Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Jadwisinie > Zakład Agronomii Ziemniaka

Zakład Agronomii Ziemniaka

dr Wojciech Nowacki
tel./fax. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Zadania:

Zasadniczym zadaniem Zakładu jest tworzenie naukowych podstaw doskonalenia różnych  systemów i technologii uprawy ziemniaka. Szczegółowymi celami działalności Zakładu są:

 • agrotechniczna i użytkowa charakterystyka odmian ziemniaka ,
 • przyrodnicze (glebowe i klimatyczne) uwarunkowania produkcji  ziemniaka,
 • biologiczne podstawy produktywności roślin ziemniaka,
 • reakcja roślin ziemniaka na stresy środowiskowe,
 • prowadzenie badań nad doskonaleniem różnych systemów produkcji ziemniaka,
 • doskonalenie metod i technik uprawy gleby, technologii sadzenia, nawożenia, ochrony, nawadniania, pielęgnacji i zbioru na plantacjach ziemniaka ,
 • ocena jakości plonu ziemniaka ,
 • agrotechniczne badania nad zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,
 • monitorowanie plonowania oraz jakości zbiorów ziemniaka  w Polsce,
 • technologia przechowalnictwa,
 • ekonomika  produkcji ziemniaka,
 • ocena możliwości wielokierunkowego wykorzystania zbiorów ziemniaka .

Pracownia Fizjologii (do góry)

vacat

 

Pracownicy naukowi:

dr hab. Krystyna Zarzyńska, dr Beata Wasilewska-Nascimento

Zakres tematyki badawczej:

 • badania tolerancji ziemniaka na stresy abiotyczne w kontekście zmian klimatycznych, 
 • badania rozwoju systemu korzeniowego ziemniaka w zróżnicowanych warunkach środowiska,
 • ocena wigoru bulw matecznych nowych odmian ziemniaka ,
 • ocena długości okresu spoczynku bulw nowych odmian,
 • kształtowanie architektury łanu dla różnych kierunków produkcji ziemniaków,
 • ocena przydatności odmian do produkcji ekologicznej,
 • produktywność roślin ziemniaka w różnych systemach produkcji.


Hala wegetacyjna

 


Pracownia Uprawy i Mechanizacji  (do góry)

dr Wojciech Nowacki
tel./fax. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Pracownicy naukowi:

dr Wojciech Nowacki,  dr Piotr Barbaś, mgr inż. Joanna Jankowska, mgr Milena Pietraszko, mgr Paweł Łempicki

Zakres tematyki badawczej:

 • ocena wartości agrotechnicznej odmian ziemniaka,
 • przyrodnicze uwarunkowania rozwoju i plonowania roślin ziemniaka,
 • badania nad doskonaleniem uprawy ziemniaka w systemach: ekologicznym, integrowanym i specjalistycznym,
 • technologia  podkiełkowywania materiału sadzeniakowego,
 • doskonalenie metod pielęgnacji na plantacjach ziemniaka z wykorzystaniem zabiegów mechanicznych i herbicydów,
 • doskonalenie agrotechnicznych metod profilaktyki ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami i szkodnikami,
 • agrotechniczne metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka,
 • metody zapobiegania powstawaniu wad bulw ziemniaka wywoływanych stresami abiotycznymi i biotycznymi,
 • technologia i ekonomika produkcji ziemniaka,
 • możliwości wielokierunkowego  wykorzystania zbiorów ziemniaka,
 • ogólnopolski monitoring w zakresie poziomu plonowania i stosowanych technologii produkcji  ziemniaka,
 • przechowywalność odmian ziemniaka

 

Poletka doświadczalne Obiekt mikropoletkowy

 


Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości  (go up)

dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, w. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl

 

Pracownicy naukowi:

dr inż. Cezary Trawczyński, dr inż. Dominika Boguszewska-Mańkowska, mgr Agata Trocka

Zakres tematyki badawczej:

 • technologia stosowania i wykorzystywanie składników pokarmowych i wody przez rośliny uprawiane w różnych systemach produkcji;
 • rolnicza przydatność różnych nawozów organicznych i mineralnych;
 • określanie wymagań nawozowych dla nowych odmian ziemniaka;
 • agrofizjologiczne podstawy żywienia roślin ziemniaka;
 • wymagania wodne oraz reakcja odmian ziemniaka na stresy suszy;
 • biochemiczne uwarunkowania odporności odmian ziemniaka na stres suszy
 • skład chemiczny bulw ziemniaka i ich jakość;
 • akumulacja biomasy roślinnej na 3 poziomach  produkcji ziemniaka: potencjalnym, limitowanym składnikami pokarmowymi i wodą oraz aktualnym.
 • zawartość substancji żywieniowych i anty-odżywczych  w bulwach ziemniaka
 • przydatność odmian do przetwórstwa spożywczego i bezpośredniej konsumpcji
 • laboratoryjna ocena jakości technologicznej  i odżywczej bulw

 

 

Laboratorium

design by VENTI