przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

Organizatorzy przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych lub plakatów.

Każdy z Uczestników może przedstawić maksymalnie dwie prezentacje.

Komitet Naukowy i Organizacyjny podejmą ostateczną decyzję co do formy prezentacji zaproponowanej przez Uczestników (referat lub plakat). Strzeszczenia zostają opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Strzeszczenia referatów:
maksymalnie 4 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.

Streszczenia plakatów:
maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
 

Prace naukowe Uczestników będą recenzowane i zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB.

Opłatę za druk publikacji w Biuletynie IHAR-PIB należy wnieść na podane konto Instytutu po zakwalifikowaniu do opublikowania.

design by VENTI