Strona główna > Struktura organizacyjna > Zakład Inżynierii Genetycznej

Zakład Inżynierii Genetycznej

Prof. dr hab. Wacław Orczyk

Tel.: (+48 22) 7334621;

E-mail: w.orczyk@ihar.edu.pl

(ZIKiT) Zakład Inżynierii Komórkowej i Transformacji

Zespół:

mgr Marta Dmochowska-Boguta, mgr Yuliya Yanushevska, mgr Urszula Piechota, mgr Jolanta Groszyk, Urszula Bojsza

Zadania  badawcze:

 1. Analiza histopatologiczna interakcji patogen-roślina. Badanie roli wybranych procesów w odporności zbóż na patogeny.
 2. Identyfikacja i charakterystyka transkryptów indukowanych w pszenicy (Triticum aestivum) z określonymi genami odporności Lr, po infekcji rdzą brunatną (Puccinia triticina).
 3. Opracowanie narzędzi do analizy funkcjonalnej genów zbóż – konstruowanie wektorów i adaptacja systemu VIGS do analizy funkcji wybranych genów u pszenicy pszenżyta, jęczmienia i żyta.
 4. Wykorzystanie systemu BSMV-VIGS do analizy funkcji wybranych genów biosyntezy DIBOA u żyta.
 5. Wykorzystanie eksperymentalnych systemów nadekspresji i wyciszenia ekspresji do analizy funkcji genów oraz do otrzymania roślin o określonej charakterystyce cech użytkowych.
 6. Identyfikacja potencjalnych regulatorów brassinosteroidów u jęczmienia oraz analiza ich roli w reakcji rośliny na stres abiotyczny.

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 1. „Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących” Zadanie 8 programu Postęp Biologiczny w Produkcji Roślinnej finansowane przez MRiRW. Realizacja w latach 2014 – 2020.
 2. „Poszerzenie puli genetycznej pszenicy ozimej do hodowli i uprawy odmian o podwyższonych parametrach produktywności, jakości i podwyższonej odporności na ważne gospodarczo stresy abiotyczne i biotyczne”. Zadanie 2.1. (jedno podzadanie) w Programie Wieloletnim finansowanym Przez MRiRW, realizowane w latach 2015 – 2020. Umowa nr HORzg 8421 // 2015.
 3. „Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów GSK3 jęczmienia – kluczowych komponentów szlaku sygnałowego brassinosteroidów oraz tolerancji na stresy” projekt finansowany przez NCN, nr UMO-2014/13/B/NZ9/02381, w latach 2014-2017.
 4.  Zadanie 7. „Analiza funkcjonalna genu ScBx1 przy użyciu VIGS” zadanie w projekcie PBS1/A8/12/2012, finansowanym przez NCBiR w latach 2012-2016.
 5. „Analiza funkcjonalna genów wybranych cech u roślin użytkowych”. Temat realizowany w ramach Działalności Statutowej.

Wnioski patentowe/patenty:

 • Nadolska-Orczyk A., Galuszka P., Zalewski W., Orczyk W. 2009. Wniosek patentowy pt „Kaseta DNA, wektor binarny, szczep A. tumefaciens oraz sposób otrzymywania rośliny zbożowej o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia”, zgłoszenie numer P.388118. Data przyjęcia: 2009-05-27. Maj, 2010 rozszerzony na wniosek międzynarodowy PCT/PL2010/050019/nr publikacji WO 2010/138011 A1 pt „A DNA cassette, binary vector, and strain of A. tumefaciens and a method of producing cereal plant of increased productivity and/or root mass”. Canadian Patent Application No.: 2,762,556; Australian Patent Application No.: 2010253552
 • Decyzja o udzieleniu patentu europejskiego EP 10 734 580 przez Europejski Urząd Patentowy została wydana13. 11. 2014.
 • Nadolska-Orczyk A., Bińka A., Orczyk W. 2011. Wniosek patentowy pt „Optymalizacja metody transformacji genetycznej zbóż za pomocą Agrobacterium oraz ekspresji transgenów poprzez zwiększenie liczby kopii”. Zgłoszenie wynalazku P.394333. Data przyjęcia: 2011-03-24.
 • Patent P.394333pt. "T-DNA wektora binarnego do zwiększania wydajności ekspresji transgenu u roślin oraz sposób zwiększania ekspresji transgenu u roślin” został udzielony przez Urząd Patentowy RP (pismo z dnia 02. 09. 2014).
 • Orczyk W., Nadolska-Orczyk A., Dmochowska-Boguta M. 2011. Sposób wyciszania genu rośliny zbożowej oraz wektor wirusowy lub RNA do stosowania w tym sposobie. Wniosek Patentowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP nr PK/1325/RW. Numer zgłoszenia: P.396949, data zgłoszenia: 2011-11-11.
design by VENTI