Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Jadwisinie > Zakład Agronomii Ziemniaka

Zakład Agronomii Ziemniaka

dr Wojciech Nowacki
tel./fax. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl

Zadania:

Zasadniczym zadaniem Zakładu jest tworzenie naukowych podstaw doskonalenia różnych  systemów i technologii uprawy ziemniaka. Szczegółowymi celami działalności Zakładu są:

 • agrotechniczna i użytkowa charakterystyka odmian ziemniaka
 • przyrodnicze (glebowe i klimatyczne) uwarunkowania produkcji  ziemniaka
 • biologiczne podstawy produktywności roślin ziemniaka
 • reakcja roślin ziemniaka na stresy środowiskowe
 • prowadzenie badań nad doskonaleniem różnych systemów produkcji ziemniaka
 • doskonalenie metod i technik uprawy gleby, technologii sadzenia, nawożenia, ochrony, nawadniania, pielęgnacji i zbioru na plantacjach ziemniaka
 • ocena jakości plonu ziemniaka
 • agrotechniczne badania nad zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka
 • monitorowanie plonowania oraz jakości zbiorów ziemniaka  w Polsce
 • ekonomika  produkcji ziemniaka
 • ocena możliwości wielokierunkowego wykorzystania zbiorów ziemniaka
 • technologia i ekonomika konfekcjonowania organizacja grup producenckich w branży ziemniaczanej

Pracownia Fizjologii (do góry)

vacat

 

Pracownicy naukowi: 
  dr Krystyna Zarzyńska

Zakres tematyki badawczej:

 • badania tolerancji ziemniaka na stresy abiotyczne w kontekście zmian klimatycznych 
 • badania rozwoju systemu korzeniowego ziemniaka w zróżnicowanych warunkach środowiska
 • ocena wigoru bulw matecznych nowych odmian ziemniaka
 • produkcja minibulw ziemniaka w systemie aeroponicznym
 • ocena długości okresu spoczynku bulw nowych odmian;
 • kształtowanie architektury łanu dla różnych kierunków produkcji ziemniaków;
 • ocena przydatności odmian do produkcji ekologicznej
 • produktywność roślin ziemniaka w różnych systemach produkcji


Hala wegetacyjna

 


Pracownia Uprawy i Mechanizacji  (do góry)

dr Wojciech Nowacki
tel./fax. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65
e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl


Pracownicy naukowi:
dr Wojciech Nowacki, mgr inż. Piotr Barbaś, mgr inż. Joanna Jankowska, mgr Milena Pietraszko

Zakres tematyki badawczej:

 • ocena wartości agrotechnicznej odmian ziemniaka;
 • przyrodnicze uwarunkowania rozwoju i plonowania roślin ziemniaka;
 • badania nad doskonaleniem uprawy ziemniaka w systemach: ekologicznym, integrowanym i specjalistycznym;
 • technologia podkiełkowywania materiału sadzeniakowego;
 • doskonalenie metod pielęgnacji na plantacjach ziemniaka z wykorzystaniem zabiegów mechanicznych i herbicydów;
 • doskonalenie agrotechnicznych metod profilaktyki ochrony plantacji ziemniaka przed chorobami i szkodnikami
 • agrotechniczne metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka;
 • metodologia oceny jakości plonu;
 • metody zapobiegania powstawaniu wad bulw ziemniaka wywoływanych stresami abiotycznymi i biotycznymi;
 • technologia i ekonomika produkcji ziemniaka;
 • możliwości wielokierunkowego  wykorzystania zbiorów ziemniaka;
 • ogólnopolski monitoring w zakresie poziomu plonowania i stosowanych technologii produkcji  ziemniaka.
 • przechowalnicza i użytkowa charakterystyka odmian ziemniaka
 • nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii przechowalnictwa ziemniaka
 • koncepcje systemów wentylacyjnych
 • mechanizacja przeładunków i obróbki

 

Poletka doświadczalne Obiekt mikropoletkowy

 


Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości  (go up)

dr inż. Cezary Trawczyński
tel. (22) 782 66 20, 782 72 20, 782 72 65, w. 130
e-mail: c.trawczynski@ihar.edu.pl


Pracownicy naukowi:
dr inż. Cezary Trawczyński, mgr inż. Anna Wierzbicka, dr inż. Dominika Boguszewska-Mańkowska

Zakres tematyki badawczej:

 • technologia stosowania i wykorzystywanie składników pokarmowych i wody przez rośliny uprawiane w różnych systemach produkcji;
 • rolnicza przydatność różnych nawozów organicznych i mineralnych;
 • określanie wymagań nawozowych dla nowych odmian ziemniaka;
 • agrofizjologiczne podstawy żywienia roślin ziemniaka;
 • wymagania wodne oraz reakcja odmian ziemniaka na stresy suszy;
 • biochemiczne uwarunkowania odporności odmian ziemniaka na stres suszy
 • skład chemiczny bulw ziemniaka i ich jakość;
 • akumulacja biomasy roślinnej na 3 poziomach  produkcji ziemniaka: potencjalnym, limitowanym składnikami pokarmowymi i wodą oraz aktualnym.
 • zawartość substancji żywieniowych i anty-odżywczych  w bulwach ziemniaka
 • przydatność odmian do przetwórstwa spożywczego i bezpośredniej konsumpcji
 • laboratoryjna ocena jakości technologicznej  i odżywczej bulw

Laboratorium

design by VENTI