przejdź do www.ihar.pl >

Nasiennictwo i ochrona ziemniaka

11-13 maja 2016 r.

Główne bloki wiodące

 • Ograniczanie zużycia pestycydów jako istotny element ochrony środowiska naturalnego w produkcji rolniczej
 • Produkcja i rynek nasienny ziemniaka – stan i perspektywy
 • Środki ochrony roślin, zmiany w rejestrze
 • Agrofagi ziemniaka i metody ich zwalczania
 • Diagnostyka patogenów – nowe metody, nowe możliwości
 • Przechowalnictwo i przetwórstwo ziemniaka
 • Nowości wśród odmian – biologiczny potencjał i wykorzystanie postępu biologicznego

Referaty wiodące

 • Obecny stan środowiska rolniczego po wprowadzeniu w roku 2014, zgodnie z wytycznymi UE, zasad integrowanej ochrony roślin
 • Możliwości zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego środkmi ochrony roślin poprzez wprowadzenie ekologicznego systemu uprawy ziemniaka
 • Ocena pozostałości środków ochrony roślin w glebie i produktach rolniczych jako element monitorowania stanu skażenia środowiska i bezpieczeństwa żywności
 • Wdrożenie integrowanych systemów ochrony ziemniaka przed najważniejszymi agrofagami i ich korzyści dla ekosystemów rolniczych
 • Ekonomiczne skutki zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin w ochronie ziemniaka
design by VENTI