Oddział w Bydgoszczy

Zakład Podstaw Hodowli Rośli Korzeniowych

Kierownik: dr inż. Sandra Cichorz
tel. 52 581 69 37
E-mail: s.cichorz@ihar.edu.pl


 1. Badania nad regeneracją buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) w kulturach in vitro (haploidyzacja, diploidyzacja).
 2. Cytologiczna, immunocytochemiczna i molekularna charakterystyka genotypów
  o zróżnicowanym potencjale do regeneracji w kulturach in vitro.
 3. Biologiczna i molekularna ocena haploidów, podwojonych haploidów oraz  materiałów matecznych linii hodowlanych buraka cukrowego.
 4. Badania nad molekularną oceną zróżnicowania genetycznego roślin o różnym pochodzeniu oraz analiza ich tożsamości odmianowej.
 5. Zachowanie ex situ zasobów genowych buraka cukrowego i pastewnego oraz dzikich gatunków pokrewnych:
  • gromadzenie i ochrona wartościowych genotypów rodzaju Beta;
  • identyfikacja botaniczna, genetyczna oraz waloryzacja rolnicza materiałów buraka cukrowego i pastewnego pochodzących z kolekcji;
  • prowadzenie kolekcji polowej wieloletnich gatunków dzikich sekcji Corollinae;
  • rozmnażanie, regeneracja i przechowywanie zasobów genowych buraka
   w kulturach in vitro oraz w przechowalni długoterminowej (nasiona);
  • udostępnianie scharakteryzowanych zasobów genetycznych form uprawnych oraz gatunków dzikich buraka.
 6. Identyfikacja źródeł zmienności genetycznej i odporności na wybrane patogeny oraz czynniki abiotyczne wśród form uprawnych oraz obiektów dzikich z rodzaju Beta
  i Patellifolia.
 7. Doskonalenie metod oceny fenotypowej i genotypowej obiektów hodowlanych, wybranych chorób oraz patogenów buraka.
 8. Molekularna i cytogenetyczna identyfikacja ekotypów, odmian oraz gatunków
  z rodzaju Miscanthus.

Zakład Podstaw Hodowli Roślin Korzeniowych uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin

Zakład Podstaw Hodowli Roślin Korzeniowych oferuje usługi badawcze i diagnostyczne w ramach Laboratorium Usług Badawczych.

Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Sandra Cichorz s.cichorz@ihar.edu.pl 52 581 69 37
Kamilla Kużdowicz k.kuzdowicz@ihar.edu.pl 52 581 69 39
Małgorzata Malicka m.malicka@ihar.edu.pl 52 581 69 61