Strona główna > Przetargi > Zbędne składniki majątkowe

Zbędne składniki majątkowe

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017r., poz. 729):

 1. ednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  • telefon kontaktowy.
 2. Jednostki organizacyjne wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzeniu, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
  • wskazanie składnika majątku rzeczowego ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych (numer inwentarzowy, opis), o który występuje podmiot;
  • statut,
  • pisemne uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego
  • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • telefon kontaktowy.
 3. W przypadku braku możliwości zagospodarowania składników w sposób określony w punkcie 1 i 2 zostaną one zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia mogą składać pisemne oferty zawierające:
  • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
  • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.
  • telefon kontaktowy.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami IHAR – PIB może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

 1. Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać w Kancelarii IHAR – PIB do dnia 01.03.2018r.

Zbędne składniki majątkowe można obejrzeć w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików, 05-870 Błonie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ich obejrzenia z Panią Ewą Karwize, nr tef. (22) 733-46-65

W przypadku gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione § 38 bądź 39 w/w Rozporządzenia będą zainteresowane tym samym podmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Instytutu oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuję tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi ofertami Sąd przeprowadzi dodatkową aukcję. Z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w trakcie trwania aukcji, zostanie zawarta umowa sprzedaży.


L.p Nazwa środka Stan techniczny Proponowana cena minimalna ( netto )
1 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM/218 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy, nienadaje się do dalszej eksploatacji i modernizacji. 10,00 zł
2 DRUKARKA KMOCER, NUMER INWENTARZOWY STM/303 Sprzęt przestarzały. Brak cech użytkowych 25,00 zł
3 CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA MASTERCOOK, NUMER INWENTARZOWY STM /298 Sprzęt uległ zniszczeniu w wyniku eksploatacji i nie nadaje się do dalszego użytkowania 10,00 zł
4 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM/221 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy, nienadaje się do dalszej eksploatacji i modernizacji. 10,00 zł
5 NOTEBOOK, NUMER INWENTARZOWY 0/4-0404 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
6 FOTEL OBROTOWY, NUMER INWENTARZOWY Fotel uszkodzony nie nadaje się do dalszego użytkowani. 2,00 zł
7 APARAT FOTOGRAFICZNY COOLPIX S 230, NUMER INWENTARZOWY 102/0-09-02 Aparat uszkodzony. Naprawa niopłacalna 50,00 zł
8 KLIMATYZATOR TYP SPLIT, NUMER INWENTARZOWY 038/0-02-01 Urządzenie wyeksploatowane. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Naprawa nieopłacalna 10,00 zł
9 STÓŁ WIBRACYJNY, 001/0-05-02 Sprzęt starego typu. Nie nadaje się do dalszego użytkowania 50,00 zł
10 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMERI INWENTARZOWY 0/4-0287 Sprzęt niesprawny, wyeksploatowany . Nie nadaje się do dalszego użytkowania 10,00 zł
11 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMERI INWENTARZOWY 0/4-0308 Sprzęt niesprawny, wyeksploatowany . Nie nadaje się do dalszego użytkowania 10,00 zł
12 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMERI INWENTARZOWY 0/4-240 Sprzęt niesprawny, wyeksploatowany . Nie nadaje się do dalszego użytkowania 10,00 zł
13 KOMPUTER, NUMER INWENTARZOWY 0/4-0282 Sprzęt wyeksploatowany. Stary system operacyjny uniemożliwia współpracę z najnowszymi programami. 25,00 zł
14 DRUKARKA LASER HP, NUMR INWENTARZOWY 054S/0-03-01 Drukarka uszkodzona, nie nadaje się do modernizacji 10,00 zł
15 DRUKARKA LASER HP, NUMR INWENTARZOWY 034S/0-03-01 Drukarka uszkodzona, nie nadaje się do modernizacji 10,00 zł
16 CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA WROZAMET, NUMER INWENTARZOWY STM 1110 Sprzet stary. Naprawa nieopłacalna. 10,00 zł
17 WYTRZĄSARKA, NUMER INWENTARZOWY 0/8-0759-KBN Sprzet o przestarzałych parametrach technicznych. Uszkodzony i nie nadaje się do modernizacji 10,00 zł
18 POMPA PERYSTALTYCZNA, NUMER INWENTARZOWY 0/4-0246 Sprzęt stary zepsuty. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
19 POMPA PRÓŻNIOWA, NUMER INWENTARZOWY 0475/0-03-01 Sprzęt stary zepsuty. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
20 PROJEKTOR NCE, NUMER INWENTARZOWY STM1265 Sprzęt uszkodzony. Nie nadaje się do dalszego użytowania 10,00 zł
21 POMPA PERYSTALTYCZNA, NUMER INWENTARZOWY 064/0-03-01 Urządzenie stare, zepsute. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
22 STACJA UZDATNIANIA WODY, NUMER INWENTARZOWY 522/0-50-05 Nie nadaje się do dalszego użytkowania. Wyeksploatowana 10,00 zł
23 ZESTAW KOMPUTEROWY LIKOM Z DRUKARKĄ HP DJ 930C, NUMER INWENTARZOWY 020/0-50-14 Sprzęt niesprawny i starego typu. Nie nadaje się do dalszego użytkowania 2,00 zł
24 KOPIARKA EP-2030, NUMER INWENTARZOWY 0/5-0126 Sprzęt niesprawny i starego typu. Nie nadaje się do dalszego użytkowania 2,00 zł
25 TELEWIZOR PANASONIC, NUMER INWENTARZOWY 0/6-0011 Urządzenie niesprawne, starego typu. 2,00 zł
26 ZAMRAŻARKA AMICA, NUMER INWENTARZOWY 007/R/0-50-14 Zamrażarka trwale uszkodzona, nie nadaje się do modernizacji. 2,00 zł
27 WÓZEK 2-PÓŁKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, NUMER INWENTARZOWY 484/0-50-14 Znaczny stopień zużycia, brak walorów przydatności 2,00 zł
28 KONWIE METALOWE SZT. 20 Konwie stare, nie nadają się do dalszego użytkowania. 2,00 zł
29 KOMPUTER PCI Komputer nie nadaje się do dalszego użytkowania 10,00 zł
30 DRUKARKA HP COLOR LASER JET CP 2025, NUMER INWENTARZOWY STM/DAT-058 Drukarka uszkodzona, nie nadaje się do modernizacji 2,00 zł
31 ZESTAW KOMPUTEROWY BEZ MONITORA, NUMER INWENTARZOWY STM /210 Sprzęt uszkodzony. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
32 PH MIKROKOMPUTEROWY, STM/1168 Ph uszkodzony. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
33 ZESTAW PH-METRYCZNY, NUMER INWENTARZOWY STM/225 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 10,00 zł
34 ZESTAW KOMPUTEROWY , NUMER INWENTARZOWY ST/4-0249 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 10,00 zł
35 ZESTAW KOMPUTEROWY , NUMER INWENTARZOWY STM/152/0-05-01 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 10,00 zł
36 ZESTAW KOMPUTEROWY , NUMER INWENTARZOWY ST/4/351 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 10,00 zł
37 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY 007/0-50-03-2 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 10,00 zł
38 KOMPUTER Z OPRZYRZĄDOWANIEM , NUMERN IWENTARZOWY 001/0-50-03-2 Zestaw uszkodzony. Nie nadaje się do dalszej eksploatacji 2,00 zł
39 NISZCZARKA, NUMER INWENARZOWY DAT/157/0-50-05 Sprzęt uszkodzony. Nie nadaje się do dalszego użytowania 2,00 zł
40 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM/324 Komputer zespusty z powodu zalania wodą. 2,00 zł
41 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM/325 Komputer zespusty z powodu zalania wodą. 2,00 zł
42 2 KOMPUTERY Z ZESTAWU APARATURY DO WIZUALIZACJI ŻELI, NUMER INWENTARZOWY ST 0/1143 Zespusty z powodu zalania wodą. 2,00 zł
43 APARAT FOTOGRAFICZNY NIKON, NUMER INWENTARZOWY STM/247 Aparat zespusty z powodu zalania wodą. 2,00 zł
44 NAMIOT FOLJOWY, NUMER INWENTARZOWY STM/1162 Stara konstrukcja - skorodowana. 2,00 zł
45 NAMIOT FOLJOWY, NUMER INWENTARZOWY STM/1163 Stara konstrukcja - skorodowana. 2,00 zł
46 NAMIOT FOLJOWY, NUMER INWENTARZOWY STM/1164 Stara konstrukcja - skorodowana. 2,00 zł
47 DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG CLP 310, NUMER INWENTARZOWY STM 031/0-08-03 Sprzęt przestarzały. Całkowice zużyty 2,00 zł
48 ŁADOWACZ T214- NUMER INWENTARZOWY 0/5-0151 Urządzenie nie używane od lat z powodu braku części do naprawy. 2,00 zł
49 KOMPUTER IDEAL , NUMER INWENTARZOWY ST4/295 Komputer zepsuty. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
50 KOMPUTER IDEAL , NUMER INWENTARZOWY ST4/295 Komputer zepsuty. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
51 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY ST4/352 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
52 ZESTAW KOMPUTEROWY NUMER INWENTARZOWY ST4/351 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
53 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY ST4/352 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
54 FOTEL DO KOMPUTERA JY 102, NUMER INWENTARZOWY 015/0-50-03-1 Fotel zużyty, oberwane oparcie z prawej strony, zdarta wierzchnia warstwa siedziska. 2,00 zł
55 ZESTAW KOMPUTEROWY NUMER INWENTARZOWY STM065-0-06-02 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
56 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM092/0-50-01 Komputer przestarzały technologicznie. Brak możliwości naprawy. 10,00 zł
57 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM 4/188 Komputer uszkodzony, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 10,00 zł
58 ZESTAW KOMPUTEROWY, NUMER INWENTARZOWY STM 090/0-06-02 Komputer niesprawny, uszkodzony dysk. Naprawa nieopłacalna. 10,00 zł
design by VENTI