Strona główna > Badania podstawowe na rzecz Postępu Bilogicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2008-2013 > Spis projektów 2011-2013

Spis projektów 2011-2013

Wyniki badań uzyskane w latach 2011-2013 w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r.
(Dz.U.Nr 67, poz. 446, z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930, z 2009r. Nr 76, poz. 648 oraz z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772)

L.p. w zał. do Rozp. MRiRW Tytuł projektu Kierownik projektu
3 Badania nad zwiększeniem odporności pszenicy i obniżeniem skażenia ziarna mikotoksynami fuzaryjnymi poprzez identyfikację i wykorzystanie genetycznych źródeł odporności na fuzariozę kłosów. dr T. Góral
4 Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na septoriozę liści i plew u pszenicy (czynnik Stagonospora nodorum). prof. dr hab. E. Arseniuk
5 Piramidowanie efektywności genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia tritici) w pszenicy ozimej. prof. dr hab. H.J. Czembor
6 Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej. dr hab. P. Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB
7 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną Puccinia triticina u pszenicy Triticum aestivum. dr A. Strzembicka
12 Poszukiwanie źródeł genetycznych wysokiej jakości technologicznej w formach ozimych i jarych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare). dr inż. P. Szecówka
13 Analiza zmienności genotypowo-środowiskowej oraz genetycznego uwarunkowania ważnych cech zbóż. dr T. Śmiałowski
18 Badanie systemu męska sterylność – przywracanie płodności typu Pampa u żyta. dr hab. I. Kolasińska prof. nadzw. IHAR-PIB
19 Badanie ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta. dr hab. I. Kolasińska prof. nadzw. IHAR-PIB
23 Badania nad optymalizacją otrzymywania podwojonych haploidów żyta. prof. dr hab. J. Zimny
25 Poszukiwanie markerów molekularnych sprzężonych z głównymi genami przywracania płodności pyłku żyta (Secale cereale L.) do cytoplazmy sterylizującej typu Pampa. dr hab. P. Bednarek prof. nadzw. IHAR-PIB
28 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina), rdzę żółtą (Puccinia striformis) i mączniaka (Blumeria graminis) u pszenżyta.      dr A. Strzembicka
29 Wytworzenie źródeł genetycznych pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i zwiększonej odporności na septoriozę liści i plew. prof. dr hab. E. Arseniuk
30 Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie. dr T. Góral
32 Badania zdolności dopełniania męskiej sterylności i przywracania płodności pyłku w systemie CMS – T. timopheevi przez genotypy pszenżyta (Triticosecale Wittm). dr R. Warzecha
34 Określenie cech warunkujących odporność na porastanie materiałów mieszańcowych i linii DH pszenżyta. dr inż. P. Szecówka
36 Poszukiwanie znaczników molekularnych zróżnicowania genetycznego w obrębie gatunku pszenżyta. dr hab. P. Bednarek prof. nadzw. IHAR-PIB
37 Poszukiwanie form odpornych na stresy biotyczne wśród linii podwojonych haploidów pszenżyta.       prof. dr hab. J. Zimny
38 Określenie interakcji między odpornością na stresy biotyczne a cechami wartości gospodarczej jęczmienia jarego. prof. dr hab. H.J. Czembor
39 Poszukiwanie nowych źródeł odporności jęczmienia jarego na patogeniczne grzyby. dr hab. J. Czembor prof. nadzw. IHAR-PIB
40 Badania nad współdziałaniem wysokiej wartości cech użytkowych z odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne u jęczmienia ozimego. prof. dr hab. H.J. Czembor
43 Monitoring zróżnicowania genetycznego ziarna jęczmienia jarego browarnego i pastewnego pod względem przydatności browarnej, paszowej i na konsumpcję. dr hab. D. Boros prof. nadzw. IHAR-PIB
44 Praktyczne wykorzystanie androgenezy jęczmienia w celu uzyskania stabilnych linii odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne. prof. dr hab. J. Zimny
45 Poszukiwanie form owsa o wysokich wartościach żywieniowych. dr hab. D. Boros prof. nadzw. IHAR-PIB
48 Wyodrębnienie z populacji mieszańcowych Avena sativa x Avena macrostachya źródeł genetycznych do poprawy podstawowych cech fizycznych i chemicznych ziarna owsa. dr B. Łapiński
50 Poszukiwanie źródeł odporności na rdzę koronową (Puccinia coronata) i mączniaka (Blumeria graminis sp.) u owsa. dr A. Strzembicka
52 Poszerzenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych, tłuszczu i glukozynolanów u rzepaku ozimego za pomocą metod rekombinacyjnych i biotechnologicznych. dr S. Spasibionek
53 Badanie zjawiska heterozji u genotypów rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych. mgr W. Popławska
54 Określenie zmienności zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku i lnu, glukozynolanów w rzepaku oraz alkaloidów w makowinach maku lekarskiego w celu opracowania modeli kalibracyjnych NIRS. dr K. Michalski
55 Opracowanie markerów molekularnych sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi roślin oleistych oraz badanie zmienności genetycznej różnych populacji za pomocą markerów molekularnych. prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
56 Zastosowanie krzyżowań oddalonych w obrębie plemienia Brassiceae do badań nad odpornością na patogeny pochodzenia grzybowego. dr hab. M. Starzycki
57 Poszerzanie puli genowej rzepaku ozimego poprzez resyntezę z homozygotycznych gatunków podstawowych. dr hab. T. Cegielska-Taras prof. nadzw. IHAR-PIB
58 Wyodrębnienie genotypów rzepaku ozimego o zwiększonych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków agroklimatycznych przy zastosowaniu analizy interakcji środowiskowo-genotypowej oraz analizy ogólnej i specyficznej zdolności kombinacyjnej genotypów. mgr M. Ogrodowczyk
62 Identyfikacja źródeł genetycznych form ziemniaka jadalnego przydatnego do upraw ekologicznych i niskonakładowych.    dr hab. B. Flis prof. nadzw. IHAR-PIB
63 Opracowanie metod wyróżniania form ziemniaka łączących różne sposoby użytkowania z odpornością na ważne gospodarczo patogeny ziemniaka. prof. dr hab. E. Zimnoch-Guzowska
64 Opracowanie nowych metod hodowlanych dla ziemniaka: zastosowanie markerów molekularnych w selekcji oraz uzyskiwanie form typu dupleks pod względem wybranych cech odporności.        dr hab. B. Flis prof. nadzw. IHAR-PIB
65 Opracowanie procedur i wytworzenie materiałów diagnostycznych do wykrywania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. dr W. Przewodowski
66 Opracowanie procedury wykrywania infekcji wirusowych w bulwach ziemniaka bezpośrednio po zbiorze lub w stanie spoczynku. dr A. Przewodowska
67 Opracowanie metod szybkiego rozmnażania genotypów ziemniaka. inż. D. Sekrecka
68 Wyróżnienie biochemiczno molekularnych wskaźników tolerancyjności genotypów ziemniaka na suszę glebową. prof.dr hab. B. Zagdańska
69 Opracowanie oraz weryfikacja procedur badawczych określających wartość agrotechniczną i użytkową genotypów ziemniaka z uwzględnieniem warunków środowiska, uprawy i przechowywania. dr W. Nowacki
70 Badania nad efektywnością indukcji haploidów w zróżnicowanych genotypach kukurydzy metodą gynogenezy. dr R. Warzecha
71 Badanie interakcji genotypowo-środowiskowej linii wsobnych i mieszańców kukurydzy dla oceny ich przydatności użytkowej. dr R. Warzecha
72 Epidemiologia chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. na kukurydzy oraz poszukiwanie nowych źródeł odporności. dr E. Kochańska-Czembor
76 Opracowanie efektywnej metody otrzymywania haploidów i podwojonych haploidów buraka cukrowego. dr hab. M. Gośkaprof. nadzw. IHAR-PIB
80 Badania nad odpornością grochu siewnego i bobiku na wybrane choroby grzybowe i wytworzenie materiałów wyjściowych. dr L. Boros
83 Wytwarzanie energetycznych form hodowlanych traw wieloletnich o zwiększonej biomasie i wartości opałowej oraz nasiennej na gleby suche, ubogie i skażone. dr D. Martyniak
104 Choroby grzybowe i bateryjne zagrażające fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.). dr L. Boros

 

Zbiorcze wyniki badań:

Wyniki badań uzyskane w 2011 roku w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U.Nr 67, poz. 446, z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930, z 2009r. Nr 76, poz. 648 oraz z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772)


Wyniki badań uzyskane w 2012 roku w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 67 poz. 446; z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930; z 2009r. Nr 76 poz. 648; z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772; z 2011r. Nr 121 poz. 691 oraz z 2012r. Nr 53 poz. 271)


Wyniki badań uzyskane w 2013 roku w tematach szczegółowych wg Załącznika nr 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007r. (Dz.U. Nr 67 poz. 446; z 2008r. Nr 102 poz. 654 i Nr 146 poz. 930; z 2009r. Nr 76 poz. 648; z 2010r. Nr 91 poz. 595 i Nr 259 poz. 1772; z 2011r. Nr 121 poz. 691, z 2012r. Nr 53 poz. 271 oraz z 2013r. poz. 752)
design by VENTI