Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin

kierownik

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

 

Problemy badawcze:

Badania w zakresie źródeł genetycznych ważnych cech użytkowych zbóż i kukurydzy, jak plenność, odporność na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe, cechy jakościowe. Opracowywanie metod hodowli klasycznej i molekularnej.

Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian przydatnych do uprawy w różnych warunkach agroekologicznych i różnych sposobach użytkowania.


Pracownia Genetyki Stosowanej

dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 55
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl

 

Prowadzone badania:

 • poszukiwanie w kolekcjach światowych i opisywanie nowych źródeł ważnych cech użytkowych, przede wszystkim odporności na choroby dla pszenicy, jęczmienia i pszenżyta,
 • genetyczne i fizyczne mapowanie cech ilościowych, odporności na choroby i stresy abiotyczne u pszenicy i jęczmienia,
 • opracowywanie metod hodowli molekularnej pszenicy i jęczmienia odpornych na mączniaka prawdziwego, rdze i plamistość siatkowaną,
 • określanie potencjału chorobotwórczego najważniejszych patogenów jęczmienia i pszenicy,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej odpornej na mączniaka prawdziwego i rdze w hodowli odmian o dobrych cechach jakościowych,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego o wysokiej wartości browarnej,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych jęczmienia jarego pastewnego odpornego na mączniaka i rdzę karłową,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych jęczmienia ozimego odpornego na mączniaka i plamistość siatkowaną.

Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

dr Roman Warzecha
tel.: 22 733 45 62
email:r.warzecha@ihar.edu.pl

 

Prowadzone badania:

 • badanie zdolności kombinacyjnej i sposobów działania genów w liniach pszenżyta heksaploidalnego,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli heterozyjnej mieszańców pszenżyta,
 • określanie zdolności kombinacyjnej oraz sposobu działania genów warunkujących wybrane cechy kukurydzy,
 • wytwarzanie linii wsobnych kukurydzy metodą podwojonych haploidów,
 • wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb, zgorzel podstawy łodyg i drobną plamistość liści.

Pracownia Żyta

dr hab. Irena Kolasińska, prof. nadzw. IHAR-PIB
tel.: 22 733 45 59
e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

 

Tematyka badań:

 • poznanie genetycznego uwarunkowania ważnych cech agronomicznych żyta,
 • analiza ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej różnych genotypów żyta,
 • określanie efektu heterozji cech agronomicznych u różnego typu mieszańców F1 żyta,
 • poznanie efektywności systemu męska sterylność-przywracanie płodności typu Pampa (CMS-Pampa) u żyta,
 • analiza genetycznego uwarunkowania męskiej sterylności/płodności roślin mieszańców żyta z cytoplazmą Pampa z wykorzystaniem metod klasycznych i molekularnych,
 • identyfikacja pełnych restorerówwśród genotypów żyta o różnym pochodzeniu i wykorzystanie ich do tworzenia populacji ojcowskich w programie  hodowli mieszańców żyta,
 • wytwarzanie różnorodnych pierwotnych składników i komponentów rodzicielskich mieszańców oraz ocena ich przydatności w hodowli heterozyjnej żyta,
 • doskonalenie metodyki hodowli mieszańców żyta przy uwzględnieniu aspektów genetycznych, technicznych i ekonomicznych,
 • hodowla odmian mieszańcowych żyta w ramach umowy z HR Smolice Sp. z o.o.
Główne etapy programu hodowli mieszańców żyta:
Chów wsobny (samozapylanie roślin), rozmnażanie linii wsobnych w kabinach,  produkcja nasion licznych mieszańców F1 żyta na polach przestrzennie izolowanych (foliowe tunele, ekrany) oraz ocena wartości mieszańców w doświadczeniach prowadzonych w zróżnicowanych warunkach środowiska
design by VENTI