Strona główna > Przetargi > Usługi, Laboratoria specjalistyczne

Usługi, Laboratoria specjalistyczne

 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

oferuje usługi badawcze w następującm zakresie:

 

1. Próbobranie i ocena laboratoryjna własnego materiału siewnego roślin zbożowych i pastewnych(IHAR, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa w Radzikowie)

2. Rośliny oleiste - rzepak (IHAR, O/Poznań)

a) analizy biochemiczne określające:

 • zawartość i skład glukozynolanów w nasionach rzepaku, rzepiku i gorczycy- metodą chromatografii gazowej desulfoglukozynolanów (zmodyfikowana metoda stosowana w Agriculture Canada),
 • skład kwasów tłuszczowych w nasionach roślin oleistych (rzepak, gorczyca, len, mak)-metodą chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME),
 • oznaczanie zawartości morfiny w makowinach – metoda kolorymetryczna (opracowanie własne),
 • oznaczanie zawartości tłuszczu w nasionach rzepaku metodą pulsacyjnego NMR,
 • Szybka analiza instrumentalna NIR zawartości glukozynolanów, białka, tłuszczu oraz włóknika (NDF i ADF),
 • oznaczanie składu alkaloidów w makowinach metodą HPLC ( opracowanie własne).

b) analizy diagnostyczne (polowe i laboratoryjne) w zakresie chorób rzepaku:

 • sucha zgnilizna rośli kapustnych (Phoma lingam Tode ex Fr. Desm.),
 • zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum Lib. de Bary),
 • czerń krzyżowych, alternaria (Alternaria spp.),
 • cylindrosporioza (Cylindrosporium concentricum Grev.),
 • mączniak prawdziwy (Erysiphe cruciferarum Opiz ex Junell),
 • szara pleśń (Botrytis cinerea Pers.),
 • werticilioaza (Verticillium spp.).
   

3. Rośliny okopowe i korzeniowe (IHAR, O/Bydgoszcz, O/Jadwisin, O/Młochów, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Bonine)

 • ocena skuteczności działania środków ochrony roślin z grupy akarycydów, bakteriocydów, fungicydów, insektycydów, nematocydów, regulatorów wzrostu roślin, wirocydów i adiuwantów w uprawach polowych i komorach klimatycznych. Gatunki objęte badaniami to: burak cukrowy, ziemniak, facelia błękitna, rośliny oleiste i rośliny energetyczne. Upoważnienie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 31 maja 2005 r. (IHAR, O/Bydgoszcz),
 • analizy chemiczne prób gleby i prób roślinnych, ustalanie dawek nawozów pod rośliny korzeniowe i uprawiane w międzyplonie, ocena efektywności doglebowego i dolistnego nawożenia roślin, ekspertyzy oraz doradztwo agrotechniczne na plantacjach roślin okopowych (IHAR, O/Bydgoszcz),
 • wykrywanie obecności wirusów w roślinach metodą ELISA (BNYVV, BMV, BMYV, BYV), ocena odporności odmian ziemniaka na raka ziemniaka (Globodera rostochiensis) i mątwika ziemniaczanego (Heterodera schachti) oraz ocena zagęszczenia populacji patogenów na plantacjach roślin uprawnych, także badanie potencjału inokulum grzybów patogenicznych w glebie (IHAR, O/Bydgoszcz),
 • charakterystyka agrotechniczna, przechowalnicza i użytkowa odmian ziemniaka będących w Krajowym Rejestrze Odmian (IHAR, O/Jadwisin),
 • wykonywanie doświadczeń agrotechnicznych i przechowalniczych - nawożenie, nawadnianie, pielęgnacja, ochrona, zbiór, systemy składowania i utrzymania mikroklimatu oraz badania skuteczności działania środków ochrony roślin (fungicydy, insektycydy, herbicydy, regulatory wzrostu) na plantacjach ziemniaka wg jednolitych standardów obowiązujących w krajach UE (IHAR, O/Jadwisin),
 • doradztwo w zakresie stosowania ekologicznych i integrowanych metod w uprawie ziemniaka oraz budowy i eksploatacji przechowalni do ziemniaków, także prowadzenie szkoleń i wykonywanie ekspertyz z zakresu agrotechniki
  i przechowalnictwa dla całej branży ziemniaczanej (IHAR, O/Jadwisin),
 • ocena odporności odmian i linii hodowlanych ziemniaka na wirusy (PVX, PVY, PLRV, PVM), zarazę ziemniaka (Phytophthora infestans) i mokrą zgniliznę bulw (Erwinia spp.) – metodyka uzgadniana z zamawiającym, diagnostyka zdrowotności fitopatologicznej powierzonych materiałów, ocena cech użytkowych (cechy agronomiczne) i jakościowych (walory kulinarne i przetwórcze – na chipsy) odmian
  i linii hodowlanych ziemniaka – metodyka uzgadniana z zamawiającym (IHAR, O/Młochów),
 • szkolenia dla rolników i służb nasiennych w zakresie charakterystyki nowych odmian ziemniaka, degeneracji wirusowej i diagnostyki chorób ziemniaka (IHAR, O/Młochów),
 • wykrywanie i identyfikacja Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus, sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka przy zastosowaniu: a) metod serologicznych - test immunofluorescencji pośredniej (IFAS) z zastosowaniem przeciwciał poli- i monoklonalnych, b) metod molekularnych: PCR oraz hybrydyzacja in situ z zastosowaniem sondy fluorescencyjnej (FISH), c) biotestów na roślinach bakłażana (Solanum melongena cv. Black Beauty), d) testów biochemicznych (IHAR – Radzików, Zakład Fitopatologii),

 • ocena skuteczności nowych środków ochrony roślin, stosowanych w ochronie ziemniaka dla potrzeb obowiązującej procedury rejestracyjnej w Polsce (doświadczenia polowe szklarniowe i przechowalnicze). Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin w celu dopuszczenia tych środków do obrotu i stosowania, wyd. przez Instytut Ochrony Roślin z dnia 27.02.2003 r., dotyczy różnorodnych grup środków ochrony roślin tj.: herbicydy, fungicydy, insektycydy, zaprawy nasienne, adiuwanty, desykanty, akarycydy, regulatory wzrostu badania wrażliwości odmian ziemniaka na herbicydy oraz ocena ryzyka powstawania odporności patogenów/szkodników na środki ochrony roślin (IHAR, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Bonine),
 • upowszechnianie wiedzy o szkodnikach i chorobach ziemniaka oraz metodach ochrony (IHAR, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Bonine).

4. Rośliny zbożowe (IHAR, Zakład Oceny Jakości i Metod Hodowli Zbóż w Krakowie)

 • analiza jakości technologicznej pszenicy obejmującaocenę wstępną określajacą liczbę sedymentacji, procentową zawartość białka w ziarniakach (metodą NIR) lub w mące (metodą NIR lub Kiejdahla), liczbę opadania oraz ocenę pełną w skład której wchodzą: ocena wstępna oraz oznaczenie właściwości reologicznych ciasta metodą farinograficzną, oznaczenie energii ciasta metodą ekstensograficzną, oznaczenie zawartości glutenu oraz mikrowypiek,
 • ocena elektroforetyczna składu białek zapasowych pszenicy (i innych gatunków zbóż) obejmująca analizę podjednostek białek gluteninowych wielkocząsteczkowych (HMW glutenins) metodą SDS PAGE oraz analizę frakcji białek gliadynowych metodą A PAGE,
 • wyodrębniania źródeł odporności na patogeny grzybowe (głównie na rdze i mączniaka) wśród materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta.
design by VENTI