Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Bydgoszczy > Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych

dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl


Pracownia Cytogenetyki i Metodyki Hodowli (do góry)
dr hab. Maria Gośka, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel. (52) 581 69 37
e-mail: m.goska@ihar.bydgoszcz.pl

 

Zadania:

 • indukowanie somatycznej embriogenezy i regeneracji roślin w kulturach in vitro buraka cukrowego,
 • tworzenie linii haploidalnych i podwojonych haploidów z populacji wielonasiennych buraków cukrowych,

 

                                     

Etapy gynogenezy buraka cukrowego w kulturach in vitro


 

Podwojone haploidy buraka cukrowego w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym

 

 • biologiczna i molekularna ocena haploidów, podwojonych haploidów oraz materiałów matecznych buraka cukrowego,

                                               

Analiza molekularna podobieństwa genetycznego wybranych haploidów, podwojonych haploidów
i osobników matecznych buraka cukrowego

Zróżnicowanie morfologiczne linii podwojonych haploidów

 

 • identyfikacja genotypów buraka cukrowego o pożądanych cechach morfologicznych korzeni w wielonasiennych diploidalnych materiałach hodowlanych,
 • poszukiwanie i ocena genotypów tolerancyjnych na stres suszy w materiałach hodowlanych buraka cukrowego,

Pole doświadczalne

Szkółki chowu siostrzanego

 • ocena i selekcja genotypów tolerancyjnych na Cercospora beticola Sacc. w materiałach hodowlanych buraka cukrowego,

Plamki powodowane przez C. beticola na krążkach liścia w teście in vitro

 • mikrorozmnażanie traw energetycznych z rodzaju Miscanthus,
 • molekularna i cytogenetyczna identyfikacja ekotypów, odmian i gatunków wieloletnich traw energetycznych z rodzaju Miscanthus,

Trawy energetyczne z rodzaju Miscanthus w warunkach kultur
in vitro

Kolekcja polowa traw energetycznychz rodzaju Miscanthus

 • gromadzenie i ocena form uprawnych i gatunków dzikich rodzaju Beta:

- prowadzenie kolekcji polowej wieloletnich gatunków dzikich sekcji Corollinae;

- przechowywanie zasobów genowych rodzaju Beta w kulturach in vitro;

- gromadzenie i ocena form uprawnych buraka (kolekcja buraka cukrowego i pastewnego).

Kolekcja polowa wieloletnich form buraka sekcji Corollinae

Beta maritima w kolekcji in vitro

 


Pracownia Biotechnologii (do góry)

dr inż. Anna Litwiniec

e-mail: a.litwiniec@ihar.bydgoszcz.pl
tel. (52) 581 69 29


Zadania:

 • ocena zróżnicowania i dystansu genetycznego w wybranych grupach obiektów,
 • weryfikacja skuteczności arbitralnych oraz tandemowo powtarzalnych systemów markerów molekularnych w identyfikacji badanych materiałów,
 • badanie ekspresji i obecności wybranych genów, diagnostyka wybranych chorób i molekularna charakterystyka patogenów,
 • doskonalenie metod oceny fenotypowej i genotypowej obiektów buraka, m.in. z zastosowaniem metod bazujących na PCR oraz real-time PCR,
 • identyfikacja źródeł zmienności genetycznej oraz odporności na wybrane patogeny wśród form uprawnych buraka oraz obiektów dzikich z rodzaju Beta i Patellifolia,
 • ocena bioaktywnego oddziaływania substancji pochodzenia roślinnego na poziomie komórki.

Identyfikacja różnych obiektów Beta oraz Patellifolia w wyniku PCR.

Optymalizacja odczynników
Immunolokalizacja wybranych epitopów
w komórkach poddanych działaniu pochodnych substancji roślinnych

 

Weryfikacja skuteczności PCR na matrycach
B. maritima uzyskanych z pomocą zestawów do izolacji DNA różnych producentów

Detekcja obecności oraz półilościowa ocena wybranego produktu w RT-PCR (patogen BNYVV w różnych materiałach buraka)
design by VENTI