Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Pracownicy Zakładu Biochemii i Fizjologii Roślin

dr hab. Krystyna Rybka - adiunkt
e-mail: k.rybka@ihar.edu.pl

dr Renata Orłowska - adiunkt
e-mail: r.orlowska@ihar.edu.pl

techn. Sławomir Bany - st. technik
e-mail: s.bany@ihar.edu.pl

dr hab. Małgorzata Cyran - adiunkt dr. hab.
e-mail: m.cyran@ihar.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Niedziela - adiunkt dr. hab.
e-mail: a.niedziela@ihar.edu.pl

dr Anna Bilska-Kos - adiunkt
e-mail: a.bilska@ihar.edu.pl

dr Wioletta Dynkowska - st.specjalista N dr
e-mail: w.dynkowska@ihar.edu.pl

mgr Marzena Wojciechowska - inżynier
e-mail: m.wojciechowska@ihar.edu.pl

 

Pracownia Markerów Molekularnych

prof. dr hab. Piotr T. Bednarek
tel.: 22 733 45 35
e-mail: p.bednarek@ihar.edu.pl

Zadania:

  • wykorzystanie markerów molekularnych w celu określania genetycznej różnorodności materiałów hodowlanych, głównie komponentów mieszańców żyta oraz pszenżyta,
  • identyfikacja znaczników molekularnych sprzężonych z genami przywracania płodności pyłku u żyta dla cms Pampa,
  • identyfikacja znaczników molekularnych sprzężonych z genami tolerancyjności na glin u pszenżyta,
  • analiza molekularna zmienności somaklonalnej u jęczmienia i pszenżyta,
  • analiza ogólnego poziomu metylacji genomu jądrowego oraz jej zmian pod wpływem procesów zachodzących w kulturach in vitro na przykładzie jęczmienia.

Pracownia Stresów Środowiskowych

vacat


Fizjologiczne mechanizmy reakcji roślin zbożowych na stresy środowiskowe: suszę, niską temperaturę, niski odczyn gleby i jej małą zasobność w mineralne składniki pokarmowe są przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni.

Badania nad:

  • fizjologicznymi mechanizmami reakcji zbóż na niską temperaturę i suszę,
  • genetycznym zróżnicowaniem w pszenicy i pszenżycie pod względem efektywnego wykorzystywania azotu, fosforu i potasu,
  • genetycznym uwarunkowaniem i fizjologicznym mechanizmem odporności pszenicy, żyta i pszenżyta na toksyczne działanie jonów glinu

W wyniku prowadzonych badań opracowywane są metody atestacji materiałów hodowlanych pod względem badanych cech fizjologicznych. Metody te służą do tworzenia odpowiednich materiałów wyjściowych do hodowli.

design by VENTI