Strona główna > Praca i Praktyki w IHAR-PIB > Zakład Genetyki i Hodowli Roślin IHAR-PIB

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin IHAR-PIB

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,

zatrudni:

Na stanowisko: magistra o profilu biologicznym lub rolniczym

Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Genetyki Stosowanej
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 28 sierpnia 2017 r.
Termin składania ofert 30 września 2017 r.
Link do strony www.ihar.edu.pl, e-mail do zgłaszania ofert:: p.czembor@ihar.edu.pl
Kontakt Dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB, (22) 733 45 55

Zakres prowadzonych prac:

Mapowanie i charakterystyka genów odporności na choroby zbóż przy wykorzystaniu markerów molekularnych.  Prowadzone są też prace nad praktycznym wykorzystaniem markerów molekularnych w hodowli odpornościowej (ang. marker assisted selection), dotyczy to głównie genów odporności na rdzę, mączniaka i septoriozę w pszenicy i jęczmieniu. Rozwijane są strategie hodowli molekularnej roślin (selekcja genomowa), które w coraz szybszy i wydajniejszy sposób pozwalają na selekcję pożądanych osobników w populacjach hodowlanych (polecam odnośnik do krótkiego filmu wykonanego w mojej pracowni nt. ścieżki analizy molekularnej roślin, począwszy od izolacji DNA przy wykorzystaniu automatycznej stacji roboczej a kończąc na wykrywaniu produktów PCR na analizatorze DNA).

Wyposażenie laboratorium:

Pracownia jest wyposażona w sprzęt laboratoryjny konieczny do prowadzenia prac z zakresu biologii molekularnej: autoklawy, cieplarki, stoły z laminarnym przepływem powietrza, dygestorium, termocyklery, systemy elektroforezy DNA na żelach agarozowych z możliwością chłodzenia, sekwenatory ABI377 (Applied Biosystems) do detekcji i analizy DNA na żelach poliakrylamidowych, system oczyszczania wody, zmywarka laboratoryjna, wirówka (Sigma 3K18), automatyczna stacja robocza f-my TECAN do izolacji DNA.

Prowadzone projekty badawcze krajowe i zagraniczne w ostatnich 10 latach:

Projekty krajowe

2004-2007 - projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych (umowa nr 2P06A 00626): Mapowanie odporności w pszenicy ozimej na septoriozę paskowaną powodowaną przez grzyba Mycosphaerella graminicola (kierownik).
2008-2012 - projekt badawczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr decyzji MRiRW:  HOR hn - 4040 dec -7/2008 i HOR hn - 4040 dec -37/2009): Badania nad przydatnością strategii opartej o markery molekularne do wprowadzenia loci cech ilościowych i jakościowych do pszenicy ozimej (kierownik).
2008-2013 - Program Wieloletni (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi): Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe. Zadanie 6.7. Monitorowanie zmian w patogeniczności populacji grzybów (B. graminis, P. recondita, P. striiformis, Pyrenophora spp., Rhynchosporium secalis) wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż – mączniaka prawdziwego pszenicy, jęczmienia i pszenżyta, rdzy brunatnej i żółtej, rdzy karłowej jęczmienia oraz plamistości jęczmienia (współwykonawca).
2009-2012 - projekt rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przekazany do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr N R12 0081 06/2009): Wprowadzenie do pszenicy jarej wielogenowej odporności na choroby i genu zwiększającego zawartość białka w ziarnie przy użyciu markerów molekularnych (kierownik).
2014-2020 - projekt badawczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Program Badania Podstawowe na Rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej): Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności (współwykonawca).
2014-2020 - projekt badawczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Program Badania Podstawowe na Rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej): Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy (kierownik).
2015-2020 - Program Wieloletni (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi): Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zadanie 3.2. Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji biotroficznych patogenów zbóż podstawowych.
2015-2020 - Program Wieloletni (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi): Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zadanie 2.2. Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia..

Projekty i granty zagraniczne

2004-2008 - Sieć naukowa Cost Action 860 SUSVAR: Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristic and crop diversity [Zrównoważona niskonakładowa produkcja zbóż: konieczność charakterystyki odmian i zróżnicowania gatunków uprawnych] (wykonawca).
2005-2011 - Projekt Integrowany VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, Bioexploit (FOOD-CT-2005-513959): Exploitation of natural plant biodiversity for the pesticide-free production of food [Wykorzystanie naturalnej bioróżnorodności roślin do produkcji żywności wolnej od pestycydów] (wykonawca).
2006-2010 - Sieć doskonałości VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, ENDURE (umowa nr CT-031499): European Network for the Durable Exploitation of Crop Protection Strategies [Europejska sieć nad trwałym wykorzystaniem strategii ochrony roślin] (wykonawca).

Oferta:

Głównym zadaniem kandydata będzie analiza genetyczna i molekularna różnych materiałów roślinnych (pszenicy i jęczmienia) pod względem odporności na choroby, tj. mapowanie genetyczne i identyfikacja obiektów o pożądanym układzie alleli w loci markerów molekularnych. Dodatkowo, kandydat w różnym stopniu będzie uczestniczył w realizacji innych projektów prowadzonych w pracowni.

IHAR-PIB w razie konieczności zapewnia pokój z łazienką (za niewielką zryczałtowaną opłatą). Zatrudnienie: początkowo okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na czas określony (nie więcej niż 3 umowy o łącznym okresie trwania nie dłużej niż 33 miesiące), w końcu możliwe jest zawarcie umowy na czas nieokreślony. Płaca zgodnie z ZUZP IHAR.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe na kierunku biologia, rolnictwo lub pokrewne, najchętniej ze specjalizacją biotechnologia, genetyka i hodowla roślin.

 

Poszukuję entuzjastów pracy z roślinami zarówno na poziomie DNA jak i w warunkach polowych (głównie zbieranie danych fenotypowych w doświadczeniach), pomocna będzie znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (zwłaszcza tych opartych o reakcję PCR), obsługa komputera (MS Office), wysoka motywacja do rozwoju własnych umiejętności, kreatywność, znajomość języka angielskiego (przewidywany jest egzamin: słownictwo, gramatyka i zrozumienie odsłuchanego tekstu), znajomość podstaw klasycznej genetyki (przewidywany jest egzamin z zakresu prostego dziedziczenie cech – stosunki rozszczepień, współdziałania genów i genetyki populacji). Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość podstawowych metod statystycznych, umiejętność korzystania z baz danych sekwencji DNA pszenicy lub jęczmienia oraz wykonywania podstawowych analiz bioinformatycznych.

Podanie kandydata powinno zawierać: CV i list motywacyjny, kopię dyplomu, opis dorobku zawodowego, podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB), listy referencyjne dobrze widziane.

Termin składania podań

Podania należy przysyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późniejszymi zmianami)”.

Uwaga: zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

 

design by VENTI