Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin

prof. dr hab. Janusz Zimny

tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

 

 

Pracownia Kultur Tkankowych

prof. dr hab. Janusz Zimny
tel.: 22 733 45 21
e-mail: j.zimny@ihar.edu.pl

Zadania:

- kultury in vitro:

 • embriologia eksperymentalna i somatyczna embriogeneza – regeneracja roślin z zarodków somatycznych indukowanych z różnych eksplantantów, wpływ właściwości spektralnych światła na proces somatycznej embriogenezy,
 • androgeneza – regeneracja roślin DH i linii homozygotycznych metodą izolowanych mikrospor i kultur pylnikowych (pszenicy, żyta, pszenżyta i jęczmienia) dla hodowli roślin,
 • krioprezerwacja kultur in vitro,
 • rośliny transgeniczne, transformacja tkanek roślinnych dla celów badawczych i aplikacyjnych,
 • RAPD i taksonomia numeryczna – analiza dystansu genetycznego i różnorodności,

- biobezpieczeństwo:

 • podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat roślin modyfikowanych genetycznie – publikacje, szkolenia, warsztaty,
 • wspieranie wprowadzenia prawa o GMO w Polsce,
 • przygotowanie krajowego programu bezpieczeństwa biologicznego w Polsce,
 • badanie ekspresji genów.

Pracownia Cytogenetyki

vacat

Zadania:

- zmienność subaleuronowej tkanki białkowej u jęczmienia:

 • zawartość białka w liniach podwojonych haploidów i diploidów,
 • wewnątrz- i międzykłosowe zróżnicowanie w subaleuronowej tkance białkowej,
 • analiza zmienności wewnątrz- międzykłosowej zawartości białka w warstwie subaleuronowej,
 • histochemiczne testowanie zawartości białka w pojedynczych ziarniakach,
 • odziedziczalność białek subaleuronowych w selekcji ukierunkowanej na browarny typ jęczmienia,
 • związek między zawartością białek w endospermie a fenotypem roślin sublinii,

- biomechanika roślin uprawnych:

 • właściwości mechaniczne źdźbła zbóż i pędu grochu w odniesieniu do odporności na wyleganie,
 • odziedziczalność i markery genetyczne cech mechanicznych źdźbła,
 • współzależność między wytrzymałością mechaniczną a wartością technologiczną nasion,
 • fotomorfogeneza a biomechanika i architektura roślin,

- rola ściany komórkowej i białek ściany w regulowaniu wzrostu roślin:

 • wzrost kwasowy i reologia ściany komórkowej,
 • aktywność i ekspresja ekspansyn,
 • fotomodulacja wzrostu i ekspresji białek ściany,
 • modyfikacja ściany komórkowej roślin rzepaku w procesie hartowania niską temperaturą,

- biosynteza celulozy:

 • ekspresja podjednostek syntetazy celulozy,
 • fotoregulacja syntezy celulozy,
 • badania mutacji ściany komórkowej,

- morfologiczne cechy kłosa a plon ziarna:

 • morfogeneza kłosa, kłosków i kwiatów u zbóż,
 • długość faz rozwojowych kłosa a liczba ziarniaków,
 • badanie morfogenezy kłosa dla potrzeb kultur in vitro.

Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)

dr Sławomir Sowa

tel.: 22 733 45 17

fax: (0 22) 796 75 63

e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl, gmo@ihar.edu.pl


Zadania:

 • opracowywanie metod jakościowych i ilościowych analiz GMO,
 • pomoc naukowa i techniczna dla oficjalnych laboratoriów kontroli,
 • identyfikacja i ocena zawartości GMO w materiale pochodzenia roślinnego metodą jakościowego PCR i ilościowego RealTime PCR, pozwalające m.in. na prawidłowe znakowanie produktów,
 • gromadzenie informacji w celu lepszego zrozumienia zagadnień związanych z GMO w żywności, paszach i środowisku,
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi w pobieranie próbek, detekcję, identyfikację i oznaczenie ilościowe GMO (w środowisku, żywności, paszach i nasionach),
 • badania dotyczące wpływu GMO na organizmy niecelowe,
 • organizowanie szkoleń w zakresie analizy GMO, ekspresji genów, RealTime PCR,
 • analizy komercyjne GMO – jakościowe i ilościowe.


Laboratorium posiada system zarządzania jakością i uznawaną międzynarodowo akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 748, potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. 

design by VENTI