Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Zakład Genomiki Funkcjonalnej

Prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

tel.: (22) 7334619
e-mail: a.orczyk@ihar.edu.pl


Zespół:

dr Sebastian Gasparis, mgr Mateusz Przyborowski, mgr Hanna Ogonowska, mgr Bartosz Jabłoński, mgr Karolina Barchacka, Małgorzata Wojciechowska, Izabela Skuza

Zadania badawcze:

1. Adaptacja metod modyfikacji genetycznej zbóż: pszenicy (Triticum aestivum ), pszenżyta (Triticale), owsa (Avena sativa) i jęczmienia (Hordeum vulgare) do analizy funkcji genów i otrzymywania roślin o określonej charakterystyce cech użytkowych

2 . Technologia edytowania oraz wyciszania ekspresji genów (RNAi) w genomice funkcjonalnej i biotechnologii zbóż:          

 • analiza twardości ziarna u heksaploidalnej pszenicy i pszenżyta poprzez wyciszanie genów Pina i Pinb metodą RNAi,
 • analiza funkcji genów CKX w regulacji endogennego poziomu cytokinin u zbóż i modyfikacji fenotypu,
 • wprowadzanie linii hodowlanych zbóż charakteryzujących się korzystnymi cechami: wyższą produktywnością, większym systemem korzeniowym i zmienioną twardością ziarna.

3. Poszukiwanie znaczników molekularno-biochemiczno-fizjologicznych zbóż związanych z produktywnością, systemem korzeniowym oraz twardością/jakością technologiczną ziarna.

Aktualnie realizowane projekty badawcze: 

 

 •  „Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego” Zadanie 5 programu Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej finansowane przez MRiRW. Realizacja w latach 2014 – 2020.
 •  „Rola genów TaCKX w regulacji procesów rozwoju roślin pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)”. Projekt własny finansowany przez NCN (OPUS 7) o numerze UMO-2014/13/B/NZ9/02376. Czas realizacji 27. 01. 2015 – 26. 09. 2018.
 • „Nowe mechanizmy ukierunkowanej mutagenezy opartej na technice CRISPR/Cas, jako narzędzie w analizie funkcjonalnej genów i modyfikacji genomu jęczmienia.” Projekt nr 2015/17/D/NZ9/02020 realizowany w ramach konkursu Sonata 9 od 25.01.2016 do 24.08.2019.
 •  „Poszerzenie puli genetycznej pszenicy ozimej do hodowli i uprawy odmian o podwyższonych parametrach produktywności, jakości i podwyższonej odporności na ważne gospodarczo stresy abiotyczne i biotyczne”. Zadanie 2.1. (dwa podzadania) w Programie Wieloletnim finansowanym Przez MRiRW, realizowane w latach 2015 – 2020. Umowa nr HORzg 8421 // 2015.
 • „Analiza ekspresji transgenów i wyciszanie genów u roślin”. Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej.

Wnioski patentowe/patenty.

 

 • Nadolska-Orczyk A., Bińka A., Orczyk W. "T-DNA wektora binarnego do zwiększania wydajności ekspresji transgenu u roślin oraz sposób zwiększania ekspresji transgenu u roślin” Zgłoszenie nr P.394333, data zgłoszenia: 2011-03-24. Patent nr PL 219560 został udzielony przez Urząd Patentowy RP 29 .05. 2015 WUP 05/15.
 • New DNA cassette comprising an expression promoter, cereal CKX cytokinin oxidase gene, intron, and transcription terminator, useful for increasing the productivity and/or root mass of cereal plants. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W.  Patent Number:  WO2010138011-A1 02 Dec 2010; AU2010253552-A1 08 Dec 2011; CA2762556-A1 02 Dec 2010; EP2435574-A1 04 Apr 2012; US2012102600-A1 26 Apr 2012; EP2435574-B1 15 Jul 2015 Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego EP 10 734 580 przez Europejski Urząd Patentowy została wydana 13. 11. 2014. Patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy – EP2435574-B1; data udzielenia 15. 07. 2015
 • A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. Patent udzielony przez Urząd Patentowy Australii – Number 388118; data udzielenia 12. 05. 2016
 • Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. „Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia”, zgłoszenie numer P.388118. Data zgłoszenia 27. 05. 2009. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy RP - NR 222498; data udzielenia 31. 08. 2016
 • A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass. Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. Patent udzielony przez Urząd Patentowy Kanady – Number CA 2 762 556 (V88127CA); data udzielenia 11. 04. 2017
 • Orczyk W., Nadolska-Orczyk A., Dmochowska-Boguta M. 2011. “Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wirusowy do wyciszania rośliny zbożowej”. Numer zgłoszenia: PL396949, data zgłoszenia: 2011-11-11. Patent udzielony przez Urzęd Patentowy RP 07. 12. 2017
 • GenBank accession number for your nucleotide sequence: BankIt1824379 Seq1      KR815340
 • GenBank: Locus KR815340; 2473 bp mRNA; linear   PLN 13-OCT-2015; Definition: Triticum aestivum wall associated kinase (WAK) mRNA, complete cds. Accession KR815340
 • Gasparis S., Orczyk W., Jończyk M., Sowiński P., Nadolska-Orczyk A. 2018. Sekwencja nukleotydowa syntetycznego genu Cas9, kaseta kierująca sgRNA do edytowania genomu roślinnego i wydajny system do ukierunkowanej mutagenezy wybranego regionu genomu roślinnego. Wniosek patentowy złożony w UP RP 5. 04. 2018. Numer zgłoszenia: P.425134
design by VENTI