Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

tel.: (22) 7334619
e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl


Zespół:

dr Sebastian Gasparis, dr Maja Boczkowska, mgr Maciej Kała, mgr Izabela K. Rajchel, mgr Agnieszka Onyśk, inż. Mateusz Przyborowski, Małgorzata Wojciechowska

Zadania badawcze:

1. Transformacja genetyczna zbóż: pszenicy (Triticum aestivum ), pszenżyta (Triticale), owsa (Avena sativa) i jęczmienia (Hordeum vulgare):

 • adaptacja opracowanych przez zespół metod transformacji genetycznej przy użyciu Agrobacterium do polskich odmian i linii hodowlanych wyżej wymienionych gatunków,
 • analiza czynników odpowiedzialnych za ekspresję i wyciszanie transgenów u tych gatunków.

2 .Wykorzystanie RNAi w genomice funkcjonalnej i biotechnologii zbóż:          

 • badanie procesów RNAi wpływających na poziom ekspresji i wyciszanie transgenów u pszenicy, pszenżyta, jęczmienia,
 • analiza twardości ziarna u heksaploidalnej pszenicy i pszenżyta poprzez wyciszanie genów Pina i Pinb metodą RNAi,
 • analiza funkcji genów CKX w regulacji endogennego poziomu cytokinin u zbóż i modyfikacji fenotypu,
 • wprowadzanie linii hodowlanych zbóż charakteryzujących się korzystnymi cechami: wyższą produktywnością, większym systemem korzeniowym i zmienioną twardością ziarna.

3. Poszukiwanie znaczników molekularno-biochemiczno-fizjologicznych zbóż związanych z produktywnością, systemem korzeniowym oraz twardością/jakością technologiczną ziarna.

Aktualnie realizowane projekty badawcze: 

 •  „Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego” Zadanie 5 programu Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej finansowane przez MRiRW. Realizacja w latach 2014 – 2020.
 •  „Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)”. Projekt własny finansowany przez NCN (OPUS 7) o numerze UMO-2014/13/B/NZ9/02376. Czas realizacji 27. 01. 2015 – 26. 01. 2018.
 • „Nowe ścieżki wyciszania RNA w analizie funkcjonalnej genów warunkujących ważne cechy użytkowe poliploidalnych zbóż”. Projekt własny finansowany przez NCN o numerze UMO-2011/03/B/NZ9/01383. Czas realizacji 16. 07. 2012 – 15. 06. 2016.
 • „Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi. Nr projektu: UDA-POIG.01.03.02-14-042/11 Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Realizowany od 05. 12. 2012 do 30. 06. 2015.
 • „Poszerzenie puli genetycznej pszenicy ozimej do hodowli i uprawy odmian o podwyższonych parametrach produktywności, jakości i podwyższonej odporności na ważne gospodarczo stresy abiotyczne i biotyczne”. Zadanie 2.1. (dwa podzadania) w Programie Wieloletnim finansowanym Przez MRiRW, realizowane w latach 2015 – 2020. Umowa nr HORzg 8421 // 2015.
 • „Analiza ekspresji transgenów i wyciszanie genów u roślin”. Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej.

Wnioski patentowe/patenty.

 • Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. 2009. Wniosek patentowy pt „Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia”, zgłoszenie numer P.388118. Data przyjęcia: 2009-05-27. Maj, 2010 rozszerzony na wniosek międzynarodowy PCT/PL2010/050019/nr publikacji WO 2010/138011 A1 pt „A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass”.
 • Canadian Patent Application No.: 2,762,556; Australian Patent Application No.: 2010253552
 • Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego EP 10 734 580 przez Europejski Urząd Patentowy została wydana13. 11. 2014.
 • Nadolska-Orczyk A., Bińka A., Orczyk W. 2011. Wniosek patentowy pt „Optymalizacja metody transformacji genetycznej zbóż za pomocą Agrobacterium oraz ekspresji transgenów poprzez zwiększenie liczby kopii”. Zgłoszenie wynalazku P.394333. Data przyjęcia: 2011-03-24.
 • Patent P.394333pt. "T-DNA wektora binarnego do zwiększania wydajności ekspresji transgenu u roślin oraz sposób zwiększania ekspresji transgenu u roślin” został udzielony przez Urząd Patentowy RP (pismo z dnia 02. 09. 2014).
 • Orczyk W., Nadolska-Orczyk A., Dmochowska-Boguta M. 2011. Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wirusowy lub RNA do stosowania w tym sposobie. Wniosek Patentowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP nr PK/1325/RW. Numer zgłoszenia: P.396949, data zgłoszenia: 2011-11-11
 • A GenBank accession number for nucleotide sequence: BankIt1824379 Seq1 KR815340
design by VENTI