyczyło-Mysza I., Kapłoniak K., Noga A., Dziurka M.,  Malinowska K., Góralska M., Myśków B.

Analizy morfologiczno-fizjologiczne linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem obecności nalotu woskowego

4.

Dynkowska W., Cyran M., Śmiałowski T., Mańkowski D.

Potencjał antyoksydacyjny ziarna nowych form pszenicy polskiej hodowli

5.

Gadzikowska A., Kućko A. Panek K., Czeszewska-Rosiak G., Ostrowski M., Wilmowicz E.

Wpływ fitohormonów na ekspresję genu LlIDA w strefie odcinania kwiatów łubinu żółtego

6.

Gzowska M., Wiśniewska M., Boros D., Zych J., Gacek E.

Porównanie składu chemicznego ziarna mieszanek odmianowych
i międzygatunkowych zbóż jarych

7.

Kołodziejczyk I., Posmyk M.

Melatonina a kiełkowanie kukurydzy - modyfikacje systemu antyoksydacyjnego w stresie chłodu

8.

Kruszona P., Bienias A., Masojć P.

Poszukiwanie genów cech rozwojowych żyta ozimego (Secale cereale L.) metodą GIABDS

9.

Kućko A., Wilmowicz E., Zienkiewicz A., Zienkiewicz K., de Dios Alché J.

Lokalizacja prekursora etylenu w warstwie odcinającej kwiatów Lupinus luteus

10.

Kulasek M., Glazińska P., Klajn N., Kęsy J., Kopcewicz J.

Modulacja szlaku transdukcji sygnału auksyn jako potencjalna metoda zwiększenia plonowania łubinu żółtego

11.

Kuźniar P., Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D., Romankiewicz B.

Wpływ warunków glebowo-klimatycznych na wybrane właściwości wytrzymałościowe nasion soi

12.

Lahuta L., Szablińska J., Ciak M.

Oligosacharydy rodziny rafinozy i galaktozylocyklitole w nasionach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)

13.

Okoń S., Ociepa T., Nucia A., Kowalczyk K.

Dziedziczenie odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. avenae) w mieszańcach A.sativa x A. sterilis

14.

Rudnicka M., Ludynia M.,
Karcz W.

Reakcja wzrostowa komórek koleoptyli kukurydzy w obecności naftochinonów

15.

Rybiński W., Bańda M., Bocianowski J., Börner A.,  Starzycka E., Starzycki M.

Ocena cech plonotwórczych oraz składu chemicznego nasion u wybranych obiektów kolekcyjnych ciecierzycy (Cicer arietinum L.)

16.

Siedlarz P., Stefański P.,
Matysik P., Nita Z., Rybka K.

Wpływ różnych widm światła stosowanego w procesie wzrostu roślin
i suszenia niedojrzałych ziarniaków na kiełkowanie

17.

Skomra U., Trojak-Goluch A., Koziara M.

Charakterystyka morfologiczna i skład chemiczny triploidalnych genotypów chmielu zwyczajnego

18.

Spasibionek S., Walkowiak M., Piętka T.

Zmienność zawartości glukozynolanów alifatycznych w nasionach nowych genotypów rzepaku ozimego

19.

Stefański P., Matysik P., Nita Z., Siedlarz P., Rybka K.

Wpływ różnych barw światła na przyrost siewek pszenicy, jęczmienia
i owsa

20.

Stelmach K., Kwolek K., Macko-Podgórni A., Barański R., Grzebelus D.

Opracowanie markerów molekularnych zasocjowanych z genetycznymi determinantami kształtu korzenia marchwi

21.

Szafrańska K., Kołodziejczyk I., Posmyk M.

Melatonina utrzymuje sprawność aparatu fotosyntetycznego w stresie oksydacyjnym poprzez specyficzną regulację metabolizmu chlorofilu

22.

Trojak-Goluch A., Kursa K., Koziara M.,  Berbeć A., Doroszewska T.

Ocena zmienności zawartości alkaloidów u odmian i linii hodowlanych tytoniu

23.

Walczewski J., Arseniuk E., Ochodzki P.

Toksyny białkoweParastagonospora nodorum

24.

Warchoł M., Skrzypek E.,Noga A., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Kapłoniak K., Marcińska I.

Wpływ fazy rozwojowej haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.) na ich konwersję

Sesja 4
Hodowla i nasiennictwo dla rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz potrzeb integrowanej produkcji i ochrony roślin

25.

Agacka-Mołdoch M., Nagel M., Lohwasser U., Doroszewska T., Lewis R.S., Börner A.

Identyfikacja QTL warunkujących żywotność nasion tytoniu

26.

Cacak-Pietrzak G., Sobczyk M., Romankiewicz D., Jończyk K.

Wartość technologiczna odmian żyta z uprawy ekologicznej

27.

Czembor J., Fu Dostatny D., Gryziak G., Zaczyński M.

Zasoby genetyczne roślin i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych

28.

Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W., Czembor E.

Zróżnicowanie potencjału nasiennego wybranych ekotypów traw przeznaczonych na cele alternatywne

29.

Gołębiewski D., Boros D., Szydłowska A.

Porównanie zawartości składników odżywczych i bioaktywnych w ziarnie oplewionym i obłuszczonym owsa

30.

Gołębiewski D., Fraś A., Gołębiewska K., Mańkowski D., Boros D.

Analiza sensoryczna chleba pszenżytnio-owsianego wypieczonego
w tradycyjnej piekarni

31.

Grzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z., Dziugan P.

Phytotoxkit jako efektywny biotest do oceny przydatności odpadów
z przemysłu rolno-spożywczego w uprawie sorgo

32.

Jaśkiewicz B.

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego

33.

Jaśkiewicz B., Podolska G.

Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI) mieszańców pszenżyta ozimego
w zależności od jego obsady

34.

Jędzura S., Zgierska D., Matysik P., Nita Z., Woźna-Pawlak U.

Ocena właściwości reologicznych glutenu dla wybranych linii hodowlanych pszenicy

35.

Kała M., Przyborowski M., Ługowska B., Gasparis S.,Orczyk W., Nadolska-Orczyk A.

Charakterystyka białek glutenu pszenicy metodą SDS-PAGE i A-PAGE
w materiałach hodowlanych

36.

Kaźmińska K., Korzeniewska A., Hallmann E., Sitarek M., Gajewski M., Rusaczonek A., Niemirowicz-Szczytt K., Bartoszewski G.

Analiza zależności pomiędzy zawartością karotenoidów i barwą miąższu owoców populacji mapującej RIL dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)

37.

Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z.

Możliwość wykorzystania wierzby (Salix sp.) do rekultywacji bezglebowych gruntów wapna poflotacyjnego  pokrywającego powierzchnię po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu

38.

Kolasińska I.

Efektywność nowych restorerów w przywracaniu męskiej płodności mieszańców żyta z cytoplazmą Pampa

39.

Kołtowski Z.

Prace hodowlane nad koniczyną czerwoną krótkorurkową w kolekcji roślin miododajnych

40.

Kużdowicz K., Skibowska B.

Długoterminowe przechowywanie nasion jako metoda ochrony dawnych odmian i materiałów hodowlanych buraka

41.

Leszczyńska D.

Ocena ekonomiczna technologii produkcji jęczmienia jarego o różnym poziomie intensywności

42.

Lewandowski M., Żurawicz E., Kubik J.

Wstępna ocena wartości produkcyjnej nowych polskich odmian jabłoni na różnych typach podkładek wegetatywnych

43.

Makowska B., Nowak Z., Rakoczy-Trojanowska M.

Analiza wybranych markerów SSR pod kątem przydatności do poszukiwania form Rf u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

44.

Mańkowska G.,  Oleszak G., Szalata M. Luwańska A.

Wpływ długości okresu wegetacji na cechy użytkowe konopi siewnych Cannabis sativa L.

45.

Matysik P., Zgierska D., Marcinkowski R., Nita Z.

Wartość hodowlana historycznych odmian pszenicy ozimej        pochodzącej z kolekcji Banku Genów w Radzikowie

46.

Mikulski T., Frauen M., Bujak H., Puślednik M., Lewandowska S.

Dwadzieścia lat od pierwszej rejestracji odmiany rzepaku ozimego firmy NPZ-Lembke w Polsce

47.

Mikulski T., Puślednik M., Bujak H., Lewandowska S.

Wpływ efektów brzeżnych na ocenę plonu nasion materiałów hodowlanych rzepaku

48.

Pluta S, Seliga Ł., Żurawicz E.

Postęp w hodowli odpornościowej porzeczki czarnej na stresy biotyczne realizowany w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

49.

Rejek D., Adamczyk J., Cygert H., Rogacki J., Rogacka A.

Analiza postępu hodowlanego na przykładzie doświadczeń wstępnych
z odmianami kukurydzy HR Smolice w latach 2006-2015.

50.

Seliga Ł., Pluta S., Masny A.

Analiza genetyczna wybranych odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) o deserowych owocach pod względem siły wzrostu i pokroju krzewów

51.

Sobczyk M., Orłowska M., Stojałowski S.

Pylenie roślin w wybranych odmianach mieszańcowych żyta

52.

Stępień A., Zalewski D., Galek R., Kozak B.

Zróżnicowanie kolekcji łubinu wąskolistnego pod względem cech morfologicznych, struktury plonu oraz na poziomie DNA

53.

Stojałowski S., Orłowska M., Sobczyk M., Skurko E.

Ocena wybranych cech morfologicznych u roślin pochodzących z odmian mieszańcowych i populacyjnych żyta

54.

Stompor-Chrzan E.,Szpunar-Krok E., Bobrecka-Jamro D.

Ocena zdrowotności roślin energetycznych w warunkach Podkarpacia

55.

Sułek A., Podolska G., Jurak S., Cegielski M., Koziołek U., Kozera P., Żur S.

Plonowanie i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej w zależności od rejonu uprawy

56.

Szulc P., Tratwal G., Bocianowski J., Wilczewska W.,Nowosad K.

Architektura łanu odmian kukurydzy (Zea mays L.) o różnym profilu genetycznym warunkowana rodzajem nawozu azotowego oraz metodą aplikacji składnika

57.

Szymajda M., Żurawicz E.

Przydatność nowych genotypów nasiennych brzoskwini (Prunus persica L.) do produkcji podkładek generatywnych

58.

Szymajda M., Żurawicz E., Kubik J.

Wpływ wybranych sposobów traktowania nasion (Prunus persica L.) na ich kiełkowanie i wzrost uzyskanych siewek brzoskwini

59.

Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D., Pyrek-Bajcar E.

Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie i wybrane cechy fizjologiczne owsa Avena sativa L.

60.

Tratwal A., Roik K., Jakubowska M.

Internetowa „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” jako innowacyjne narzędzie w integrowanej produkcji i ochronie

61.

Warzecha R., Żurek M.

Efektywność indukcji haploidów matecznych kukurydzy przy wykorzystaniu induktorów typu "embryo marker"

62.

Warzecha R., Żurek M., Ochodzki P., Lubas T.

Charakterystyka "starych" polskich odmian populacyjnych kukurydzy

63.

Wilk J., Dopierała P., Bujak H.

Stabilność plonowania mieszańców testowych żyta ozimego w firmie KWS Lochow

64.

Wiśniewska M., Boros D., Gzowska M., Zych J., Gacek E.

Możliwość kształtowania wartości żywieniowej mieszanek zbożowo - strączkowych

65.

Żurek G., Martyniak D., Prokopiuk K., Rachwalska A., Pogrzeba M.

Wpływ doglebowej aplikacji opadowych substancji organicznych na skład chemiczny biomasy traw wieloletnich

66.

Żurek M., Ochodzki P., Warzecha R.

Wykorzystanie potencjału allelopatycznego sorga (Sorghum bicolor)
w ograniczniu zachwaszczenia zbóż i kukurydzy

design by VENTI