Strona główna > Struktura organizacyjna > Oddziały i zamiejscowe Zakłady Naukowe > Oddział w Poznaniu > Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: i.bartkowiak-broda@ihar.edu.pl

Pracownia Heterozji

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: i.bartkowiak-broda@ihar.edu.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej

dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: s.spasibionek@ihar.edu.pl

Laboratorium Biochemiczne

dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: k.michalski@ihar.edu.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: m.starzycki@ihar.edu.pl

Pracownia Kultur Tkankowych

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: t.cegielska-taras@ihar.edu.pl

 


Pracownia Heterozji (do góry...)

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: i.bartkowiak-broda@ihar.edu.pl

 

Pracownicy naukowi:

Tematyka

 • Heterozja u rzepaku.
 • Badania nad liniami restorerami dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności typu ogura u rzepaku ozimego.

Obraz elektroforetyczny systemu izoenzymatycznego PGI-2 fosfoglukoizomeraza (EC. 5.3.1.9) dla roślin:
A)  męskopłodnych (Rfo Rfo), B)  męskoniepłodnych (rfo rfo), C) męskopłodnych (Rfo rfo)

 • Badanie wpływu zmienności genetycznej na efekt heterozji u rzepaku.
 • Dystans genetyczny oceniany przy pomocy markerów molekularnych i jego wykorzystanie w hodowli odmian mieszańcowych.

 • Zastosowanie markerów molekularnych do opracowanie metodyki hodowli odmian mieszańcowych

 • Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli odmian mieszańcowych rzepaku na bazie genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS ogura.
 • Badania nad koegzystencją odmian rzepaku ozimego różniących się cechami jakościowymi

Publikacje:

 • Gawrysiak-Witulska M., Rudzińska M., Siger A., Bartkowiak-Broda I., 2015„A high drying temperature causes degradation of sterols and tocopherols in yellow-seededBrassica napus oils. European Journal of Lipid Science and Technology 117/4:483-490.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2014) The relationship between different types of markers and glucosinolates content of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(4): 868-876.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2014) Variability of the agronomic traits of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Jökull Journal 64/9: 62-71.
 • Dobrzycka A, Olejnik A, Wolko J (2014) A simple and rapid method of DNA isolation from oilseed rape plants. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 35:59-70
 • Liersch A, Bocianowski J., Kozak M. and Bartkowiak-Broda I. (2013) Comparison of isozyme, RAPD and AFLP markers in genetic similarity assessment of CMS ogura F1 hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.) parental lines. Acta Biologia Cracoviensia,  Series Botanica, 55/1, 49-57.
 • Liersch A., Bocianowski J., Bartkowiak-Broda I. (2013) Fatty acid and glucosinolate level in seeds of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Communications in Biometry and Crop Science 8(2), 39-47.
 • Liersch A., Bocianowski J., Bartkowiak-Broda I. (2012) Poszukiwanie markerów molekularnych związanych z przebiegiem kwitnienia linii rodzicielskich mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (B. napus L.). Biuletyn IHAR, 264: 79-87.
 • Bartkowiak-Broda I., Piotrowska A., Bernacki B., Michalski K., Krótka K. (2011). Genetic and molecular analysis of specific-origin yellow-seeded Winter rapeseed (B. napus L. var. oleifera)  Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 656-659
 • Szydłowska-Czerniak A., Bartkowiak-Broda I., KarlowićI., Karlowić G., Szłyk E. 2011.  Antioxidant capacity, total phenolics, glucosinolates and colour parameters of rapeseed cultivars. Food Chemistry, 127:556-563.
 • Kozak M., Bocianowski J., Liersch A., Tartanus M., Bartkowiak-Broda I., Giotto F.A., Azevedo R.A. (2011) Genetic divergence is not the same as phenotypic divergence. Molecular Breeding 28: 277-280. DOI 10.1007/s11032-011-9583-9.
 • Bocianowski J., Kozak M., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. (2011) A heuristic method of searching for interesting markers in terms of quantitative traits. Euphytica 181 (1): 89-100. DOI 10.1007/s10681-011-0424-z.
 • Liersch A., Popławska W., Ogrodowczyk M., Krótka K., Bartkowiak-Broda I. (2010) Oszacowanie dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego oraz określenie związku z dystansem fenotypowym i efektem heterozji. Rośliny Oleiste Oilseed Crops Tom XXXI. Zeszyt 2: 207-220
 • Popławska W., Bartkowiak-Broda I., Szała L. 2007. Genetic and breeding evaluation of doubled haploid lines with restorer gene for CMS ogura system of winter oilseed rape (Brassica napus L. ). Brassica International  Journal of Brassicas. Vol.9, No. 1-4: 29-32.

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej (do góry...)

dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: s.spasibionek@ihar.edu.pl

 

Pracownicy naukowi:

 • dr hab. Katarzyna Mikołajczyk,

tel. 61 84 64 221
e-mail: kamik@nico.ihar.poznan.pl

 • dr Marcin Matuszczak,

tel. 61 84 64 222
e-mail: marmat@nico.ihar.poznan.pl

 • mgr inż. Magdalena Walkowiak

tel. 61 84 64 206
e-mail: magda@nico.ihar.poznan.pl

Tematyka

 • Badanie determinacji genetycznej ważnych cech użytkowych roślin oleistych
 • Różnicowanie składu kwasów tłuszczowych rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego na drodze krzyżowań i mutagenezy
  C18:1 [%] C18:2 [%] C18:3 [%]
Forma niezmutowana „00” 64,1 18,2 10,4
Mutant 10453, Typ HO 76,1 8,7 7,2
Mutant 10464, Typ HO 76,6 8,8 7,4
Mutant M681, Typ LL 61,0 27,5 2,8

Mutanty o podwyższonej zawartości kwasu oleinowego (C18:1) i o obniżonej zawartości kwasu linolenowego (C18:3)
w oleju nasion (Spasibionek, Plant Breeding, 2006)

 • Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o podwyższonych parametrach jakościowych:

Poletka selekcyjne

 • ekstremalnie niska zawartość glukozynolanów
 • zróżnicowany skład kwasów tłuszczowych
 • niska zawartość włókna – rzepak żółto nasienny

Nasiona rzepaku żółtonasiennego

 • podwyższona zimotrwałość
 • Mapowanie chromosomów rzepaku ozimego za pomocą markerów DNA i poszukiwanie ich sprzężenia z cechami jakościowymi
 • Opracowanie i zastosowanie markerów genetycznych i funkcjonalnych do selekcji i hodowli przy użyciu markerów (MAS oraz MAB) nowych linii hodowlanych rzepaku ozimego
 • Marker genetyczny typu SCAR dla genu restorera Rfo w systemie męskiej-sterylności typu ogura (Mikolajczyk et al., Plant Breeding, 2008)

 • Test genetyczny typu ‘multipleks PCR’, do identyfikacji linii oraz rekombinantów posiadających gen restorer Rfo a także męsko-sterylną cytoplazmę CMS w hodowli mieszańców F1 z wykorzystaniem systemu ogura (Mikołajczyk et al., Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 2010)

 • Allelo-specyficzne markery funkcjonalne typu SNaPshot, do identyfikacji niezmutowanych i zmutowanych alleli genów desaturaz FAD3 w genomach A i C rzepaku, w liniach niskolinolenowych mutantów oraz ich rekombinantów z liniami podwójnie ulepszonymi; we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Mikolajczyk et al., Plant Breeding, 2010)

 • Test genetyczny typu ‘fluorescencyjny multipleks PCR’, do monitorowania genu restorera Rfo, męsko-sterylnej cytoplazmy typu ogura oraz form allelicznych genów FAD3 w genomach A i C rzepaku w programach hodowli twórczej nowych linii rzepaku charakteryzujących się wysoką plennością oraz zmienionymi proporcjami kwasów tłuszczowych w oleju nasion; opracowany we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Mikolajczyk et al., InTech, Plant Breeding, 2011)

 • Identyfikacja markerów mikrosatelitarnych charakterystycznych dla różnych form hodowlanych rzepaku (‘fingerprinting’) w celu ich zastosowania do określania zróżnicowania genetycznego form rodzicielskich dla poszerzania zmienności genetycznej oraz, w planowanych dalszych badaniach, monitorowania rearanżacji genomów podczas krzyżowania (K. Mikołajczyk niepublikowane)

 • Poszerzanie zmienności genetycznej gorczycy białej w celu otrzymania plennych odmian o różnych cechach jakościowych
 • Badanie dziedziczenia zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych lnu oleistego
 • Prace nad otrzymaniem maku o zróżnicowanej zawartości alkaloidów

Publikacje:

 • Bocianowski J., Seidler-Lozykowska K., Kuczynska A., Mikolajczyk K., Nowakowska J. 2014. Estimation of genetic distance among genotypes of caraway (Carum carvi L.) using RAPD-PCR. Acta Scientiarum Agronomy 36 (2): 183-188
 • Spasibionek S. 2013. Badania genetyczno−hodowlane mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR – PIB, 2013 Nr 47 (całość 110 stron)
 • Olejniczak O., Mikołajczyk. K. 2013. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli molekularnej rzepaku. „Rośliny Oleiste – Oilseed Crops”, XXXIV (1): str. 7-26
 • Bocianowski J., Mikołajczyk K., Bartkowiak-Broda I. 2012. Determination of fatty acid composition in seed oil of rapeseed (Brassica napus L.) by mutated alleles of the FAD3 desaturase genes. J Appl Genetics 53: 27-30
 • Mikolajczyk K., Bartkowiak-Broda I., Poplawska W., Spasibionek S., Dobrzycka A., Dabert M. 2011. A multiplex fluorescent PCR assay in molecular breeding of oilseed rape. W: Plant Breeding, wyd. przez InTech Open Access Publisher (red. Abdurakmonov I. Y.), rozdz. 8, str. 185-200 (całość 352 str.)
 • Spasibionek S., Mikołajczyk K. 2011. Diversification of seed oil composition in oilseed rape by induced mutagenesis and recombinant breeding. W: Advances in Research and Technology of Rapeseed Oil, Monograph – part III. Wyd. przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ISBN 978-83-231-2755-0, (red. E. Szłyk), str. 61-70 (całość 218 str.)
 • Spasibionek S., Krótka K. 2011. Badania nad dziedziczeniem zawartości kwasów tłuszczowych C:18 w nasionach mutantów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Investigations on inheritance of C18-fatty acid composition in seeds of winter oilseed rape mutants (Brassica napus L.) Rośliny Oleiste − Oilseed Crops, XXXII (2): 195-210
 • Mikolajczyk K., Dabert M., Karlowski W. M., Spasibionek S., Nowakowska J., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I. 2010. Allele-specific SNP markers for the new low linolenic mutant genotype of winter oilseed rape. Plant Breeding 129: 502-50
 • Mikołajczyk K., Dobrzycka A., Podkowiński J., Popławska W., Spasibionek S., Bartkowiak-Broda I. 2010. A multiplex PCR assay for identification of the ogura male sterile cytoplazm and the Rfo restorer gene among oilseed rape breeding forms.Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI (2): 201-210
 • Mikołajczyk K. 2008. Zastosowanie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej w nowoczesnej hodowli roślin z rodziny Brassicaceae. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXIX (2): 273-289
 • Mikolajczyk K., Dabert M., Nowakowska J., Podkowinski J., Poplawska W., Bartkowiak-Broda I. 2008. Conversion of the RAPD OPC021150 marker of the Rfo restorer gene into a SCAR marker for rapid selection of oilseed rape. Plant Breeding 127: 647-649
 • Mikołajczyk K. 2007. Development and practical use of DNA markers in oilseed rape quality breeding. W: Advances in Botanical Research, wyd. przez Elsevier (red. J.-C. Kader, M. Delseny), tom 45 Rapeseed Breeding (red. S. K. Gupta), rozdz. 4, str. 99-138 (całość 554 str.)
 • Mikołajczyk K. 2007. Nowe osiągnięcia analiz genetycznych w hodowli molekularnej rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXVIII (1): 27-38
 • Spasibionek S. 2006. New mutants of winter rapeseed (Brassica napus L.) with changed fatty acid composition. Plant Breeding, 125: 259-267

Patenty:

 • Mikołajczyk K., Dabert M., Podkowiński J., Bartkowiak-Broda I. 2012. Patent nr PAT.212433 udzielony dnia 02.11.2012 r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na wynalazek pt. „Sekwencje nukleotydowe starterów specyficznych dla krańcowych rejonów badanego fragmentu DNA sprzężonego z genem restorerem Rfo dla CMS ogura u rzepaku (…)”
 • Mikołajczyk K., Bartkowiak-Broda I., Dabert M., Karłowski W. M., Spasibionek S. 2012. Patent nr PAT. 211126 udzielony dnia 11.05.2012 r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej na wynalazek pt. „Sekwencje nukleotydowe fragmentów niezmutowanych i zmutowanych alleli loci A i C genu desaturazy fad 3 form – podwójnie ulepszonej (00) oraz niskolinolenowego mutanta (LLMut) roślin rzepaku ozimego, sekwencje nukleotydowe par starterów do amplifikacji loci A i C genu desaturazy fad3 (….)”

Laboratorium Biochemiczne (do góry...)

dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

 

Pracownicy naukowi:

 • inż. Renata Daleka

Tematyka

 • Doskonalenie metod analiz biochemicznych do oceny jakości nasion roślin oleistych.
 • Analizy biochemiczne materiałów roślinnych z prac badawczych i hodowlanych.
 • Zastosowanie chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, magnetycznego rezonansu jądrowego, bliskiej podczerwieni do analiz zawartości tłuszczu, kwasów tłuszczowych, glukozynolanów, białka, , włókna, morfiny.


Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej (do góry...)

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: michals@nico.ihar.poznan.pl

 

Pracownicy naukowi:

Tematyka:

 • Poszukiwanie źródeł odporności na porażenia rzepaku przez Leptosphaeria spp.i  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.


Fot. 1.Rzepak odporny na porażenie przez Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces.
et de Not., stadium konidialne Phoma lingam  (Tode ex Fr.) Desm., u allo-
plazmatycznych form.


Fot. 2A., 2B. Patogeny pochodzenia grzybowego Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)
  de Bary. (A) i Lepthosphaeri maculans (B) w warunkach naturalnych.

 • Zastosowanie krzyżowań międzygatunkowych w celu wprowadzenia odporności na patogeny do genotypu rzepaku.


Fot. 3.Embriony mieszańców międzygatunkowych typu: B. oleracea x B. napus
na pożywce B5 dwa tygodnie od zapylenia.


Fot. 4.Rośliny mieszańców międzygatunkowych z cytoplazmą kapusty pokolenia
F5 w warunkach naturalnych. 

 • Poszukiwanie odporności na patogeny w potomstwie uzyskanym z krzyżowań międzyodmianowych.
 • Ulepszanie metod testowania stosowanych do określenia odporności rzepaku na patogeny w warunkach laboratoryjnych i polowych.
 • Selekcja materiału hodowlanego rzepaku pod względem odporności na patogeny.
 • Badania molekularne patogenów i roślin.
 • Badania biologii patogenów.

Publikacje


Pracownia Kultur Tkankowych (do góry...)

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl

 

Pracownicy naukowi:

Tematyka:

 • Wykorzystywanie podwojonych haploidów (DH) uzyskiwanych metodą kultury izolowanych mikrospor w badaniach genetycznych i hodowli rzepaku ozimego:


PKT fot.1 - Produkcja podwojonych haploidów rzepaku Brassica napus L.

 • mapowanie chromosomów rzepaku ozimego za pomocą markerów molekularnych powiązanych z cechami jakościowymi nasion;
 • tworzenie populacji linii homozygotycznych z genem restorerem dla hodowli odmian mieszańcowych rzepaku ozimego w systemie CMS ogura;
 • ocena fenotypowa, określanie zdolności plonotwórczych linii DH rzepaku ozimego;
 • badania nad zawartością w nasionach rzepaku tłuszczu, kwasów tłuszczowych, glukozynolanów, związków bioaktywnych (tokochromanole, sterole, związki fenolowe);
 • badania  statystyczno-genetyczne niektórych cech ilościowych oraz interakcji genotyp × środowisko.
 • Badania nad wykorzystaniem metod biotechnologicznych dla zwiększenia bioróżnorodności rzepaku ozimego (Brassica napus L.):
  • wprowadzanie obcego DNA do komórek haploidalnych metodą bezpośredniej kokultury zarodków mikrosporowych z Agrobacterium tumefaciens;
  • uzyskiwanie linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego z transfor-mowanych zarodków mikrosporowych;


PKTfoto2 - Transformacja genetyczna zarodków mikrosporowych

 • resynteza Brassica napus poprzez krzyżowanie międzygatunkowe wybranych podgatunków Brassica rapa i Brassica oleracea;
 • analiza embriologiczna, cytogenetyczna i molekularna resyntetyzowanych linii rzepaku ozimego;
 • tworzenie linii  DH z semi-RS rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego otrzymanych poprzez krzyżowanie linii RS z rzepakiem podwójnie ulepszonym.


PKTfoto3 - Resynteza rzepaku ozimego Brassica napus L.

 • Badania nad androgenezą in vitro gorczycy białej (Sinapis alba L) w kulturze izolowanych mikrospor.


PKTfoto4 - Angrogeneza in vitro Sinapis alba L.

Publikacje:

 • Babula-Skowronska D., Ludwików A., Ciesla A., Olejnik A., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I., Sadowski J. 2015. Involvement of genes encoding ABI1 protein phosphatases in the response of Brassica napus L. to drought stress. Plant Molecular Biology, 88:445-457.
 • Szała L., Cegielska-Taras T., Adamska E., Kaczmarek Z. 2015. Genetic effects on agronomic and seed quality traits in reciprocal DH populations of winter oilseed rape. Jökull 95: 9, 16-30.
 • Siger A., Michalak M., Cegielska-Taras T., Szała L., Lembicz J., Nogala-Kałucka M. 2015. Genotype and environment effects on tocopherol and plastochromanol-8 contents of winter oilseed rape doubled haploid lines derived from F1 plants of the cross between yellow and black seeds. Industrial Crops and Products 65: 134-141.
 • Sosnowska K., Cegielska-Taras T. 2014. Application of in vitro pollination of opened ovaries to obtain Brassica oleracea L. × B. rapa L. hybrids. In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. 50: 257-262
 • Klóska Ł., Cegielska-Taras T., Piętka T. 2012. Regeneration capacity of selected genotypes of white mustard (Sinapis alba L.). In Vitro Cellular and Developmental Biology – Plant. 48: 180-188
 • Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Rudzińska M., Szała L., Siger A., Kaczmarek Z., Adamska E. 2011. Study of the comparing of sterols and fat content in populations of doubled haploids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń. ISBN 978-83-231-2755-0 Monograph – part III: 21-32 (218 stron)
 • Cegielska-Taras T., Nogala-Kałucka M., Siger A., Rudzińska M., Michalski K. 2011. Genetic variation of bioactive haploid populations of winter oilseed rape (Brassica napus L.) Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 687-690
 • Cegielska-Taras T., Pniewski T. 2011. The use of herbicides in biotech oilseed rape cultivation and in generation of transgenic homozygous plants of winter oilseed rape (Brassica napus L.). In: Herbicide - Mechanisms and Mode of Action. Edited by: Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen. ISBN 978-953-307-744-4, Publisher: InTech, chapter 7, pp. 125-137 (204 pages)
 • Kaczmarek Z., Adamska E., Cegielska-Taras T., Szała L. 2011. Yielding of winter oilseed rape DH lines in series of line x tester experiments. Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str. 895-898
 • Matuszczak M., Tokarczuk I., Szała L., Cegielska-Taras T., Krzymański J., Bartkowiak-Broda I., 2011. The localization of multiple QTLs on the genetic map of winter oilseed rape (Brassica napus L. var. oleifeara). Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, str.1026-1029
 • Szała L., Z. Kaczmarek, Cegielska-Taras T., Adamska E. 2011. Influence of yellow-seeded parent on DH populations of Brassica napus L. obtained from reciprocal crosses between black and yellow seeded DH line. Proceedings of 13th International Rapeseed Congress, June 05-09, 2011, Prague, Czech Republic, Str. 741-744
 • Mikołajczyk K., Dabert M., Karłowski W., Spasibionek S., Nowakowska J., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I. 2010. Allele-specific SNP markers for the New low linolenic mutant of winter oilseed rape. Plant Breeding 129: 502-507
 • Sosnowska K., Szała L., Olejnik A., Cegielska-Taras T. 2010. Preliminary study on resynthesis of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXXI (2): 257-266
 • Kaczmarek Z., Adamska E., Cegielska-Taras T., Szala L. 2008. The use of statistical methods to evaluate winter oilseed rape doubled haploids for industrial purposes. Industrial Crops and Products, 27: 348-353

Prace doktorskie zrealizowane w Pracowni Kultur Tkankowych:

 • dr Łukasz Klóska: „Zdolności regeneracyjne wybranych genotypów gorczycy białej (Sinapis alba) w kulturach in vitro”– 2010
 • dr Anna Olejnik: „Optymalizacja transformacji zarodków mikrosporowych rzepaku ozimego przy użyciu Agrobacterium tumefaciens genami AB1, CDPK i SKI oraz analiza ekspresji transgenów”- 2013
 • dr Laurencja Szała: „Zmienność fenotypowa i genetyczna populacji podwojonych haploidów rzepaku ozimego” - 2013
design by VENTI